"zdać sprawę" - Englanninkielinen käännös

PL

"zdać sprawę" englanniksi

zdać sprawę
Tiimillemme ilmoitettiin, että käännös "zdać sprawę" varten puuttuu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "zdać sprawę" englanniksi

zdać verbi
sprawa substantiivi

Esimerkkejä "zdać sprawę"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMusimy zdać sobie sprawę, że zakaz na szczeblu europejskim czasem nie wystarcza.
We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough.
PolishMusicie zdać sobie sprawę, że takie incydenty nie zdarzały się w dogodnych miejscach.
And you have to realize that these incidents did not happen in convenient locations.
PolishNależy zdać sobie sprawę z tego, że zalecenia nie wszędzie są wystarczające.
It needs to be recognised that the recommendations have not been sufficient everywhere.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że zrobienie tego wszystkiego potrwa długo.
We have got to realize that it is going to take a long time to do these things.
PolishRada Ministrów musi także zdać sobie z tego sprawę i w związku z tym zadam dwa pytania.
The Council of Ministers must also realise this, and I would therefore ask two questions.
PolishChciałbym zdać państwu w skrócie sprawę z postępów poczynionych w tych negocjacjach.
Allow me to give you a brief progress report on these negotiations.
PolishMusisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy tylko myszkami...... którym kot depcze po ogonie.
What you have to realize is we're all just a mouse... a cat has by the tail.
PolishTo wszystko jest bardzo piękne, ale muszą państwo zdać sobie sprawę z faktów...
That is all very well and good, but you must face the facts ...
PolishObóz południowy musi zdać sobie sprawę z tego, że wzrost Chin ma swoje konsekwencje.
The southern camp must realise that China's rise has consequences.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że tę debatę na temat ram finansowych prowadzimy oddzielnie.
We have to realise that we are conducting this debate on the financial framework separately.
PolishI trzeba się wczytać w historię starożytną, by zdać sobie sprawę jaka to wielka rewolucja.
And you have to read your ancient history to realize what a revolution that has been, OK.
PolishMusimy także zdać sobie sprawę, że nasz model nie jest dzisiaj jedynym.
What we also need to realise is that ours is not the only model today.
PolishRosja musi zdać sobie sprawę, że demokracja będzie dobra także i dla niej.
Russia needs to realise that democracy will be good for Russia too.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że dialog na temat praw człowieka stoi w obliczu poważnych wyzwań.
We must recognise that the human rights dialogues face major challenges.
PolishPowinniśmy sobie zdać sprawę, że jest to partner, od którego zależą dostawy surowców dla Europy.
We should realise that this is a partner Europe depends on for supplies of raw materials.
PolishChiny muszą zdać sobie sprawę z tego, że tak dalej być nie może i muszą autonomię tę wprowadzić.
China needs to realise that this cannot go on and that it needs to introduce this autonomy.
PolishPowinniśmy zdać sobie sprawę, że w regionie toczy się gra o władzę.
We should realise that a power game is being played in the region.
PolishKiedy zaczynacie myśleć o politykach, musicie zdać sobie sprawę, że to specyficzny gatunek.
So, when you start to think about politicians, you've got to realize these are strange creatures.
PolishWystarczyć spojrzeć na najnowsze osiągnięcia, aby zdać sobie sprawę, co się dzieje na świecie.
One only has to look at the latest developments to realise what has been going on in the world.
PolishMieliśmy czas, by zdać sobie sprawę z tego, że pożar sięga coraz dalej.
We did have time to realise that the flames were spreading.

Muita sanoja

Polish
  • zdać sprawę

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.