PL zbierać
volume_up
[zbieram|zbierałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

Świetna z prostego względu: mogą tam zbierać ogólnie dostępne dane wywiadowcze.
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
Przez miliony lat, na sawannie, kobiety szły zbierać warzywa.
For millions of years, on the grasslands of Africa, women commuted to work to gather their vegetables.
Następnie możliwe jest rozpoczęcie procesu zbierania podpisów na piśmie lub w Internecie.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
zbierać (myös: zebrać)
Potem wstała, aby zbierała; a Booz rozkazał sługom swoim mówiąc: Niech i między snopami zbiera, a nie brońcie jej tego.
And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not.
I rzekła mi: Niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami za żeńcami; a przyszedłszy bawi się tu od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi.
And she said, Let me glean, I pray you, and gather after the reapers among the sheaves.
Owszem umyślnie upuszczajcie jej z snopów, a zostawiajcie, aby zbierała, a nie fukajcie na nią.
And also pull out some for her from the bundles, and leave it, and let her glean, and rebuke her not.
zbierać (myös: zebrać)
volume_up
to harvest [harvested|harvested] {transitiiviverbi} (corn, fruit, information, facts)
My zbieramy te nasiona i to są właśnie ziarna pszenicy.
And we harvest those seeds, and those are the wheat kernels.
Aby je zebrać – Tak właściwie, czym jest zbieranie?
Now, in order to harvest it -- I mean, what's harvesting?
Zbieramy pszenicę i robiąc to zabijamy ją.
We harvest the wheat, and in harvesting it, we kill it.
Więc tworzymy chłodne miejsce, gdzie chmury mogą się zbierać i mamy drzewa, które inicjują deszcz.
So you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Żylibyśmy, zbieralibyśmy wiedzę w sposób obecnie jest dla nas niedostępny.
Then you could live sorts of lives and accumulate wisdoms that are just not possible for humans as we currently are.
Ale różnica polega na tym, że te kultury nigdy nie rozwijają się lub rozrastają, nigdy nie zbierają, nie starają się łączyć.
But the difference is that these cultures never expand, never grow, never accumulate, never become combinatorial, and the reason is because there is no sex, as it were, there is no exchange of ideas.
Kiedy kłopoty dotykają Europy, ludzie zbierają się w Brukseli: więcej integracji.
When there are problems in Europe, people congregate in Brussels: more integration.
Świetna z prostego względu: mogą tam zbierać ogólnie dostępne dane wywiadowcze.
And it's great simply because they can gather open source intelligence.
Przez miliony lat, na sawannie, kobiety szły zbierać warzywa.
For millions of years, on the grasslands of Africa, women commuted to work to gather their vegetables.
Cały system może mieć mniejsze rozmiary, ale możemy także zbierać światło przez sześć do siedmiu godzin dziennie.
The whole system would have a much lower profile, but also we could gather sunlight for six and a half to seven hours a day.
volume_up
to marshal [marshalled|marshalled] {transitiiviverbi} [kuv.]
zbierać (myös: zebrać, zdobyć, zdobywać, wykrzesać)
volume_up
to muster [mustered|mustered] {transitiiviverbi} (summon)
Niestety Rada Europejska nie zbiera całej potrzebnej odwagi.
Unfortunately, the European Council is not currently mustering up that much courage.
zbierać (myös: zebrać, zdobyć, zdobywać, wykrzesać)
volume_up
to muster up {transitiiviverbi} (summon)
zbierać (myös: zebrać)
volume_up
to sop up {v.} (liquid)
Jeśli wprowadzimy ten podatek, aby zbierać pieniądze, to jaki będzie to komunikat dla banków?
If we put in place this tax to raise money, what message will it give to banks?
Jeśli im się powiedzie, mogą potem zbierać środki, które pomogą innym społecznościom świata.
And then, if they're able, they may raise money to help communities in other parts of the world.
Moja misja jako „Opiekunki pingwinów” to zwiększać świadomość i zbierać fundusze na ochronę tych ptaków.
My mission as the penguin lady is to raise awareness and funding to protect penguins, but why should any of you care about penguins?
Jest również mowa o tym, że państwa członkowskie mogą zbierać informacje, w tym mapy.
It says here that Member States shall collect information, including maps.
My również staramy się zbierać informacje stosować lepsze technologie.
We're also trying to collect our information and become more technologically literate.
Nie należy najpierw zbierać pieniędzy, a potem zastanawiać się na co je wydać.
What should not be done is first to collect money and then wonder what it can be spent on.

2. Maatalous

zbierać (myös: zebrać)
volume_up
to crop [cropped|cropped] {transitiiviverbi} (vegetables, fruit, cereals)
A kiedy zbierają plony, sprzedają nadwyżkę na targowiskach.
And when they produce their crops, they sell the surplus on marketplaces.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zbierać":

zbierać

Esimerkkejä "zbierać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishW przypadku pozostałych pacjentów mocz należy zbierać przez co najmniej 6 godzin.
For the other patients the urine should be collected for at least 6 hours.
PolishMam nadzieję, że po raz ostatni państwa członkowskie muszą się zbierać w tym celu.
I hope it will be the last time that the Member States have to get together for this.
PolishTo standardowy procedura, według której będziemy zbierać resztę danych.
It's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
PolishW tym samym czasie mieliśmy zbierać materiał o Nollywood, rozmawialiśmy z wieloma filmowcami.
In the meantime, we had to cover Nollywood, and we talked to a lot of filmmakers.
PolishZa 65 milionów lat, nasze kości nie będą musiały zbierać kurzu w muzeum.
65 million years from now, we don't have to have our bones collecting dust in a museum.
PolishI zacząłem zbierać owce.
And I said, "I'll pay you two cents for your contribution." ~~~ And I started collecting sheep.
PolishTam, gdzie to możliwe, należy wykorzystać istniejące statystyki i nie zbierać nowych danych.
Where possible, the existing data should be used and there should be no new data collection.
PolishOwady i inne gatunki mogą zbierać pyłek, i przenieść go dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.
The insects and other species can take the pollen, transfer it directly to where it's required.
PolishTo jest zbyt ważne, aby zbierać tanie punkty w politycznych rozgrywkach.
This is too important to score cheap political points.
PolishPo chwili także w jej oczach zaczęły zbierać się łzy.
And she spoke to the grandmother for a moment, and then she started getting tears in her eyes.
PolishWięc dał nam po worku na bawełnę, długi na 3 metry, mniej więcej taki w obwodzie i zaczęliśmy zbierać.
So he gave us each a cotton sack, about 10 feet long, about that big around, and we started picking.
PolishChciałem, by potrafili zbierać piłki na obu końcach boiska.
I'd want them to be able to rebound well at both ends, too.
PolishChoroba ta w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo i będzie je zbierać.
It continues to claim them and will claim many more.
PolishW tym kontekście uważam za nieistotne, która komórka będzie koordynować kontrole i zbierać ich wyniki.
In this context, I consider it irrelevant which office deals with bringing together checks and results.
PolishZatem uważamy również, że należy zbierać dane, by przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu.
By the same token, we believe that data has to be collected to promote better understanding of the problem.
PolishZacząłem zbierać wszystko, co odzwierciedlało tą zasadę.
However, recently this RISD opportunity kind of arose --
PolishHej, poszliśmy razem zbierać jagody; Zeźliła się i dostałem wciry.
PolishW przyszłości będzie można zbierać tylko anonimowe informacje o lokalizacji lub po otrzymaniu zgody konsumenta.
In future, location information can only be captured anonymously or with the prior consent of the consumer.
PolishNo i mój brat i ja zaczęliśmy zbierać.
And my brother and I started to pick it, and our hands were startin' to bleed, and then -- "Mom!"
PolishA wszystkie te dane mógłby z pewnością zbierać dla potrzeb rządowych jeden urząd i to niekoniecznie bardzo duży.
All the data could certainly be collected for the government by just one office, and not a very big one at that.