PL zarządzanie
volume_up
{neutri}

zarządzanie (myös: prowadzenie, kierownictwo, dyrekcja, zarząd)
Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi (głosowanie)
Management of the European satellite radio-navigation programmes (vote)
Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
Słowo "gospodarka” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zarządzanie domem.
The word 'economics' comes from the Greek for management of the home.
zarządzanie (myös: administracja, rząd, zarząd)
Około dwadzieścia lat temu zarządzanie łowiskami zachodniosaharyjskimi przekazano Maroku.
Administration of the Western Saharan fisheries was transferred to Morocco some twenty years or so ago.
Zarządzanie bazą danych musi być utrzymane w rozsądnych granicach i musi być proporcjonalne do korzyści odczuwanych przez jednostki.
Its administration must be reasonable and proportionate to the benefit to individuals.
W celu ochrony interesów państw członkowskich UE własność i zarządzanie muszą pozostać w sferze publicznej.
Their ownership and administration must be in public hands, in order to protect the interests of EU Member States.
zarządzanie (myös: zarząd)
Nasuwa się pytanie: Czy zarządzanie środowiskiem powinno odnosić się też do ekosystemu naszych ciał?
It begs the question: shall we expand our sense of environmental stewardship to include the ecosystem of our own bodies?

Esimerkkejä "zarządzanie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNieprawidłowe zarządzanie, korupcja, nepotyzm, reżimy policyjne - to są Pudelskern.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
PolishNiestety często miało miejsce złe zarządzanie, korupcja i nieudane projekty.
Maladministration, corruption and failed projects have unfortunately been common.
PolishByć może rzeczywiście byliśmy zbyt cierpliwi, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarcze.
Perhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
PolishEuropejskie zarządzanie to warunek sine qua non powodzenia naszego wspólnego projektu.
European governance is the sine qua non of the success of our common project.
PolishZarządzanie wspólną polityką rolną jest często nadmiernie skomplikowane.
Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
PolishZarządzanie sytuacją w związku z grypą H1N1 pokazało, że wciąż istnieją niedociągnięcia.
The handling of the H1N1 situation has shown that there are shortcomings here.
PolishWarunkiem koniecznym jest tutaj prawdziwe europejskie zarządzanie gospodarcze.
Real European economic governance is a necessary precondition for this.
PolishDwoma niezbędnymi aspektami ożywienia rynku są zarządzanie i partnerstwo.
Governance and partnership are two aspects essential to reviving the market.
PolishZarządzanie i partnerstwo są dwoma fundamentalnymi aspektami ożywienia jednolitego rynku.
Governance and partnership are two key issues in reviving the Single Market.
PolishPan Papastamkos pyta o zarządzanie w strefie euro.
Madam President, Mr Papastamkos is asking about governance in the euro area.
PolishDo obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących.
The day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.
PolishJak możemy pomóc poprawić zarządzanie i wprowadzić mechanizmy równowagi i kontroli?
How can we help improve governance and introduce checks and balances?
PolishJednym z nich jest fakt, że zarządzanie gospodarcze jest czymś więcej niż tylko zestawem kar.
One of these is that economic governance is more than just a set of penalties.
PolishDrugą sprawą, którą chcieliśmy poruszyć, jest monitorowanie i zarządzanie.
The second point that we wished to raise concerns the issue of monitoring and governance.
PolishZarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z istotnymi obowiązkami i zadaniami.
Managing a business implies significant responsibilities and tasks.
PolishJest to jeden z powodów, dla których musimy wzmocnić zarządzanie gospodarcze.
That is one reason why we must strengthen our economic governance.
PolishOczywiście trzeba określić granice, priorytety i zapewnić zarządzanie.
But, of course, there have to be boundaries, priorities and governance.
PolishBędzie nam potrzebne zarządzanie gospodarcze strefą euro - zdecydowanie nadeszła na to pora.
We will need economic governance of the euro zone - it is certainly time.
PolishMyślą, że znaczy to zarządzanie, co definiuje się jako działanie lub sposób rządzenia.
They seem to think it means governance, which is defined as the action or manner of governing.
PolishFaktycznie wzmożone zarządzanie gospodarcze stanowi podstawę naszej wszechstronnej odpowiedzi.
Reinforced economic governance is indeed the cornerstone of our comprehensive response.