PL zanieczyszczenie
volume_up
{neutri}

zanieczyszczenie (myös: domieszka, nieczystość, niejednorodność)
volume_up
impurity {subst.}
Zanieczyszczenie to należy uznać za substancję potencjalnie rakotwórczą dla ludzi.
This impurity should be considered a substance with carcinogenic potential in humans.
Znajdujące się w SBECD zanieczyszczenie, okazało się mutagennym środkiem alkilującym z udowodnionym rakotwórczym działaniem u gryzoni.
An impurity, present in SBECD, has been shown to be an alkylating mutagenic agent with evidence for carcinogenicity in rodents.
W celu zminimalizowania śladów zanieczyszczeń metalami należy używać tylko igieł odpornych na rozcieńczone kwasy (np. niemetalicznych).
Only syringe needles (for example, non-metallic) with proven resistance to dilute acid should be used to minimise trace metal impurity levels.
zanieczyszczenie (myös: zanieczyszczenia, skażenie)
volume_up
pollution {subst.}
Co gorsze, metale ciężkie mogą spowodować poważne zanieczyszczenie powietrza.
To make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
Zdecydowaliśmy się na obszary obejmujące zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.
We opted for the areas of air pollution, noise and congestion.
Zanieczyszczenie, niedobór energii, bioróżnorodność, bieda...
Pollution, energy shortage, environmental diversity, poverty.
zanieczyszczenie
To jedyny sposób, aby zapobiec dalszemu obniżaniu zawartości i rozcieńczaniu zanieczyszczeń.
That is the only way to prevent further adulteration and dilution of contaminants.
Po ogromnych naciskach w związku z tą kwestią Komisja UE zatwierdziła cztery dalsze odmiany zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy, uznając obciążające je zanieczyszczenia za bezpieczne.
After immense pressure on this subject, the EU Commission has approved four more varieties of GM maize that they regard as a safe contaminant.
Oto mapa tego stanu, zanieczyszczenia na żółto i zielono, drażnione tym nowym pływem, zalew sztormowy oraz poziom morza się podnosi.
And here's a map of that condition, showing the contaminants in yellow and green, exacerbated by this new flow of storm-surge and sea-level rise.
zanieczyszczenie (myös: zatrucie, kontaminacja, zanieczyszczenia, skażenie)
W takiej sytuacji w porę stwierdzono by zanieczyszczenie.
The contamination would then have been detected in time.
UE, która pozwoliła na zanieczyszczenie produktów?
The EU, which allows such contamination?
Zanieczyszczenie, jak rozumiemy, przyszło - jak słusznie zauważył pan poseł Jim Nicholson - zza granicy.
The contamination, as we understand it, came - as Jim Nicholson rightly pointed out - from across the border.
zanieczyszczenie (myös: skalanie, zhańbienie)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "zanieczyszczenie":

zanieczyszczenie
Polish
zanieczyścić

Esimerkkejä "zanieczyszczenie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZatonięcie frachtowca New Flame i zanieczyszczenie zatoki Algeciras (debata)
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
PolishNie zapomnijmy, że rtęć jest ogólnoświatową substancją powodującą zanieczyszczenie środowiska, która nie zna granic.
Let us not forget that mercury is a worldwide pollutant which knows no bounds.
PolishDzięki temu udałoby się również ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.
This would also reduce damage to the environment.
PolishInny rodzaj zagrożeń biologicznych to "zanieczyszczenie" powodowane przez nadmierną ilość składników odżywczych.
The green revolution, all of this artificial nitrogen fertilizer, we use too much of it.
PolishPrzekłucie korka igłą może spowodować zanieczyszczenie leku Osigraft cząsteczkami materiału korka.
Puncture of the stopper with a needle may result in particles of stopper material contaminating Osigraft.
PolishZłożoność tego sektora, który powoduje znaczne zanieczyszczenie, oznacza, że konieczne jest podejście globalne.
The complex nature of this highly polluting sector means that a global approach is necessary.
PolishDodatkowo rurociąg może oznaczać zanieczyszczenie morza niebezpiecznymi chemikaliami.
The fact that hazardous chemical substances would enter the sea during the laying of the pipeline also adds to the concerns.
PolishPrzekłucie korka igłą może spowodować zanieczyszczenie preparatu Osigraft cząsteczkami materiału korka.
Puncture of the stopper with a needle may result in particles of stopper material contaminating the Osigraft.
PolishPonieważ dopłata środowiskowa pomogła w sprzedaży większej liczby ekologicznie czystych samochodów niż powodujących zanieczyszczenie.
Because the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
PolishAle gdy weźmiemy pod uwagę zanieczyszczenie hałasem, dystans, na który wieloryb może się komunikować, spada z 1000 km do 10 km.
All of a sudden, the effective range of communication goes from a thousand kilometers to 10 kilometers.
PolishRozwój gospodarczy nie musi oznaczać powtarzania stosowanych przez kraje uprzemysłowione praktyk, które powodują zanieczyszczenie.
Economic development does not have to mean repeating the polluting practices of the industrialised countries.
PolishPo otwarciu, zużyć w ciągu 8 godzin, pod warunkiem, że produkt nie był narażony na ekstremalne temperatury lub zanieczyszczenie.
After broaching, use within 8 hours, provided the product is not subject to extreme temperatures or contaminated.
PolishPo otwarciu zużyć w ciągu 8 godzin, pod warunkiem, że produkt nie jest narażony na ekstremalną temperaturę lub zanieczyszczenie.
After broaching, use within 8 hours, provided the product is not subject to extreme temperatures or contaminated.
PolishPo otwarciu należy zużyć w ciągu 8 godzin, pod warunkiem, że produkt nie był narażony na ekstremalne temperatury lub zanieczyszczenie.
After broaching, use within 8 hours, provided the product is not subject to extreme temperatures or contaminated.
PolishZgodnie z wnioskiem Komisji, mają one stać się źródłem danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza i opłatach za zanieczyszczenie środowiska.
Under the Commission proposal, they are to provide a source of data on air emissions and environmental taxes.
PolishMorze Bałtyckie jest morzem zamkniętym i płytkim, jego wody wymieniają się tylko raz na 30 lat, co sprawia, że jest ono bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie.
The Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
PolishZamiast zaproponować rozwiązanie problemu drogiej i powodującej zanieczyszczenie energii, sprawozdanie przedstawia UE jako hegemonicznego, globalnego aktora.
Instead of solving the problem of expensive and polluting energy, the report wants to shape the EU as a hegemonic, global actor.
PolishTransport powietrzny stanie się jednocześnie bezpieczniejszy i szybszy - co oczywiste - ale przede wszystkim będzie też powodował mniejsze zanieczyszczenie i będzie tańszy.
It will be able to simultaneously make air transport safer and quicker, of course, but also, and above all, less polluting and less expensive.
PolishWidzimy w naszym przepływie materiałów, że stal samochodowa nie staje się ponownie stalą samochodową, ze względu na zanieczyszczenie powłoki... bizmut, antymon, miedź itp.
We see in our material flows that car steels don't become car steel again because of the contaminants of the coatings -- bismuth, antimony, copper and so on.
PolishProjekt przyniósłby ogromną szkodę środowisku, niszcząc warstwę wodonośną, powodując jej zanieczyszczenie i uwalniając w trakcie drążenia tunelu niebezpieczne ilości azbestu i uranu.
It would be massively damaging to the environment, destroying or polluting aquifers and releasing dangerous concentrations of asbestos and uranium from tunnel excavations.