"zabieg" - Englanninkielinen käännös

PL

"zabieg" englanniksi

PL

zabieg {maskuliini}

volume_up
zabieg (myös: środek, miara, miernik, krok)
Głównym kryterium oceny skuteczności była zgodność pomiędzy rozpoznaniem postawionym na podstawie badań obrazowych a rzeczywistą liczbą zmian znalezionych podczas zabiegu operacyjnego lub biopsji.
The main measure of effectiveness was based on the agreement between the diagnosis made based on the scans, and the actual lesions as seen during surgery or biopsy.
Wśród 54 osób, u których można było zmierzyć skuteczność preparatu Savene, u jednego pacjenta wystąpiły uszkodzenia tkanek wymagające zabiegu chirurgicznego.
One patient among the 54 in whom the effectiveness of Savene could be measured, had tissue damage requiring surgery.
Główną miarą skuteczności było zespolenie kręgów potwierdzone radiologicznie, a także zmniejszenie bólu i niepełnosprawności w ocenie pacjenta, określane dwa lata po zabiegu chirurgicznym.
The main measure of effectiveness was fusion of the vertebrae confirmed by X-ray, and improvement in the pain and disability reported by the patient, measured two years after surgery.
Podczas leczenia, pacjenci ci powinni unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.
While on treatment, these patients should avoid invasive dental procedures if possible.
Preparat Dynastat stosuje się do krótkotrwałego leczenia bólu po zabiegach chirurgicznych.
Dynastat is used for the short-term treatment of pain after an operation.
Do krótkotrwałego leczenia bólu po zabiegach chirurgicznych
For the short-term treatment of postoperative pain.
zabieg (myös: procedura, tryb)
Pomyślałem, że ten zabieg nie zmienił się przez około 40 lat.
So I'm thinking, you know, this procedure hasn't changed in about 40 years.
Niewątpliwie jest to zabieg, który nie powinien mieć miejsca, ale my też jesteśmy ludźmi rozumnymi.
(PL) Mr President, this is undoubtedly a procedure that should not have to take place, but we too are rational people.
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure

Esimerkkejä "zabieg"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJeżeli planuje się zabieg chirurgiczny lub niedawno przeprowadzono operację.
If you are going to have surgery, or if you had an operation recently.
Polishpoważny zabieg chirurgiczny, biopsja narządu miąższowego lub znaczący uraz w okresie
Major surgery, biopsy of a parenchymal organ, or significant trauma within the past 2 months
PolishAlternatywnie może być przeprowadzony zabieg zapłodnienia wewnątrzmacicznego.
Alternatively, intrauterine insemination (IUI) may be performed.
Polishplanowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
you have had a clot in an artery of your brain (ischaemic stroke) which occurred within the
PolishZabieg podobny do dializy, ale nakierowany na zmniejszenie ilości pasożyta.
Sort of like doing dialysis, but for relieving the parasite load.
PolishNiektóre z nich powoduje BEROMUN, niektóre melfalan, a niektóre sam zabieg ILP.
Some of these side-effects will be caused by BEROMUN, some by melphalan and some by the ILP technique.
Polishgdy planowany jest u pacjenta zabieg chirurgiczny lub jeśli pacjent miał większy zabieg
if you are going to have an operation, if you have had major surgery within the last 28 days or if
PolishW zasadzie jest to zabieg pozbawiający kobiet przyjemności seksualnej.
It is basically an operation to deprive women of sexual pleasure.
PolishStosowanie produktu musi być określone pod kątem aktualnej potrzeby przez chirurga wykonującego zabieg.
Application of the product must be individualised by the treating physician.
PolishPacjenci przechodzili bolesny zabieg, obecnie już bezbolesny, ale nie był taki w latach 90-tych.
It's no longer painful these days, but it was painful when this study was run in the 1990s.
PolishTen zabieg różni się od przeciętnego wyobrażenia o operacji.
It looks very different from what you're expecting surgery to look like.
PolishKomisja oczywiście zapewnia nas, że zabieg ten ograniczy biurokrację.
There is no doubt that the Commission is telling us that this will mean a reduction in bureaucracy.
PolishJednakże zastosowanie preparatu Osigraft nie gwarantuje naprawy i może być konieczny dodatkowy zabieg chirurgiczny.
However, use of Osigraft does not guarantee repair; additional surgery may be required.
PolishTen zabieg również ma na celu zapewnienie, że tylko niewielkie ilości, jeżeli w ogóle, przenikają do krążenia ogólnego.
This will further ensure that very little, if any, goes into your bodily circulation.
PolishJedną z nich był eksperymentalny zabieg z zastosowaniem robota chirurgicznego, dzięki któremu zza mojego oka usunięto krwiaka.
It was actually robotic surgery. ~~~ They removed a hematoma from behind my eye.
Polishplanowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
a recent serious injury a recent surgery (including dental) a planned surgery (including dental) in the next seven days
PolishW sytuacjach szczególnego narażenia (uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie) należy rozważyć podawanie insuliny.
A switch to insulin should be considered in stress situations (e. g. trauma, surgery, infections).
PolishTen zabieg wymaga nadzwyczajnych środków ostrożności.
This process requires extraordinary precautions.
PolishStosuje się go w zabiegach nieinwazyjnych, co oznacza, że zabieg nie jest związany z naruszeniem ciągłości skóry lub jamy ciała,
The dose depends on the body surface area in dogs (caluclated using body weight) and body weight in cats.
PolishJeśli kolejny zabieg zostanie pominięty: