"wykorzystać" - Englanninkielinen käännös

PL

"wykorzystać" englanniksi

volume_up
wykorzystać {vb:n perf.}

PL wykorzystać
volume_up
{verbin perfekti}

1. yleinen

wykorzystać (myös: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
If someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Kapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.
However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.
Musimy wykorzystać dostępne możliwości, ponieważ czas jest tu kwestią kluczową.
We must use the opportunities available because time is of the essence.
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
We can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
wykorzystać (myös: wykorzystywać)
volume_up
to harness {transitiiviverbi} (resources, power)
Warto wykorzystać ten potencjał, nadać mu sens.
You need to harness it. ~~~ You need to give it meaning.
Wyzwaniem jest znalezienie metody jak wykorzystać je by były użyteczne dla ludzkości.
The challenge is to see how to harness them for human purposes.
A więc jak możemy wykorzystać tą zdolność?
So, how can we harness that power?
wykorzystać (myös: wykorzystywać, mieć zły wpływ na)
volume_up
to play on {v.} (sth)
Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.
And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.
Jest to niebezpieczne podejście, ponieważ mogłoby zostać wykorzystane przez eurosceptyków.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
Zatem od Parlamentu zależy - a jest to wyzwanie samo w sobie - czy wykorzysta tę szansę.
It is therefore up to Parliament to seize - and this is a challenge in itself - this opportunity to play its role.
wykorzystać (myös: wykorzystywać)
volume_up
to leech off {v.} [halv.]
wykorzystać (myös: korzystać)
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
We can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
wykorzystać (myös: wykorzystywać)
wykorzystać (myös: opukać, opukiwać, wykorzystywać, klepać)
Jeśli chcemy wykorzystać ten potencjał, musimy nakłonić sektor prywatny i duże instytucje finansowe do współpracy.
If we want to tap that potential, we need the private sector and the major financial institutions to work hand in hand.
Nasz kraj z powodzeniem uczestniczył we wspieraniu gospodarczym tych krajów i dziś możemy wykorzystać ten potencjał.
Our country successfully participated in helping the economies of these countries and now we can tap into this potential.
Mam zamiar opowiedzieć wam w jaki sposób możemy spożytkować niewykorzystane dotąd zasoby systemu opieki zdrowotnej, czyli pacjentów, lub - używając terminolgii naukowej - ludzi.
I'm going to be talking to you about how we can tap a really underutilized resource in health care, which is the patient, or, as I like to use the scientific term, people.

2. "coś"

wykorzystać (myös: skorzystać)
volume_up
to capitalize {v.} (on sth)
Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by wykorzystać poczynione postępy i osiągnąć rozwiązanie na drodze sprawiedliwego kompromisu.
We must work hard to capitalize on this progress and arrive at a solution through a fair compromise.
Program partnerski firmy Axis Communications ma za zadanie pomóc partnerom handlowym w wykorzystaniu pozycji lidera, jaką Axis
Axis Communications´ Channel Partner Program is designed to help channel partners capitalize
wykorzystać (myös: skorzystać)
Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by wykorzystać poczynione postępy i osiągnąć rozwiązanie na drodze sprawiedliwego kompromisu.
We must work hard to capitalize on this progress and arrive at a solution through a fair compromise.
Program partnerski firmy Axis Communications ma za zadanie pomóc partnerom handlowym w wykorzystaniu pozycji lidera, jaką Axis
Axis Communications´ Channel Partner Program is designed to help channel partners capitalize

Esimerkkejä "wykorzystać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZe względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishMożna wykorzystać tylko przejrzysty i bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.
Only clear and colourless solutions without visible particles should be used.
PolishPan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
PolishJednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
But we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
PolishMusimy wykorzystać szansę na dojście do kompromisu podczas prezydencji francuskiej.
We must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
PolishTrzysta miliardów dolarów można było wykorzystać na budowę dwustu tysięcy szkół.
USD three hundred billion could have been used to build two hundred thousand schools.
PolishNawet najnędzniejszy mężczyzna ma kogoś kogo może wykorzystać - kobietę lub dziecko.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
PolishZ historii chciałbym panu przypomnieć pewien fakt, który należy wykorzystać.
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
PolishProdukt należy wykorzystać w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego otwarcia butelki.
After the first opening of the bottle, the product should be used within 1 month.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy natychmiast wykorzystać.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishKoncepcje te można również wykorzystać w tworzeniu innych rodzajów infrastruktur.
This concept might also be used for the development of other types of infrastructures.
PolishTe nieuprawiane grunty można by także wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej.
This abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
PolishTrzeba wykorzystać wspaniałomyślność do rozwiązywania kluczowych problemów.
All that great thinking needs to really get about solving pretty key problems.
PolishJest to trudna sprawa i musimy wykorzystać każdą okazję do przeprowadzenia oceny.
The equation is a difficult one, and we need to grasp every opportunity for evaluation.
PolishParlament powinien wykorzystać ten nowy przywilej przewidziany w traktacie lizbońskim.
Parliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
PolishWłaśnie dlatego Rada dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać nowe technologie.
This is why the Council will make a special effort with new technologies.
PolishUnia Europejska potrzebuje modernizacji i reform, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.
To realise its full potential, the European Union needs to modernise and reform.
PolishTe same pieniądze można było wykorzystać na budowę trzydziestu tysięcy szpitali.
The same money could have been used to build thirty thousand hospitals.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy wykorzystać od razu.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.