"wykazać" - Englanninkielinen käännös

PL

"wykazać" englanniksi

volume_up
wykazać {vb:n perf.}

PL wykazać
volume_up
{verbin perfekti}

Czy Komisja może wykazać, czy liberalizacja miała wpływ na bezpieczeństwo?
Can the Commission demonstrate whether liberalisation has affected safety?
Tym niemniej musimy wykazać solidarność, jednak musi być ona dobrowolna.
Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.
Każdy jednakże musi wykazać się poczuciem odpowiedzialności.
Each, however, must demonstrate their sense of responsibility.
Jeśli Europa nie wykazuje odwagi dzisiaj, to kiedy będzie musiała ją wykazać?
If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?
Dlatego Komisja musi wykazać się większą elastycznością.
It is therefore necessary for the Commission to show greater flexibility.
Wszyscy musimy w równym stopniu wykazać się opanowaniem i dojrzałością.
We must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.
volume_up
to exhibit {transitiiviverbi} (skill, dexterity)
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Antagonistyczne właściwości arypiprazolu wykazano na zwierzęcym modelu hiperaktywności dopaminergicznej, a właściwości agonistyczne na zwierzęcym
Aripiprazole exhibited antagonist properties in animal models of dopaminergic hyperactivity and agonist properties in animal models of dopaminergic hypoactivity.

Esimerkkejä "wykazać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishRada musi wykazać w tym kontekście nieco większą elastyczność, niż dotychczas.
The Council needs to be somewhat more flexible in this regard than it was in the past.
PolishW tym obszarze wykazać muszą się przede wszystkim panie i panowie z Rady.
Here, we have homework for the ladies and gentlemen of the Council in particular.
PolishPonadto EIT musi wykazać się pozytywnym wkładem w mobilność studentów.
In addition, the EIT must make a positive contribution towards student mobility.
PolishObjaśniając im owe korzyści, musimy wykazać maksymalną przychylność i otwartość.
We have to be as open and as inclusive as possible while explaining these benefits to them.
PolishMożna wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
It can be found on the body surface throughout the treatment interval.
PolishUnia Europejska musi się w tym zakresie wykazać zdecydowaniem i jednomyślnością.
The European Union must take a firm, united stance on this decision.
PolishNależy wykazać ostrożność u pacjentów otrzymujących inne antracykliny.
Caution must be observed in patients who have received other anthracyclines.
Polishnieprawidłowości metodologicznych nie można było wykazać skuteczności tego leczenia.
Because of a methodological flaw, efficacy could not be demonstrated.
PolishMożemy również wykazać większą ambicję, jeżeli chodzi o płaszczyznę naszych kontaktów.
We could also establish a relationship on another more ambitious level.
PolishMusi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.
He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
PolishMusi też wykazać równą wrażliwość, kiedy przypadki takie mają miejsce w państwach członkowskich.
It also needs to be just as sensitive when this is happening in Member States.
PolishMusimy wykazać się wolą polityczną, by transponować i wdrożyć traktat.
We must have the political will to transpose and implement the treaty.
PolishPonadto, w tej populacji nie udało się wykazać, iż leczenie paroxetinem jest skuteczne.
In addition, efficacy could not be demonstrated in this population.
PolishEuropa mogłaby wykazać się większą innowacyjnością i kreatywnością we wspieraniu MŚP.
Europe could be more innovative and creative in supporting SMEs.
PolishDlatego my musimy wykazać się ogromną skutecznością w walce o jej zakazanie.
We must therefore be highly effective in our fight to ban them.
PolishEtap komisji zdecydowanie się zakończył i trzeba wykazać wolę osiągnięcia kompromisu.
Well, it did not make it past the committee stage, and one has to be willing to make compromises.
PolishTen kontynent - Unia Europejska - musi wykazać się większą pomysłowością.
This continent - the European Union - needs to be more inventive.
PolishBędzie pan musiał wykazać się kreatywnością i wizjonerstwem, aby odciąć Europę od ponurej przeszłości.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
PolishZ powodu nieprawidłowości metodologicznych nie można było wykazać skuteczności tego leczenia.
Because of a methodological flaw, efficacy could not be demonstrated.
PolishPowinniśmy raczej wykazać się odwagą, wypowiadając się i nie obawiając się konfrontacji z populizmem.
We should, rather, have the courage to speak out and not fear confronting populism.