"wyjaśnienie" - Englanninkielinen käännös

PL

"wyjaśnienie" englanniksi

PL wyjaśnienie
volume_up
{neutri}

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)
(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)
(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
Istnieje tylko jedno wyjaśnienie: Parlament jest słabym ogniwem władzy budżetowej.
There is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.
wyjaśnienie (myös: opowieść, rada)
volume_up
rede {subst.} [vanh.]
wyjaśnienie (myös: procedura, instrukcja, kategoria, nagłówek)
volume_up
rubric {subst.}
wyjaśnienie (myös: definicja, objaśnienie)
Ta kwestia dotyczy pytań o ochronę danych, proporcjonalność, wyjaśnienie celów, definicje, pewność prawa itd.
It raises questions of data protection, of proportionality, clarification of the purposes, definitions, legal certainties, etc.
Przygotowano wiele istotnych definicji i wyjaśnień i z tego względu zdecydowałem się głosować za przyjęciem sprawozdania.
There are a number of important definitions and clarifications that have been made and, therefore, I have decided to vote in favour of this report.
Nowe dyrektywy wprowadzają również szereg uproszczeń, wyjaśnień i definicji.
The new directives also introduce several simplifications and clarifications and definitions.
wyjaśnienie (myös: naświetlenie, objaśnienie, wyświetlenie)

Esimerkkejä "wyjaśnienie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZwrócę się od razu o wyjaśnienie do pana komisarza.
(DE) Madam President, I will go straight to the Commissioner for clarification.
PolishChciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
PolishJestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
PolishZ pewnością celem tego działania jest uproszczenie i wyjaśnienie przepisów.
Surely, the whole object of this exercise is simplification and clarification.
PolishJeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.
If Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
PolishW tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
PolishPoprzez takie wyjaśnienie, mamy czytelną poprawkę nadającą się do przyjęcia.
By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
PolishJeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub pielęgniarkę o wyjaśnienie.
If there is anything you do not understand, ask the doctor or nurse to explain.
PolishSłużby ds. posiedzeń nie zgadzają się, ale poproszę pana Daviesa o krótkie wyjaśnienie.
The Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.
PolishNaszym celem było i nadal jest przede wszystkim właściwe wyjaśnienie faktów.
Our aim was, and still is, to clarify the facts properly first of all.
PolishUważam, że posłowi Lehne należą się podziękowania za wyjaśnienie sytuacji w ramach debaty.
I think I have to thank Mr Lehne for clarifying the situation in the debate.
PolishPoniżej podano wyjaśnienie odnoszące się do częstości występowania działań niepożądanych:
The meaning of the terms used to describe the frequency of side effects is as follows:
PolishProszę jedynie o wyjaśnienie, co Parlament zadecydował w tym względzie.
I am simply asking for clarification on what Parliament has decided to do.
PolishProsiłbym Panów o wyjaśnienie mi tego na koniec dzisiejszej debaty.
I should like the two of you to explain this to me at the end of this debate.
PolishPoprosiliśmy o wyjaśnienie dwóch lub trzech problemów, które przedstawiono w ten sposób.
We asked for clarification of two or three problems which has been provided in this way.
PolishProszę zatem o wyjaśnienie, w jakim przypadku obecnie stanowią one problem.
Can I please ask for an example of where this is currently a problem.
PolishChciałbym prosić pana komisarza Cioloşa o wyjaśnienie, co powinniśmy o tym sądzić.
I would like Mr Cioloş to explain what we should think about this.
PolishDziękuję za pańskie wyjaśnienie, które rozwiewa obawy sprawozdawczyni.
Thank you for your clarification, which answers the rapporteur's concerns.
PolishJego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds.
This document is a summary of the European Public Assessment Report.
PolishPoprosimy jednak Panią Komisarz o wyjaśnienie stanowiska Komisji.
We will, however, ask the Commissioner to clarify the Commission's position.