PL wyjaśnić
volume_up
{verbi}

Należy jednak również wyjaśnić, że mają zastosowanie kryteria kopenhaskie.
However, it is also important to explain that the Copenhagen criteria apply.
Chciałbym wyjaśnić, że dokument zostanie udostępniony wszystkim posłom i posłankom.
I should explain that the document will be made available to all MEPs.
Chciałabym tylko wyjaśnić zasadę leżącą u podstaw przyjętego stanowiska.
I would only like to explain the principle at the basis of this position.
. ~~~ To tajemnica, którą bardzo trudno wyjaśnić.
This is a mystery that has really been extremely hard to elucidate.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Znaczenie kliniczne tego spostrzeżenia nie zostało w pełni wyjaśnione.
The clinical relevance of this observation has not been fully elucidated.
Pragnę wyjaśnić sposób głosowania nad kalendarzem sesji miesięcznych na rok 2012.
Mr President, I want to give an explanation of vote on the calendar for 2012.
Szesnastu posłów chce złożyć wyjaśnienia dotyczące swego sposobu głosowania.
There are 16 Members who wish to give an explanation of vote.
poprosiłem o udzielenie głosu, żeby wyjaśnić sposób głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym ochrony euro.
Mr President, I asked for the floor to give an explanation of vote on the protection of the euro.
Pokażę, jak niektóre indywidualne różnice w naszej ocenie innych, można wyjaśnić różnicami w tym obszarze mózgu.
And then finally, to show that some of the differences between people, in how we judge others, can be explained by differences in this brain system.
Muszę wyjaśnić, że górna część wykresu pokazuje rozkład częstości, o którym mówiłem.
And I have to explain to you, the top of this graph shows you that frequency distribution that I talked about.
Jeżeli Pan chce, proszę przyjść do mojego biura, mogę pokazać Panu listę i wyjaśnimy sprawę.
If you wish, you can come to my office, I can show you the list and we can explain it.
wyjaśnić (myös: wyjaśniać)
volume_up
to explain away {v.} (fact, problem)
Czy w związku z tym mogłaby pani nam to wyjaśnić?
So could you enlighten us about that?
I hope you can enlighten me.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wyjaśnić":

wyjaśnić

Esimerkkejä "wyjaśnić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
PolishByły jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
But there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
PolishJest to bardzo istotna kwestia, którą musimy wyjaśnić w ramach szczytu w Pittsburgu.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
PolishMusimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.
This is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.
PolishTe wszystkie wątpliwości są uzasadnione i musimy je wyjaśnić w sposób jednoznaczny.
These are all legitimate questions and we must respond to them unequivocally.
PolishPrzypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
PolishPrzyznaję także, że mogliśmy lepiej wyjaśnić i wyrazić treści zawarte w art. 3.
I also acknowledge that we could have explained and phrased things better in Article 3.
PolishPani Poseł Harms, w związku z pani słowami pragnę również wyjaśnić jedną rzecz.
Mrs Harms, I would also like to make one thing clear about what you said.
PolishTrzeba te zagadnienia wyjaśnić przed udzieleniem Komisji nowego mandatu.
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
PolishCzy Komisja mogłaby wyjaśnić, jaki dalszy bieg został nadany temu oświadczeniu?
Would the Commission please outline the action taken on this resolution?
PolishNa koniec, jeśli pan pozwoli, panie przewodniczący, chciałabym wyjaśnić pewną kwestię.
Finally, if you will allow me, Mr President, I would like to make a point of order.
PolishTo ważne, abyśmy mogli wyjaśnić, o co nam chodzi.
(SV) Mr President, it is important is that we be clear about what we want.
PolishW tej debacie o rozszerzeniu musimy wyjaśnić trzy istotne kwestie.
Mr President, in this enlargement debate, we must correct three important mistakes.
PolishNależy to wyjaśnić, inaczej przerodzi się to w harmider wokół traktatu.
This must be made clear, or else it just becomes a cacophony about the treaty.
PolishMnóstwo ludzi próbuje wyjaśnić to wydarzenie w jakiś logiczny sposób, prawda?
A lot of people try to come up with a logical solution to what just happened, all right.
PolishNależy również wyjaśnić, że na szczęście w Teheranie nie ma ambasad UE.
It should also be clarified that fortunately there are no 'EU embassies' in Tehran.
PolishPóźniej będę musiał wyjaśnić dlaczego mylicie się opierając na innym założeniu.
Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
PolishUważam, że zwłaszcza w zakresie aktów urzędowych należy wyjaśnić jedną rzecz.
Specifically on the subject of the authentic act, I think one point needs to be clarified.
PolishObjawy praktycznie ustąpiły, a stres psychosocjalny wyraźnie zmalał, co można wyjaśnić.
And the green line is treatment with psycho-social counseling only, without medication.
PolishTylko w ten sposób można wyjaśnić jej hołd wobec dekretów Benesza.
This is the only way in which its obeisance to the Beneš decrees can be explained.