PL wyjść
volume_up
{verbi}

1. yleinen

Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
Such credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Premier Papandreou zrobił wszystko, co w jego mocy, by wyjść z tej trudnej sytuacji.
Mr Papandreou, the Prime Minister, has done everything in his power to get out of this difficult situation.
Kiedy film się skończył, wszyscy cieszyli się, że mogą wreszcie wyjść.
When the movie ended, everyone seemed very happy to get up and get out of the theatre as soon as possible.
Musimy tam wyjść i promować nasze produkty wysokiej jakości.
We have got to go out there and promote our high-quality products.
Europa dysponuje całym tym bogactwem i w przyszłości musimy wyjść na zewnątrz i wprowadzać je na rynek.
Europe is rich in all these and we must go out and market them in the future.
Będą to studenci, którzy nie będą mogli dłużej pozwolić sobie na studia zagranicą, aby wyjść i zobaczyć świat.
It will be students who can no longer afford to study abroad in order to go out and see the world.
Wystarczy wyjść na zewnątrz by się o tym przekonać.
. ~~~ You can go outside -- see many other examples.
" Alfonse has to go outside now. "
Ale najlepsze było to, że musiał wyjść trochę wcześniej.
But the amazing thing was -- Feynman had to leave a little early.
Wszyscy nie zainteresowani zdaniem egzaminu mogą wyjść.
Anyone not interested in passing that exam can leave right now.
Jak będziesz wychodzić z biura, możesz wyjść tylnymi drzwiami?
When you leave the office, will you go through the back door?
Te mroczne dni, które nas czekają, możemy przetrwać i wyjść zwycięsko tylko w świetle chrześcijańskiego krzyża.
In the dark days ahead, we will come through and emerge victorious only in the light of the Christian cross.
Na jaw wyszły uchybienia i uzasadnione wątpliwości dotyczące jego procesu.
Justified doubts and shortcomings have been brought to light concerning his trial.
Nie są one w pełni zadowalające, ale w świetle reguł WTO nie mamy innego wyjścia.
They are not wholly satisfactory, but we cannot do otherwise in light of the WTO rules.
Jeżeli nie ma pan czasu, to proszę natychmiast wyjść tymi drzwiami.
If you have no time, walk out that door now.
Nie myślisz chyba, że pozwolę ci stąd wyjść z 20 milionami za przepis, który istnieje tylko w twojej głowie?
You don't think I can allow you to walk out of here with $20 million for a formula that only exists in your head?
wyjść (myös: wychodzić)
Cięcia budżetowe stanowią część wysiłków podejmowanych w celu wyjścia z kryzysu.
These cuts are part of efforts to exit the crisis.
Zawsze możesz nacisnąć Esc, aby zamknąć okno z notatkami i wyjść z trybu prezentacji.
You can always press the Esc key to close out of the speaker notes window and exit presentation mode.
Teraz musimy odejść od strategii zwanej strategią wyjścia.
Now we must leave this strategy, this so-called exit strategy, behind.
Albowiem z Jeruzalemu wyjdą ostatki, i zachowani z góry Syońskiej.
For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out of mount Zion they that shall escape.
W perspektywie krótkoterminowej rządy tych krajów powinny przyjąć bardziej zdecydowaną strategię wyjścia z kryzysu.
In the short term, the governments of the countries concerned should adopt more resolute strategies of escape from the crisis.
I tak się stało, że wszyscy zdrowo wyszli na ziemię.
And so it came to pass, that they all escaped safe to the land.
(Laughter) And that didn't work out well.
It didn't exactly work out that way.
Kiedy policzymy rachunki, wyjdzie, że na tym się nie zarobi, ale ludzie kierują się ideą zrównoważonego życia i dbania o siebie.
And when you work out the math, they say it doesn't work, but the principle is there that it's about being sustainable and taking care of yourself.

2. "na chwilę"

Tylko wyjdź z domu, podnieś głos i zawołaj: "Chcemy końca reżimu".
Just step out of your house, raise your voice and say, "We would like to see the end of the regime."
(Śmiech) Nadzór - - na pewno jesteś idiotą, więc stworzę mnóstwo małych kroków, które będziesz musiał wykonać i nie wyjdziesz poza schemat.
(Laughter) Controlling -- you're obviously an idiot, so I'm going to make a zillion little processes for you to follow so you don't step out of the box.

Esimerkkejä "wyjść"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishSą momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
author. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
PolishBez tworzenia nowych miejsc pracy dających prawa nie uda się wyjść z tego kryzysu.
Without the creation of new jobs with rights, there can be no way out of this crisis.
PolishUważam, że w naszej dyskusji powinniśmy wyjść poza schemat "regulować/nie regulować”.
It is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
PolishWidocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
And it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
PolishNie uda się nam wyjść z tego kryzysu i faktyczna naprawa gospodarki nie nastąpi.
We will not emerge from this crisis and there will be no real recovery.
PolishJednak aby wyjść z tego i znaleźć się tam gdzie chciałam być potrzebowałam czegoś.
But to go from where I was to where I wanted to be, I needed something.
PolishNa szczeblu UE uczyniono jednak zbyt mało, aby wyjść tym przedsiębiorstwom naprzeciw.
However, too little has been done at EU level to meet these undertakings.
PolishZ kryzysu nie da się wyjść krajowymi sposobami, chyba że komuś pomyliły się wieki.
There is no national way out of the crisis, unless some people have got the wrong century.
PolishMy jednakże uważamy, iż należy wyjść od założenia, że jest to czas pracy.
We, however, believe that the starting point is that this is working time.
PolishIstotne jest, aby wskazać kilka wyjść, bo Europa musi reprezentować wartość dodaną.
It is important to identify a number of gateways, because Europe must represent added value.
PolishIm wcześniej ludzie zaczynają palić, tym trudniej jest im później wyjść z nałogu.
The younger people are when they start smoking, the more difficult it is to stop in later life.
PolishAni jednej propozycji współpracy, aby pomóc Japonii wyjść z tej sytuacji.
Not a single proposal for cooperation to help it out of this situation.
PolishW przeciwnym razie, Francja może wyjść na błazna, z czego nie byłaby dumna.
Otherwise France may end up with egg on its face, something of which it could not be proud.
PolishSolidarność jest rzeczywiście warunkiem koniecznym, jeżeli chcemy wyjść z tego kryzysu.
Indeed, solidarity is an absolute must to get through this crisis.
PolishPowinniśmy połączyć siły z międzynarodowym środowiskiem naukowym i spróbować wyjść poza PKB.
We should join forces with the international academic community and try to move beyond GDP.
PolishChodzi o najpilniejsze pytanie, jak możemy wyjść z kryzysu.
There is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
PolishLudzi, którzy skłonni byli wyjść na ulicę, i głośno domagać się swego, próbowano zabić.
People who were inspired to go down to the streets and to raise their voices, they tried to kill.
PolishMusimy stworzyć przed końcem przyszłego tygodnia plan działania, który pozwoli nam wyjść z impasu.
By the end of next week, we need to have a road-map that leads us out of this impasse.
PolishPoszczególne państwa członkowskie również są gotowe wyjść z nader szczodrymi ofertami pomocy.
Individual Member States have also been prepared to make very generous offers of assistance.
PolishMoje pytanie brzmi: skąd mamy uzyskać dochód, który pozwoli nam wyjść z kryzysu?
My last question is: Where is the income to be found that will enable us to move forward out of the crisis?