"wydźwięk" - Englanninkielinen käännös

PL

"wydźwięk" englanniksi

PL wydźwięk
volume_up
{maskuliini}

wydźwięk (myös: podtekst, nuta)
volume_up
overtone {subst.}
wydźwięk (myös: reperkusja)
wydźwięk (myös: rezonans, brzmienie)
volume_up
resonance {subst.}
A widziana w tym świetle, zyskuje ona zupełnie inny wydźwięk.
And viewed in that light, it takes on a whole other resonance.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wydźwięk":

wydźwięk

Esimerkkejä "wydźwięk"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJej krytyka braku wymiernych celów i wskaźników ma bardzo poważny wydźwięk.
Her criticism of the lack of quantified objectives and indicators is very serious.
PolishNiestety, wydźwięk i podejście przedstawione w sprawozdaniu mogłyby być lepsze.
Unfortunately, the tone and approach of the report could have been a great deal better.
PolishGłosowałem przeciwko tej rezolucji ze względu na jej antyamerykański wydźwięk.
I voted against this resolution because of its anti-American tone.
PolishObecne sformułowanie ma bardzo negatywny wydźwięk i chciałabym, aby brzmiało następująco:
The wording is very negative and I would like it to read as follows:
PolishRezolucja, którą dzisiaj przyjmujemy, powinna mięć zdecydowany wydźwięk.
The resolution we are adopting today should give a clear message.
PolishPo trzecie, chcę powiedzieć, że w tym kontekście mowa o zdrowiu ma szczególnie powierzchowny wydźwięk.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
PolishJednakże dzisiejsze głosowanie całkowicie zmieniło wydźwięk sprawozdania.
Today's votes, however, have completely changed the report.
PolishNiektórzy nazywają nas demaskatorami, co ma negatywny wydźwięk.
Some people call us debunkers, which is kind of a negative term.
PolishJeśli chodzi o omawiany tutaj wniosek, uważam, że dzisiejsza dyskusja ma jasny wydźwięk.
With regard to the proposal that is being presented here, I feel that that the discussion today is clear.
PolishPrzyjęcie dokumentu przez aklamację ma specjalny wydźwięk.
Adoption of the document by acclamation has a special implication.
PolishJeśli staje się selekcją, to traci swój pozytywny wydźwięk.
If it becomes selection, then it is no longer a positive policy.
PolishOgólnie wydźwięk tego sprawozdania jest obecnie akceptowalny.
In all, I believe the tenor of this report is now acceptable.
PolishGłęboko żałuję, że wydźwięk rezolucji został osłabiony jeśli chodzi o problem niedyskryminacji.
I deeply regret the fact that the resolution has been watered down as regards the anti-discrimination dossier.
PolishDo sprawozdania złożono ponad 150 poprawek, jednak uważam, że wciąż ma ono krytyczny wydźwięk.
More than 150 amendments were tabled to the report, but I think that it nevertheless still takes a critical approach.
PolishTen ambiwalentny wydźwięk nie umknie uwadze Moskwy.
The message of ambivalence will not be lost on Moscow.
PolishMuszę przyznać, że w osłupienie wprawił mnie wydźwięk niektórych pytań kierowanych dziś do premiera Czech.
I have to say I was shocked by the tenor of some of the questions directed at the Czech Prime Minister today.
PolishJednakże jego ogólny wydźwięk nie zamyka drzwi dla bardziej szczegółowej debaty nad wnioskiem legislacyjnym.
However, the overall trend of the report does not close the door to a more in-depth debate on the legislative proposal.
PolishSprawozdanie ma bardzo współczesny wydźwięk, wręcz nowoczesny; mówi się w nim nawet o trzeciej generacji praw człowieka itp.
The report is quite contemporary, or modern; it even speaks of a third generation of human rights and the like.
PolishUważam, że ma to bardzo symboliczny wydźwięk.
PolishOgólnie rzecz biorąc uważam, że wydźwięk sprawozdania, w którym założono bezwzględną skuteczność wolnego rynku, wprowadza w błąd.
In general, I consider the tenor of the report, which assumes the absolute efficiency of the free market, to be misguided.