"wydąć się" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko wydać się
PL

"wydąć się" englanniksi

volume_up
wydąć się {refl. vb:n perf.}

PL wydąć się
volume_up
{refleksiiviverbin perfekti}

wydąć się (myös: wydymać się)
volume_up
to balloon {v.} (sail, skirt)
wydąć się (myös: wydymać się)
volume_up
to balloon out {v.} (sail, skirt)
wydąć się (myös: wydymać się)
volume_up
to billow {v.} (sail, voluminous clothing)
wydąć się (myös: wydymać się)
volume_up
to billow out {v.} (sail, skirt)

Esimerkkejä "wydąć się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKomisji udało się wydać dodatkowe przyznane przez nas środki i uczynić to w pożyteczny sposób.
On the contrary, we have nothing but praise for the prompt and positive use of the funds in the LIFE programme.
Polish. ~~~ Może on wydać się nieco drażliwy.
Let me offer you another building block to try and understand China -- maybe not sort of a comfortable one.
PolishHasło Etapu 5: "Życie jest Super", może się wydać bez związku.
And if you take a look at the headline of Stage Five, which is "Life is Great," this may seem a little incongruous.
PolishNa początku może wydać się to dość przewrotne, ale patrząc na to z ich perspektywy - ma to sens.
At first, it's very unintuitive, but when you actually think about it from their point of view, it makes a ton of sense.
PolishTak naprawdę, choć może się to wydać dziwne, ani Rada, ani Komisja nie mają wyznaczonego limitu czasowego.
In reality, in this debate neither the Council nor the Commission have a fixed time, however strange that may seem.
PolishMatematyka praw autorskim może wydać wam się dziwna, a to dlatego, że najlepiej dziedzinę tę powinno się zostawić ekspertom.
Now you might find copyright math strange, but that's because it's a field that's best left to experts.
PolishTo jest w tej chwili najbardziej ekscytująca rzecz w moim życiu, co może się wydać smutnym komentarzem do mojego życia.
And this is about the most exciting thing in my life right now, which is perhaps a sad commentary on my life.
PolishZawarcie przymierza z luźną federacją państw mogłoby im wydać się łatwiejsze, niż z centralistyczną Unią Europejską.
They might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
PolishNiemniej jednak nie chcąc wydać się małostkowym zapytam, dlaczego w ogóle poczuliśmy potrzebę wypowiedzenia się w tych sprawach.
Nonetheless, I rise in no carping spirit to ask why we felt the need to pronounce on these questions at all.
PolishMusimy więc brać pod uwagę, że Kremlowi w każdej chwili może się wydać, że Ci właśnie ludzie potrzebują jego "ochrony”.
We must therefore bear in mind that at any moment the Kremlin could claim that those people are in need of its so-called protection.
PolishNie podzielam zatem koncepcji posła Rasmussena, że najlepsi uczniowie w klasie to ci, którzy spieszyli się, by wydać najwięcej.
I cannot therefore share Mr Rasmussen's idea that the cleverest pupils in the class are those who have rushed to spend most.
PolishJeśli nie będą w stanie wydać oceny, poprosi się je o najniższy możliwy rating, dzięki czemu same będą najlepiej zabezpieczone.
If they are unable to do so, they are asked to apply the least favourable rating to offer themselves the greatest protection.
PolishMyślę, że wynika to bardziej z tego, że niektórzy parlamentarzyści chcą wydać się swoim wyborcom twardzi, niż z czegokolwiek innego.
I think that is more to do with some parliamentarians wanting to appear tough to their electorate than with anything else.
PolishPrzez następne 11 lat nikt nie dowiedział się, że niedowidzę, ponieważ nie chciałam być porażką lub wydać się słaba.
And for the next 11 years, I swore nobody would ever find out that I couldn't see, because I didn't want to be a failure, and I didn't want to be weak.
PolishAby dowiedzieć się, który organ może wydać taki dokument, skontaktuj się z biurem łącznikowym dla pracowników delegowanych w kraju, z którego pochodzisz.
To find out which body can issue this document, contact the liaison office for posted workers in your home country.
PolishChoć może to wydać się teraz dziwne, chcę wspomnieć o dalszym rozwoju WPBiO w ramach ogólnej współpracy z NATO.
It would seem strange now to be very specific, but I would like to mention the further development of CSDP in the framework of general cooperation with NATO.
PolishRobię około 5 000 zdjęć rocznie, i pomyślałem, że mógłbym coś z tego zmontować, i spróbować pokazać wam niektóre zdjęcia, które mogą wydać się ciekawe.
I take about 5,000 photographs a year, ~~~ and I thought that I would edit from these, and try to come up with some images
PolishMoim zdaniem Parlament jest przekonany, że nowe państwa członkowskie będą w stanie dostosować się i wydać wszystkie fundusze dla nich przeznaczone.
In my view, Parliament is convinced that the new Member States will be capable of adjusting and spending all the funds available to them.
PolishMoże się to wydać aspołeczne, ale nam dawało poczucie bliskości i niemal zwierzęcego ciepła, a zarazem wolności bo mogliśmy wyruszać do krainy przygód w naszych umysłach.
You have the animal warmth of your family sitting right next to you, but you are also free to go roaming around the adventureland inside your own mind.
PolishCóż, cały pomysł musiał się kierownikowi wydać bardzo zabawny - wysłać dwóch białych chłopaczków z klasy średniej w pole bawełny w sierpniu w Texasie - potworny upał.
Well, that must have seemed like a funny idea to that foreman: put these two middle-class little white boys out in a cotton field in August in Texas -- it's hot.