"wybór" - Englanninkielinen käännös

PL

"wybór" englanniksi

PL wybór
volume_up
{maskuliini}

1. yleinen

wybór (myös: dobór, asortyment)
volume_up
choice {subst.}
Ponadto szczególnie cieszy mnie wybór czynnych systemów, wybór ABS.
I am also particularly pleased with the choice of active systems, with the choice of ABS.
To prawda, że chodzi tu o wybór stylu życia, do którego ludzie mają prawo.
It is true that this is a lifestyle choice, and that people will eventually make their choice.
Opinii publicznej trzeba zawsze dać wybór w kwestii upowszechniania informacji.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
wybór (myös: wybranie, elekcja)
volume_up
election {subst.}
Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (pierwsza, druga i trzecia tura głosowania)
Election of Quaestors of Parliament (first, second and third ballots)
Wybór dwóch wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): Patrz protokól
Election of two Vice-Presidents (deadline for handing in names of candidates): see Minutes
wybór (myös: selekcja)
volume_up
selection {subst.}
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex
wybór (myös: alternatywa, zamiennik)
Wybór pozbawiony alternatywy nie jest żadnym wyborem.
Choice without an alternative is no choice at all.
Alternatywą jest wybór korzyści długoterminowych. W przypadku tuńczyka błękitnopłetwego mówimy o 2012 roku!
The alternative is opting for the long term; in the case of the bluefin tuna, we are talking about 2012!
W okolicznościach, w jakich znaleźliśmy się dziś wieczór nie mam wyboru.
I have no alternative in the circumstances we find ourselves in tonight.
Ma on między innymi ułatwić studentom dokonywanie wyboru spośród bogatej oferty edukacyjnej.
It is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
wybór
volume_up
druthers {mon.} [Amer.eng.] [ark.]
wybór (myös: wiązanka, mieszanina, zbieranina)
volume_up
potpourri {subst.} [kuv.]
volume_up
range {subst.}
Co do tematów -- jest ich bogaty wybór, ale powinniście wybierać mądrze, bo temat silnie wiąże się z tym jak użytkownicy na niego zareagują.
Now, with the topic: There's a whole range of topics you can choose, but you should choose wisely, because your topic strongly correlates with how users will react to your talk.
W wyniku zmian społeczno-demograficznych, systemów wartości i wzrostu możliwości wyboru zmienia się struktura wsi.
. - (PL) As a result of social and demographic developments, changing value systems and a wider range of choice, the structure of rural areas is changing.
Poniższe strony poprowadzą cię poprzez gęstwinę stron internetowych z zakresu edukacji i spróbują pomóc ci dokonać właściwego wyboru.
The following pages will guide you through the huge range of available websites on these issues, and try to help you in making the right choices.
wybór (myös: możliwość, opcja)
volume_up
option {subst.}
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
This option would result in a Europe which is second class in the new global order.
W odniesieniu do kwestii praw do sadzenia, uważamy, że musi istnieć wybór karczowania.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
wybór (myös: szyk, plejada, szeroki wybór)
volume_up
array {subst.}
Ludzie nie chcą mieć do wyboru wachlarza konkurujących ze sobą urzędów pocztowych promujących swoje produkty.
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Wierzę, że zmiany te przyniosą korzyści konsumentom, zapewniając im szeroki wybór; jestem także przekonany, że zmiany te wspierać będą konkurencyjność na rynku.
I trust that these changes are to the benefit of consumers, providing them with a wide array of choice; I am also confident that these changes will support a competitive market.
Jest przytłaczająca możliwość wyboru cudów, pośród różnorodnych dyscyplin naukowych, wszystkie mówiące nam tą samą rzecz: możemy osiągnąć sukces jeśli tylko zechcemy spróbować.
There's a staggering array of wonders out there, across diverse disciplines, all telling us the same thing: success can be ours if we're willing to try.

2. ATK

wybór (myös: zaznaczenie)
volume_up
selection {subst.}
Wybór właściwej kamery jest niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
For a successful installation, the selection of the correct camera is essential.
Wybór takich centrów dokonywany będzie w oparciu o kryterium doskonałej jakości.
Selection of such centres will be based on a criterion of excellence.
Wybór najnowszych dokumentów prawnych dostępnych w serwisie EUR-Lex
A selection of the latest legislative documents available on EUR-Lex

Esimerkkejä "wybór"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
PolishPorządek dzienny przewiduje dzisiaj wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
PolishW tym zakresie, wybór pomiędzy współpracą wielostronną i dwustronną jest bardzo trudny.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
PolishMoże zawęźmy wybór do szarej, zielonej i... dajmy na to - pomarańczowej.
Now, narrow it down to the gray one, the green one and, say, the orange one.
PolishSpośród wszystkich miejsc do zobaczenia w Nowego Jorku, to był nasz wybór numer jeden.
This was -- out of all the tourist sites in New York City -- this was her number-one pick.
PolishSzanujemy wybór priorytetów dokonany przez prezydenta Obamę i jego nową administrację.
We respect the priorities that President Obama and his new Administration have set themselves.
PolishPowinniśmy ułatwić im wybór świata, gdzie przestrzega się prawa.
And they can join the criminal world, or they can join the legitimate world.
PolishKazałem poukładać je od najważniejszego do najmniej ważnego i uzasadnić wybór.
And I said, just arrange these, from what's important to you and what's not, and then tell me why.
PolishNie chodzi o wybór tej czy innej kwestii; obie mają kluczowe znaczenie.
It is not a matter of choosing one or the other: both are essential.
PolishDruga połowa to była jedna wielka drzemka Gdy wreszcie wyszedłem miałem wybór.
The second half was just one big nap, pretty much, in class.
PolishW końcu, indywidualny konsument będzie odtąd miał wolny wybór między kilkoma dostawcami.
Lastly, individual consumers will henceforth be able to choose freely between several suppliers.
PolishMuszą oni powiedzieć, że Europa zrobiła dobry wybór i należycie zrealizowała swoje zamierzenia.
They have to say that Europe has chosen well and implemented properly.
PolishTR: więc może to być wybór pracy, w której poznaliście miłość swojego życia.
TR: So the bottom line is, maybe it was where to go to work, and you met the love of your life there.
PolishDecyzja czy przynosić swoje dokumenty czy nie zależy od państwa - to indywidualny wybór.
You can each decide whether to bring your documents or not - it is up to the individual to choose.
PolishWybór słonecznego Meksyku na miejsce COP 16 był dobrym posunięciem.
Mr President, choosing sunny Mexico for COP 16 was a good move.
PolishZaleca się wybór miejsca na skórze z jak najmniejszą ilością zmarszczek i nieprzykrytego ciasną odzieżą.
A skin site with minimal wrinkling and not covered by tight clothing is recommended.
PolishWybór rządu i prezydenta jest absolutnie suwerennym prawem Polaków.
It is an absolute sovereign right of the Polish people to elect their government and President.
PolishJednakże wybór sposobu testowania jest tylko jednym z aspektów zapewnienia bezpieczeństwa zabawek.
However, determination of testing methods is only one aspect of ensuring the safety of toys.
Polish"Umieszczając tylko link do stanu rachunku, dacie im wybór, zamiast przymusu.
I said, "If you make, actually, 'Tell me my balance.'
PolishIch obywatele zaczynają o sobie decydować i to do nich należy wybór, kto powinien nimi rządzić.
Their people are waking up on their own and it is for them to choose who they want to govern them.