PL

wstęp {maskuliini}

volume_up
1. yleinen
We cannot afford to pay so much for admission.
Bilet wstępu do świątyni Preah Vihear kosztuje 5 dolarów.
A ticket to gain entry to the temple of Preah Vihear costs five dollars.
31 sierpnia Libia odmówiła wstępu 75 Somalijczykom.
On 31 August, 75 Somalis were refused entry to Libya.
Podstawową metodą walki z nielegalną imigracją jest otwarcie legalnych kanałów wstępu na terytorium Unii Europejskiej.
The principal way to combat illegal immigration is to open up legal channels for entry into the European Union.
wstęp
wstęp
wstęp
wstęp
volume_up
intro {subst.} [ark.]
Uważamy to za nic innego, jak wstęp do wprowadzenia barier w handlu i protekcjonizmu w stosunku do reszty świata.
We consider that to be nothing more than a preliminary to the introduction of barriers to trade and protectionism against the rest of the world.
I say this by way of a preliminary remark.
Na wstępie wszystkie strony bez wyjątku powinny niezwłocznie zastosować się do zawieszenia broni w celu wprowadzenia w życie opracowanego przez ONZ planu wycofania wojsk.
As a preliminary step, all parties without exception should abide without delay by an effective ceasefire with a view to implementing the military disengagement plan provided by the United Nations.
wstęp
volume_up
prelude {subst.} [kuv.]
To jest dopiero wstęp do ważnej pracy, jaką trzeba wykonać w Kopenhadze.
This is only the prelude to the important work that needs to be done in Copenhagen.
(Muzyka: "Lohengrin / wstęp do aktu 3", Richard Wagner)
(Music: "Lohengrin / Prelude to Act III" by Richard Wagner)
Mamy nadzieję, że zielona księga, która niebawem dotrze do komisji, jest wstępem do rychłego posiedzenia plenarnego na temat białej księgi.
We hope that the Green Paper, which will arrive shortly in committee, is the prelude to the swift arrival in plenary of the White Paper.
wstęp (myös: wjazd, wejście, portal)
2. Oikeustiede
wstęp
3. "do czegoś"
wstęp (myös: sygnał, pierwszy krok)
volume_up
overture {subst.} (to sth)
wstęp (myös: arenga, preambuła)
volume_up
preamble {subst.} [vir.] (to sth)
So the next sentence is is going to be the preamble to the question.
Z tym wstępem, zostawiam was z dwuminutowym filmem pokazującym spektrum samolotów od małego samolotu szpiegowskiego do ogromnego samolotu.
With that preamble, let's show the first two-minute videotape, which shows a little airplane for surveillance and moving to a giant airplane.
Ponadto, jeśli chodzi o rozporządzenie "Rzym I”, we wstępie do wniosku jasno określono, że nie narusza on przedmiotowego rozporządzenia.
Finally, as regards the Rome I Regulation, the preamble to the proposal makes it clear that the proposal is without prejudice to the Regulation.
4. Kirjallisuus
wstęp (myös: introdukcja)
wstęp

Esimerkkejä "wstęp"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
Introduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
PolishZasadnicze znaczenie ma wstęp do tej strategii oraz sprawozdania sródokresowe.
Regular reviews of the introduction of the strategy and interim reports are essential.
PolishJeszcze niżej jest algebra dla gimnazjum i szkoły średniej oraz wstęp do różniczkowania.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
PolishPrzedstawiono go nam jako wstęp do systemu międzynarodowego, którego nigdy nie zaprowadzono.
It was marketed to us as a way to prepare for an international scheme, which never came.
PolishDziękuję bardzo ze te wyczerpujące wyjaśnienia i wstęp sprawozdawczyni.
I should like to thank the rapporteur very much for her introduction and detailed explanation.
PolishPostrzegają to jako wstęp do programowania rzeczy w określonych celach.
Think of it as beginning to program stuff for specific purposes.
PolishWy tutaj wiecie o co chodzi, więc zrobię krótki, 60 sekundowy wstęp.
This is a crowd that does know what it is, so I'll like just do like the 60-second crib-note version.
PolishTo będzie wstęp. ~~~ Wszystko polega na zakorzenionej psychologii.
But this is going to be an introduction, and this is all about the deep psychology that we're trying to use.
PolishPanie Przewodniczący, na początku chyba źle Pan wymienił moje nazwisko, stąd ten dłuższy wstęp.
Mr President, I believe you did not get my name quite right at the beginning, hence the longer introduction.
PolishJeżeli Libia nadal będzie umożliwiać tak wielkiej liczbie uchodźców swobodny wstęp do Europy, powinniśmy go ukarać.
We should punish him if Libya continues to allow so many refugees free access to Europe.
PolishJednocześnie rząd Kambodży jest zobowiązany umożliwić wiernym z Tajlandii wstęp do tej świątyni.
At the same time, the Cambodian government is obliged to allow access to this temple to worshippers from Thailand.
PolishChodzi o sumowanie niezerowe o którym już trochę słyszeliście -to tylko krótki wstęp do teorii gier.
It's this non-zero-sumness stuff you just heard a little bit about. ~~~ It's just a quick introduction to game theory.
PolishCi, którzy się nie zarejestrują nie uzyskają długoterminowych przepustek umożliwiających wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego.
Those who do not register shall be refused a long-term access pass to the European Parliament.
PolishNawet wstęp otrzymał tytuł "Nowa era”.
Even the introduction has the title 'A new era'.
PolishNa mocy tej umowy pozwolenie na stały wstęp do budynków Parlamentu mają jedynie zarejestrowane grupy interesu.
Under this agreement, permanent access to the Parliament premises is allowed only to the registered interest representatives.
PolishJest to skromny wstęp do nadania wymiaru konsumenckiego usługom finansowym, dziedzinie, w której pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
It is a modest beginning in the consumer dimension of financial services, where much needs to be done.
PolishEnergia i zmiany klimatyczne (wstęp)
PolishW takim sensie, obecna debata stanowi wstęp do posiedzenia, jakie odbędzie się w przyszłym tygodniu z udziałem komisarzy Špidli i Hübner.
In this sense, too, this debate is a warm-up act for the hearing next week with Commissioners Špidla and Hübner.
PolishDziałalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (debata)
Fishing activities of Community and third-country fishing vessels (debate)
PolishDziałalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (
Fishing activities of Community and third-country fishing vessels (