PL

wprowadzić {verbi}

volume_up
1. yleinen
Czy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
Must every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Istnieją tu potencjalne oszczędności, dlatego musimy mieć odwagę, aby je wprowadzić.
There are potential savings here and we must have the courage to implement them.
Teraz pytanie brzmi, jak je niezwłocznie wprowadzić w życie.
Now the question is how to implement it without losing time.
Producenci muszą ponadto wprowadzić sprawny system monitorowania.
In addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Takie rozwiązania musimy wprowadzić w kontekście międzynarodowym.
This is something which we must introduce in an international context.
Proszę wprowadzić euroobligacje, zanim spekulanci sięgną po kolejną ofiarę.
Introduce eurobonds before the speculators claim their next victim.
Należy dołożyć starań, aby nie wprowadzić szczepu wariantowego na obszary, gdzie nie występuje.
Care should be taken to avoid the introduction of the variant strain into an area where it is not present.
Należy dołożyć starań, aby nie wprowadzić serotypu wariantowego na obszary, gdzie nie występuje.
Care should be taken to avoid the introduction of the variant strain into an area where it is not present.
Uważam, że to wyjątkowa okazja, aby wprowadzić usprawnienia.
I think this presents a unique opportunity to make improvements here.
wprowadzić (myös: dokonać, dokonywać, wprowadzać)
volume_up
to effectuate {v.} [vir.] (change, reform)
wprowadzić (myös: wprowadzać, wstawiać)
volume_up
to interpose {transitiiviverbi}
wprowadzić (myös: wprowadzać, wpisywać, wpisać, wstukać)
volume_up
to key {transitiiviverbi} (type)
Podpisano też umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i wprowadzono znaczące reformy w kluczowym sektorze energetycznym.
Agreements have been entered into with the IMF and important reforms have been introduced in the key energy sector.
W związku z tym, korzystając z tej nowej zasady przejrzystości, wprowadziliśmy pięć podstawowych wymagań.
Building on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
Zarówno strategia lizbońska, jak i nowa reforma traktatu są dokumentami kluczowymi, które powinny zostać stanowczo wprowadzone w życie.
Both the Lisbon Strategy and the new Reform Treaty are key documents, which should be firmly transposed into facts.
wprowadzić
Ponadto nie zapominajmy o tym, że sama Unia powinna wprowadzić te działania i powinna stanowić wzór dla innych.
Also, let us not forget that the EU needs to deliver here at home and to lead by example.
Są bronią nowego rodzaju: mogą wprowadzić świat w cyfrowy konflikt, który może zamienić się w walkę zbrojną.
They're of a new nature: they could lead the world into a digital conflict that could turn into an armed struggle.
W związku z tym, porozumienie nie doprowadzi do wprowadzenia obowiązkowego znakowania pochodzenia.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
wprowadzić (myös: wprowadzać)
volume_up
to marshal {transitiiviverbi} (guide, usher)
Ale jednak pozostała jedna opcja, która, notabene, została wprowadzona do medycyny w szpitalu w Hartford we wczesnych latach 1940-tych.
But there was one treatment, which actually had been pioneered at the Hartford hospital in the early 1940s, and you can imagine what it was.
wprowadzić
volume_up
to usher in {v.} (scheme, reforms)
Miejmy nadzieję, że nowo wybrany parlament wprowadzi świeży powiew człowieczeństwa.
Let us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Chcę tu powiedzieć, że ten pakiet morski stanowi w Europie decydującą zmianę, bo wprowadzi jakość i przejrzystość do sektora morskiego.
I want to say here that this maritime package is going to usher in a decisive change in Europe, one that will foster quality and transparency in the maritime sector.
Zamiast tego musimy dokonać skoku jakościowego, który wprowadzi stosunki między UE a Afryką w nową erę, która połączy dwóch partnerów o równych prawach i takiej samej odpowiedzialności.
Instead we need to take a qualitative leap that will usher EU-Africa relations into a new era, one that brings together two partners with equal rights and equal responsibilities.
Możesz wprowadzić nazwy hostów oraz adresy IP, a także maski konkretnych domen (np. wprowadź [*.]google.com,
You can enter hostnames and IP addresses, as well as specific domain masks (e.g. ~~~ enter [*.]google.com
Czy moglibyście wprowadzić ją do kalkulatorów?
Would you each enter that on your calculator?
Aby wprowadzić zadania, po prostu kliknij okno Lista zadań i zacznij pisać jak w edytorze tekstu.
To enter tasks, just click in the Tasks window and start typing just like you would in a word processor.
Istnieje jednak obszar, w którym Parlament Europejski może wprowadzić udoskonalenia.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Próbowaliśmy wprowadzić dalsze ulepszenia poprzez zaproponowane przez nas poprawki.
We have tried to make further improvements through our proposed amendments.
Ważne jest też, aby wprowadzić rozróżnienie pomiędzy przyczyną a skutkiem.
It is also important to make a distinction between cause and effect.
2. "kogoś w coś"
wprowadzić (myös: wprowadzać)
volume_up
to fill in {v.} (sb on sth)
Po utworzeniu profilu funkcji Autouzupełnianie kliknij przycisk Autouzupełnianie, aby automatycznie wypełniać formularze przy użyciu danych wprowadzonych w profilu.
After creating your AutoFill profile, click the AutoFill button to automatically fill forms with theinformation you've provided.
Jeżeli chcemy wprowadzić Unię Europejską w produktywną przyszłość, my, posłowie do Parlamentu, musimy propagować więcej demokracji, także w toku obsadzania najwyższych stanowisk.
If we want to lead the European Union into a productive future, we in this Parliament must push for more democracy, including in the process of choosing people to fill the top positions.
3. Merenkulku: "do portu"
wprowadzić (myös: wprowadzać)
volume_up
to dock {transitiiviverbi} (ship, boat)

Esimerkkejä "wprowadzić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishProste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
Simple answers to international crises are often difficult to put into practice.
PolishW Iranie powinno się wprowadzić ustawodawstwo zgodne z prawem międzynarodowym.
Legislation should be introduced in Iran that is consistent with international law.
PolishWreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.
Finally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
PolishDelikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.
Gently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.
PolishGdyby tego nie zrobili, to należałoby wprowadzić bardziej inteligentne embargo.
If they were unable to do this, then a more intelligent embargo should be introduced.
PolishPo upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg na dobę.
The maximum dosage of 600 mg per day may be achieved after an additional week.
PolishNależy wprowadzić testy w celu poradzenia sobie z tą sytuacją w sposób właściwy.
We need to put tests in place in order to handle this situation properly.
PolishWięc już teraz musimy uściślić przepisy, a dopiero potem wprowadzić lepszą kontrolę.
Right now, then, we have to tighten up the laws and then carry out better controls.
PolishPaństwa UE są tak zróżnicowane, że nie da się wprowadzić jednolitych zasad.
The EU countries are so different that uniform rules are impossible to administer.
PolishNależy wprowadzić rozróżnienie między mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
There needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
PolishTu także musimy bardzo uważnie przeanalizować warunki, które chcemy wprowadzić do umów.
Here again, we must examine very carefully the terms that we want to incorporate.
PolishNależy również wprowadzić rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi państwami trzecimi.
It is also important to distinguish between the different third countries.
PolishNależy wprowadzić skuteczną legislację regulującą funkcjonowanie tych funduszy.
Effective legislation needs to be put in place concerning the operation of these funds.
PolishNie da się wprowadzić rynku wewnętrznego bez europejskiej polityki regulacyjnej.
We cannot build an internal market without a European regulation policy.
PolishMusimy wprowadzić uregulowania bazowe, które umożliwią stosowanie takiego terminu.
We must apply a background regulation which makes this deadline possible.
PolishWciskając do oporu tłoczek wstrzykiwacza, wprowadzić implant, powoli wycofując igłę.
Fully depress the actuator plunger and, at the same time, slowly withdraw the needle.
PolishPodobnie jak w przypadku koordynatorów TEN, należy wprowadzić także koordynatora FAB.
An FAB coordinator should also be introduced along the lines of the TEN coordinators.
PolishGrecja musi wprowadzić niezbędne instrumenty, ale nie przy użyciu pożyczek dwustronnych.
Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
PolishCały system należy jak najszybciej wprowadzić w życie, choćby małymi krokami.
The whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
PolishNadal nie mogę się nadziwić, jak udało się wprowadzić w życie system Lamfalussy'ego.
I still wonder how it was possible to have the Lamfalussy regime in place.