PL

wprowadzać [wprowadzam|wprowadzałbym] {verbin imperfekti}

volume_up
1. yleinen
wprowadzać (myös: wprowadzić)
volume_up
to bring on {v.} (dancer, substitute)
To czysty absurd wprowadzać prawodawstwo tego rodzaju na tym etapie.
It is just nonsense to actually bring in legislation like this at this stage.
Potrzebujemy jakiejkolwiek infrastruktury, aby wprowadzać nowości.
See, you need some kind of infrastructure to bring a new thing.
I zacząłem wprowadzać trochę porządku do flag.
And I started to bring some order into some flags.
wprowadzać (myös: wprowadzić, dokonać, dokonywać)
wprowadzać (myös: wprowadzić, wstawiać)
volume_up
to key [keyed|keyed] {transitiiviverbi} (type)
Nie możemy wprowadzać żadnych radykalnych zmian, które mogłyby osłabić podstawowe zalety obecnego systemu.
We cannot undertake any radical changes that could weaken the key merits of the current system.
Mogę państwa zapewnić, że kwestia tempa wprowadzania systemu modulacji będzie podstawowym elementem każdego kompromisowego rozwiązania.
The issue of the rate of modulation will be, I can assure you, a key element of any compromise.
Wprowadza on w najważniejsze dziedziny tematyczne, takie jak językoznawstwo, fonetyka, dydaktyka, metodyka czy kulturoznawstwo.
It provides an introduction to the key subject areas such as Linguistics, Phonetics, Didactics, Methodology or Cultural Studies.
wprowadzać (myös: wprowadzić)
volume_up
to marshal [marshalled|marshalled] {transitiiviverbi} (guide, usher)
Tylko zdrowe zwierzęta mogą być wprowadzane do łańcucha żywnościowego.
Only healthy animals enter the food chain.
Automatyczne skróty równań umożliwiają szybkie wprowadzanie w równaniu wielu symboli.
You can use automatic equation shortcuts to enter multiple symbols in an equation quickly.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. nie będzie można wprowadzać na europejski rynek ryb w przypadku braku zaświadczenia o legalności połowu.
As from 1 January 2010, no fish that are not certified as having been legally caught can enter the European market.
UE nie powinna jednak wprowadzać zakazów i szczegółowych regulacji.
But the EU must not introduce bans and detailed regulations.
Komisja nie chciała również wprowadzać żadnych zmian.
The Commission also did not want to introduce any changes.
Nie chcemy wprowadzać regulacji prawnej dla samej regulacji.
We do not want to introduce regulation for the sake of it.
Nie tylko kraje posiadające deficyty muszą być karane i muszą wprowadzać zmiany.
It is not only the countries with the deficits that need to be penalised and to make changes.
Zmiany w koncie należy wprowadzać tylko wtedy, gdy przeglądasz stronę w witrynie google.com
You should only make changes to your account if you are visiting a page hosted by google.com
Zamiast tego powinniśmy wprowadzać ułatwienia dla osób dojeżdżających i przyspieszyć rozwój sieci kolejowej.
Instead, we must make things easier for commuters and speed up the construction of railways.
2. "kogoś w coś"
wprowadzać (myös: wprowadzić)
volume_up
to fill in {v.} (sb on sth)
3. "gości"
Ponieważ te propozycje dotyczą opodatkowania, powinny wymagać jednogłośności na szczeblu Rady, a jednak prawodawstwo wprowadzane jest na mocy postanowienia z Lizbony dotyczącego transportu.
As the proposals relate to taxation, it should require unanimity at Council level, yet the legislation is being ushered in via the transport provision of Lisbon.
4. "na rynek"
Wielu wykorzystuje zaistniałą sytuację, by wprowadzać w życie plany permanentnego zarządzania gospodarką na zasadzie interwencji i kontroli.
The opportunity is being seized on by many to launch plans for permanent economic governance, with intervention and control as its guiding principles.
Obawiam się, że w najbliższych latach potwierdzi się wiele wątpliwości, które zostały wyrażone w momencie wprowadzania euro.
I fear that in the years ahead many of the doubts voiced at the launch of the euro are going to be proved right.
Oto nowa wersja naszej platformy, właśnie ją wprowadzamy.
And this is a new version of our platform we're launching right now.
5. "do portu", Merenkulku
wprowadzać (myös: wprowadzić)
volume_up
to dock [docked|docked] {transitiiviverbi} (ship, boat)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "wprowadzać":

wprowadzać

Esimerkkejä "wprowadzać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNa wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
We should not mislead European citizens in the European internal transport market.
PolishOgraniczenia można wprowadzać wyłącznie po sprawiedliwym i niezależnym procesie.
Limitations should only be introduced after a fair and independent process.
PolishJednakże nie należy wprowadzać dodatkowych obciążeń dla naszych producentów.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
PolishNie chcemy wprowadzać żadnych zmian w zakresie stawek podatkowych ani tym podobnych.
We are not asking for any measures to be taken on tax rates or the like.
PolishNie tylko kraje posiadające deficyty muszą być karane i muszą wprowadzać zmiany.
It is not only the countries with the deficits that need to be penalised and to make changes.
PolishPouczamy prezydenta Saakaszwilego o zmianach, które ma wprowadzać w swoim kraju.
We are lecturing President Saakashvili on the changes which he has to introduce in his country.
PolishTo czysty absurd wprowadzać prawodawstwo tego rodzaju na tym etapie.
It is just nonsense to actually bring in legislation like this at this stage.
PolishNie należy wprowadzać żadnych dodatków do końcowej zmieszanej zawiesiny cyprofloksacyny.
No additions should be made to the mixed final ciprofloxacin suspension.
PolishNiestety znowu nam się nie spieszy i nie zamierzamy go wprowadzać przed 2012 r.
Unfortunately, once again, we are in no hurry and are proposing not to introduce it until 2012.
PolishNie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.
It is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
PolishUproszczenia nie można niekiedy wprowadzać kosztem stojących przed nami wyzwań.
Sometimes, simplification should not be made at the expense of the challenge that we could face.
PolishEuropa ma obowiązek wprowadzać innowacje, jeżeli chce przetrwać globalizację.
Europe is obliged to innovate if it is to survive globalisation.
PolishPonadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.
Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
PolishTo od Irlandii zależy, czy będzie wprowadzać te działania, czy nie.
It is up to Ireland to choose whether or not to implement these measures.
PolishPrzyjęliśmy kartę lipską i teraz musimy stopniowo wprowadzać ją w życie.
We have adopted the Leipzig Charter and now we must gradually start putting it into practice.
PolishNie musimy wprowadzać zakazu, po prostu musimy przestrzegać przepisów.
We do not need to apply a ban; we simply have to observe the rules.
PolishZmiany w koncie należy wprowadzać tylko wtedy, gdy przeglądasz stronę w witrynie google.com
You should only make changes to your account if you are visiting a page hosted by google.com
PolishJednocześnie, kraje mogą wprowadzać surowsze przepisy krajowe.
At the same time, it is possible for countries to have stricter national legislation.
PolishByć może nie powinniśmy jednak wprowadzać przepisów regulujących każdy, nawet najmniejszy, szczegół.
However, perhaps we do not need to impose regulations covering every detail.
PolishNaszą najważniejszą propozycję dotyczącą usprawnień należy wprowadzać w życie w sposób konsekwentny.
Our most important proposal for improvement should be put into practice consistently.