"wciąż" - Englanninkielinen käännös

PL

"wciąż" englanniksi

PL

wciąż {adverbi}

volume_up
Wciąż jesteśmy tym zainteresowani i zaproszenie wciąż jest aktualne.
We are still interested and the invitation still stands.
Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.
For instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
W tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia i potrzebne są zmiany na lepsze.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
wciąż (myös: zawsze, ciągle, stale, zawżdy)
Wolno mi więc zapytać dlaczego wciąż rozmawiamy na ten temat?
It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Wobec czego oni wciąż próbują ustalić: co jest błędem maszyny?
So they are always trying to figure out, what's machine error?
Powód to wciąż to samo - tłumaczenia dossier procesowych na wszystkie języki Unii.
The reason for this is always the same - translation of the trial dossiers into all the languages of the EU.
wciąż (myös: nadal)
W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.
In many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
Dlatego też próbujemy wciąż osiągnąć rozwiązanie wynegocjowane.
This is why we are trying continually to achieve a negotiated solution.
Nie możemy pozwolić, by Unię wciąż reprezentowali wyłącznie mężczyźni.
We cannot allow the Union to be represented continually only by the faces of men.

Esimerkkejä "wciąż"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWciąż mówi się o uciążliwych procedurach i prosi się mnie o ich dostosowanie.
People keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
PolishJeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
PolishAle zapotrzebowanie wciąż rosło i było trudno manipulować istniejące dokumenty.
But demand was ever-growing and it was difficult to tamper with existing documents.
PolishWszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.
We all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
PolishWciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
We continue to request the release of all those being detained on political grounds.
PolishFakt, że zniszczeń wciąż dokonuje naród uznawany za zachodni, jest niezrozumiały.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
PolishWłaśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
This is why we continue to push for the release of all political prisoners.
PolishNawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
It continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
PolishJednak wciąż za mało dzieje się w sporcie - to znaczy, za mało dzieje się dla sportu.
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
PolishNigdy się tu jednak nie pojawiają, ponieważ nie chcą wciąż słyszeć tego samego.
However, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.
PolishNowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
PolishMimo niewątpliwego postępu w tej dziedzinie wciąż pozostają największe wyzwania.
Whilst unquestionable progress has been achieved in this area, major challenges remain.
PolishNiestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
Unfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
PolishMoim zdaniem ważne jest, abyśmy wciąż zachęcali obywateli do takich działań.
I consider it important that we continue to encourage people in this regard.
PolishMamy jednak problem z percepcją zmian, ponieważ wciąż zbyt mało ludzi je dostrzega.
But what we have is a perception problem because not enough people really get it yet.
PolishMusimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.
We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.
PolishUE będzie wciąż blisko śledziła i aktywnie uczestniczyła w tym procesie.
The EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
PolishZachęcono nas, abyśmy wciąż byli liderem w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi.
We have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
PolishTen kraj składa nam dzisiaj obietnicę demokratyzacji wciąż bez pokrycia.
This country's current promises that it will achieve democracy remain groundless.
Polish(PT) Różnice pomiędzy regionami wciąż stanowią wyzwanie w kontekście Unii Europejskiej.
(PT) Regional disparities remain a challenge in the context of the European Union.