PL uzupełnienie
volume_up
{neutri}

1. yleinen

uzupełnienie (myös: dodatek)
volume_up
addendum {subst.}
uzupełnienie (myös: zaopatrzenie)
uzupełnienie (myös: dodawanie, dodatek, domieszka, dobudowa)
volume_up
addition {subst.}
Rzeczywiście, mogę potwierdzić, że poprawka 1 została zgłoszona jako uzupełnienie.
I can in fact confirm that Amendment 1 is tabled as an addition.
Preparat InductOs stosuje się jako uzupełnienie standardowego leczenia i opieki.
InductOs is used in addition to standard treatment and care.
W krzywicy i osteomalacji jako uzupełnienie terapii witaminą D3
Rickets and osteomalacia, in addition to vitamin D3 therapy
uzupełnienie
Zarządzania Statystyką stanowi korzystne uzupełnienie Komitetu Doradczego.
Secondly, the Statistical Governance Advisory Board is a useful complement to the Advisory Committee.
Potrzebne są linie kredytowe, które mogłyby stanowić uzupełnienie dla wartościowych inicjatyw lokalnych.
Credit lines that are able to complement worthy local initiatives are needed.
Uważamy, że jest to znaczące uzupełnienie sprawozdania pana posła Lehne w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej.
We believe that this is an important complement to the Lehne report on the European private company statute.
uzupełnienie (myös: dodatek, suplement, wspomagacz)
Pozostałe kanały udostępniania informacji powinny stanowić jedynie jej uzupełnienie.
Other information channels should only serve to supplement that information.
To uzupełnienie polityki sąsiedztwa, którą prowadzą organy wykonawcze Unii.
This is to supplement the policy of neighbourliness pursued by the executive bodies of the EU.
Przede wszystkim najwięcej dotacji jest ukierunkowanych na uzupełnienie dochodu.
After all, most subsidies are intended to supplement income.
uzupełnienie (myös: ukończenie, dokończenie)
Byłoby to finansowe i organizacyjno-administracyjne uzupełnienie działań podejmowanych w krajach członkowskich.
This would be a financial and organisational completion of the actions undertaken in the Member States.

2. "(do) czegoś"

uzupełnienie (myös: wisiorek, brelok, żyrandol, pendant)
volume_up
pendant {subst.}
uzupełnienie (myös: wisiorek, brelok, żyrandol, wisior)
volume_up
pendent {subst.}

Esimerkkejä "uzupełnienie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishUzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu
Replacement of endogenous growth hormone in adults with growth hormone deficiency of
PolishUmożliwia uzupełnienie niedoboru naturalnego enzymu u pacjentów z chorobą MPS I.
This can replace the natural enzyme which is lacking in MPS I disease.
PolishZ tego powodu lekarz może przepisać lek na uzupełnienie objętości krwi (infuzję).
Therefore your doctor may prescribe a medicinal product for volume replacement (infusion).
PolishWniosek ten stanowi uzupełnienie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.
The proposal complements the Unfair Commercial Practices Directive (UCP).
PolishUzupełnienie funduszy już przydzielonych jest jednym z warunków sukcesu programu.
Supplementing the funds already allocated is one of the conditions for this scheme's success.
PolishZ mojego punktu widzenia przedmiotowe testy stanowią uzupełnienie pakietu zarządzania gospodarczego.
For my part, I see these tests as supplementing the economic governance package.
PolishDodatkowe uzupełnienie witaminy D należy rozważyć indywidualnie.
Additional vitamin D supplements may be considered on an individual basis.
PolishJestem obywatelem irlandzkim i - co stanowi dodatkowe uzupełnienie - jestem obywatelem europejskim.
I am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
PolishMówią one o sprawiedliwości, a roszczenia o naprawienie szkody stanowią uzupełnienie tej egzekucji prawa.
They are about justice, and damages actions are complementary to this law enforcement.
Polish- (CS) Uważam uzupełnienie parametrów bezpieczeństwa dokumentów podróży o dane biometryczne za konieczne.
- (CS) I consider it necessary to add biometrics to the security features of travel documents.
PolishUzupełnienie paktu i rozwinięcie jego postanowień przyniosła deklaracja Rady z maja 1998 r.
The Pact was supplemented and the respective commitments enhanced by a Declaration of the Council in May 1998.
PolishW razie konieczności zalecane jest uzupełnienie elektrolitów.
Electrolyte repletion is recommended, as appropriate.
PolishJej treść stanowi uzupełnienie, a nie zaprzeczenie, treści poprawki 1, zatem należy poddać poprawkę 10 pod głosowanie.
This is additional to, not in conflict with, Amendment 1, so Amendment 10 should be voted.
PolishW dużym stopniu stanowi to uzupełnienie naszych ambicji, aby zapewnić Ameryce Łacińskiej większą integrację.
It is very complementary to our ambitions to bring more integration to the Latin American continent.
PolishJednakże, panie przewodniczący, najnowsze urządzenia tego typu stanowią tylko uzupełnienie innych narzędzi bezpieczeństwa.
However, Mr President, the latest scanners are additional security tools.
PolishTakie środki mogłyby być wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytów, tzn. jako uzupełnienie instrumentu wsparcia bilansu płatniczego.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
PolishOczekiwano, że środki pieniężne w tej postaci będą w całości stanowiły uzupełnienie w stosunku do istniejących funduszy rozwoju.
The money was, in this form, expected to be wholly additional to existing development funds.
PolishZalecamy starania o uzupełnienie braków, ale budując na osiągnięciach i znajdując miejsce dla dalszego postępu.
We recommend challenging the failures but building on achievements, and identifying room for further progress.
PolishW przypadku niewystarczającego dziennego spożycia wapnia zaleca się uzupełnienie diety suplementami wapnia i(lub) witaminy D.
Supplemental calcium and/ or vitamin D should be added to the diet if daily intake is inadequate.
PolishParlament podkreśla jednak, że dawstwo od żywych dawców należy traktować jako uzupełnienie dawstwa post mortem.
Parliament emphasises, however, that living donations must be considered complementary to donations after death.