"udowodnić" - Englanninkielinen käännös

PL

"udowodnić" englanniksi

volume_up
udowodnić {vb:n perf.}

PL udowodnić
volume_up
{verbi}

Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Bardzo łatwo udowodnić, że te zarzuty są bezpodstawne.
It is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
Musisz jedynie udowodnić, że to jest warte miliard dolców".
All you have to do is prove to the government it's worth a billion dollars."
udowodnić

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "udowodnić":

udowodnić

Esimerkkejä "udowodnić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNiekiedy można udowodnić, że wolą oni uczestniczyć w konferencjach partyjnych.
Sometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
PolishJak udowodnić teraz muzułmanom, że nasza hierarchia potrzeb jest lepsza od ich hierarchii?
How can we show Muslims at this time that our hierarchy of needs is better than theirs?
PolishMolidy to, jak sądzę, coś, co pozwoli udowodnić teorię strun.
Moleeds are what I believe the thing that will allow string theory to be proved.
PolishMogliśmy również udowodnić jak bardzo konkurencyjny jest europejski przemysł kosmiczny.
We have also been able to demonstrate that the European space industry is highly competitive.
PolishZyskujemy zaufanie obywateli europejskich; nadszedł czas, by udowodnić, że na nie zasługujemy.
We are winning the trust of European citizens; now we must show that we deserve that trust.
PolishProszę nam udowodnić, że są państwo w stanie zdobyć nowe fundusze.
Please provide some evidence that you are able to acquire new funds.
PolishNadszedł czasy, aby udowodnić, że jesteśmy w stanie doprowadzić do zapewnienia stabilności na Bałkanach.
The time has come to show that we are capable of bringing stability to the Balkans.
PolishW tym okresie próby UE udało się udowodnić swoją przywódczą rolę.
In the circumstances, the EU has succeeded in showing leadership through these testing times.
PolishMam nadzieję, że udało mi się udowodnić wam, że jest to wynalazek wielocząsteczkowości.
What I would hope that I could further argue to you is that this is the invention of multicellularity.
PolishMusimy udowodnić, że Europa potrafi znaleźć konkretne odpowiedzi.
We need to demonstrate that Europe can provide concrete answers.
PolishMówię, że złapię się za nadgarstek, żeby udowodnić, że nie oszukuję. ~~~ Ale to kłamstwo.
I say I'm going to grab hold of my wrist to make sure nothing goes up or down my sleeve, that is a lie.
PolishEuropa musi udowodnić, że także w tym obszarze jest zjednoczona.
Europe must demonstrate that it is united in this area as well.
PolishI musimy udowodnić, że Unia Europejska jest odpowiednią metodą wprowadzenia potrzebnych zmian.
And we must demonstrate that the European Union is the right way to bring in the changes that are needed.
PolishPostaraj się udowodnić służbom zatrudnienia, że masz realne szanse na znalezienie pracy w nowym kraju.
It is important to convince them that you have a real chance of getting a job in your host country.
Polish. ~~~ Chcę tutaj udowodnić, że będziecie robić założenia.
(Laughter) The other assumption that you made -- and this little lesson is to show you that you will make assumptions.
PolishPróbujący desperacko udowodnić, że jest się czymś dobrym... ale gdzieś głęboko wewnątrz, wiesz że nie.
Trying desperately to pretend that I was something good... but somehow deep down inside knowing you`re not.
PolishCzy Trybunał Obrachunkowy może udowodnić swoje twierdzenia?
Can the Court of Auditors substantiate its claims?
PolishMusimy udowodnić naszą przywódczą rolę i dotrzymywać obietnic.
We must show leadership and keep our promises.
PolishCzy mogę zadać trzy pytania, aby udowodnić w tej debacie, że wysoka przedstawiciel na pytania odpowiada?
To show in this debate that the High Representative does answer questions, can I ask her three in particular?
PolishNa przykład w Belgii wynosi on trzy lata z wyjątkiem przypadków, w których mamy do czynienia z dającymi się udowodnić oszustwami.
In Belgium, for instance, it is three years except in the case of demonstrable fraud.