"uczciwość" - Englanninkielinen käännös

PL

"uczciwość" englanniksi

PL uczciwość
volume_up
{feminiini}

uczciwość (myös: jasność, sprawiedliwość, czystość)
volume_up
fairness {subst.}
Pierwsza to uczciwość wobec naszych producentów i naszego przemysłu.
The first is fairness for our producers and for our industry.
Tym samym chciałabym podziękować sprawozdawcy za uczciwość w czasie naszej współpracy.
Accordingly, I should like to thank the rapporteur for his fairness in our cooperation.
Tak więc uczciwość wobec siebie i wobec innych jest niepodzielna.
So, fairness to one and to the other is not divisible.
uczciwość (myös: rzetelność, szczerość)
volume_up
honesty {subst.}
Uważa się, że serdeczność i uśmiech sygnalizują uczciwość i szczerość.
We think warmth and smiles convey honesty, sincerity.
Ludzie w moim kraju zasługują na pana uczciwość, ponieważ ta sprawa jest dla nich niezwykle ważna.
The people back home deserve your honesty because this issue is extremely important to them.
Jak pan mówi, musimy na stałe zakorzenić uczciwość, przejrzystość i praworządność w systemie finansowym.
As you say, we need to lock honesty, transparency and the rule of law into the financial system.
Nie ma wątpliwości, że uczciwość branży gier hazardowych online jest niezmiernie ważna.
There is no doubt that integrity in the online gaming sector is extremely important.
Uczciwość gier hazardowych on-line (krótka prezentacja)
Integrity of online gambling (short presentation)
Mój talent, uczciwość, wartości, wszystko, co moje, pozostało takie samo.
My talent, my integrity, my values, everything about me remained the same.
uczciwość (myös: szczerość, prostolinijność)
volume_up
straightforwardness {subst.} (frankness)

Esimerkkejä "uczciwość"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Polish(a Haman myślił w sercu swem: Komużby chciał król uczciwość większą wyrządzić nad mię?
Now Haman said in his heart, To whom would the king delight to do honor more than to myself?
PolishDlatego apeluję do wszystkich o nieco większą uczciwość i nieco więcej spokoju.
I would therefore ask everyone to be a bit fairer and calmer.
PolishProszę jednak przynajmniej jutro o uczciwość panie przewodniczący!
However, please be honest at least tomorrow, Mr President!
PolishI wyrządzili mu wszystek Juda i obywatele Jeruzalemscy uczciwość przy śmierci jego.
And Manasseh his son reigned in his stead.
Polish~~~ (Widownia: Uczciwość) DSR: No proszę, strzał w dziesiątkę.
And that's a straight line we got right over there.
PolishCierpliwość, uczciwość i ciężka praca ubogich kobiet, wynagradzanych w ten sposób, podnosi na duchu.
It is very uplifting to see the patient, honest and hard work of poor women being rewarded in this way.
PolishKtórzy nam też wielką uczciwość wyrządzali, a gdyśmy precz płynąć mieli, nakładli nam, czego było potrzeba.
who also honored us with many honors; and when we sailed, they put on board such things as we needed.
PolishRadziłbym Komisji większą uczciwość i skromność.
I would advise the Commission to be more honest and more modest.
PolishJeżeli UE chce wysłać wyraźny sygnał antyprotekcjonistyczny, musi zapewnić uczciwość w handlu międzynarodowym.
If it wants to send out a clear anti-protectionist message, it must ensure that international trade is fair.
PolishTak przyjęto w prawie międzynarodowym i jako Europejczycy musimy mieć pewność, że zachowamy w tej sprawie uczciwość.
That is laid down in international law, and as Europeans we must be sure that we remain honest about this.
PolishGdzie jest tu uczciwość wobec konsumentów w Europie?
PolishAlbowiem ci wielką uczciwość wyrządzę, i wszystko, cobyś mi rzekł, uczynię; tylko przyjdź proszę a przeklinaj mi ten lud.
for I will promote thee unto very great honor, and whatsoever thou sayest unto me I will do: come therefore, I pray thee, curse me this people.
PolishZwracam się z prośbą do osób, które popierają projekt europejski, o uczciwość wobec elektoratu i odwagę, by poddać go pod głosowanie w referendum.
My plea to those of you who support the European project is to be honest with the electorate and have the courage to put it to a referendum.
PolishMusimy kontynuować negocjacje pomiędzy UE a Turcją z szacunkiem, ale też bez hipokryzji, tak abyśmy mogli okazywać sobie wzajemnie otwartość i uczciwość.
With respect, we must continue the negotiations between EU and Turkey, but also without hypocrisy, so that we can be open and honest with each other.
PolishAle jeźli mi sen i wykład jego oznajmicie, dary i upominki i uczciwość wielką odniesiecie odemnie; przetoż sen i wykład jego oznajmijcie mi.
But if ye show the dream and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honor: therefore show me the dream and the interpretation thereof.
PolishObecnie potwierdzamy uczciwość tego procesu, przy czym jest to zgodne z naszą zdolnością do wspierania skomplikowanego, kluczowego i ważnego historycznie procesu na Cyprze.
Today, the sincerity of our process is acknowledged, and it matches our ability to support the complicated, critical and historic process in Cyprus.
PolishAle książęta synów Ammonowych rzekły do Hanona, pana swego: I mniemasz, żeby to uczciwość czynił Dawid ojcu twemu, iż przysłał do ciebie tych, którzyby cię cieszyli?
But the princes of the children of Ammon said unto Hanun their lord, Thinkest thou that David doth honor thy father, in that he hath sent comforters unto thee?
PolishJako jedyni zwróciliśmy 50 tys. dolarów nagrody, bo jury nam nie uwierzyło, poddając w wątpliwość uczciwość "bosych" architektów z Tilonii.
We are the only ones who actually returned the award for $50,000, because they didn't believe us, and we thought that they were actually casting aspersions on the Barefoot architects of Tilonia.