"tworzyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"tworzyć" englanniksi

volume_up
tworzyć {vb:n imp.}

PL tworzyć
volume_up
[tworzę|tworzyłbym] {verbi}

W przewodzie pokarmowym entakapon może tworzyć związki chelatowe z żelazem.
Entacapone may form chelates with iron in the gastrointestinal tract.
Lewodopa i entakapon mogą tworzyć chelaty z żelazem w przewodzie pokarmowym.
Levodopa and entacapone may form chelates with iron in the gastrointestinal tract.
W takim przypadku mogą tworzyć się kryształy moczanu wewnątrz oraz wokół stawów i nerek.
When this happens, urate crystals may form in and around the joints and kidneys.
Konkurenci są równie dobrze wykwalifikowani, by tworzyć takie produkty.
Their competitors are all equally qualified to make all of these products.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Nie chodzi więc tylko o to, aby tworzyć więcej prawa, ale aby prawo było przestrzegane.
The question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.
Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest.
We could produce better flavors and aromas.
Po otrzymaniu kilku dawek u pacjenta mogą tworzyć się przeciwciała, obniżające skuteczność leku.
After you have had a number of injections, your body may produce antibodies that may make the treatment less effective.
Musimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
Stwarza taką perspektywę, w której Unia Europejska jest zdolna do tworzenia polityk solidarności.
It creates a future in which the European Union is capable of forging policies of solidarity.
Komisja prze niemniej do przodu ze swoimi pomysłami, co stanowi kolejny przykład tworzenia nadmiernie rozbudowanych instytucji w UE.
The Commission, however, wants to forge ahead with this. The fact that it does so is just another example of EU empire-building.

Esimerkkejä "tworzyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMusimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
PolishDeklaracja lizbońska potwierdza to: będziemy tworzyć partnerstwo równych sobie.
The Lisbon Declaration confirms this: we will be setting up a partnership of equals.
PolishBędą je tworzyć prywatne przedsiębiorstwa inwestycyjne i nowo otwierane firmy.
They are going to come from private investment enterprise and new business start-ups.
PolishNie ma powodu, by tworzyć prawodawstwo europejskie, chyba że zajdzie realna potrzeba.
There is no reason to draft European legislation unless there is a real need for it.
PolishPo co tworzyć bazę danych biometrycznych do walki z nielegalną imigracją?
What is the point of setting up a biometric database to combat illegal immigration?
PolishNie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.
We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
PolishZauważcie, że gdy grzybnia rośnie podbija terytorium i zaczyna tworzyć sieć.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
PolishChcę tworzyć najszerszy możliwy front porozumienia i nie chcę nikogo wykluczać.
I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody.
PolishMusimy tworzyć nowe procedury dla ochrony własności intelektualnej.
We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
PolishNie możemy tworzyć interpretacji, które naruszają Regulamin i prawo.
We cannot come up with interpretations that are in breach of the Rules and the law.
PolishDopiero co usłyszeliśmy, że nie wolno tworzyć czegoś ze szkodą finansową dla czegoś innego.
We have just heard about not creating one thing to the financial detriment of another.
PolishOznacza to, że moglibyśmy zacząć tworzyć różne płaszczyzny badania ewolucji.
So that means we could then start to develop different platforms for exploring this evolution.
PolishNależy tworzyć nowe technologie komunikacyjne, a co za tym idzie nowe miejsca pracy.
New communication technologies and hence new jobs must be created.
PolishPani wysiłki pomagają nam tworzyć lepsze prawo dla dobra obywateli państw członkowskich.
Your efforts help us to legislate better for the benefit of citizens in the Member States.
PolishNiektóre z nich powinniśmy zlikwidować, zanim zaczniemy tworzyć nowe.
There are some that should be abolished before we go creating a new one.
PolishTak więc, właściwie, my, ludzkość, zaczęliśmy tworzyć pojęcia.
And so, in fact, what we've done is we, humanity, have started abstracting out.
PolishO godzinie 15.00, kiedy zaczął się ten punkt porządku dziennego, zaczęliśmy tworzyć listę wystąpień.
We started to prepare the list of speakers at 15.00, when we started this item.
PolishNa terenie Polski już teraz trzeba tworzyć dwie, trzy eksperymentalne instalacje CCS.
Two or three experimental CCS facilities should be built on the territory of Poland immediately.
PolishUnia Europejska nie przetrwa, jeśli będziemy tworzyć nowe linie demarkacyjne.
The European Union cannot survive with new demarcation lines.
PolishDebata ta nie powinna tworzyć także możliwości jej niegodziwego wykorzystania w celach politycznych.
Nor should this debate provide an opportunity for base political exploitation.