"tendencja" - Englanninkielinen käännös

PL

"tendencja" englanniksi

PL tendencja
volume_up
{feminiini}

tendencja (myös: inklinacja, skłonność)
volume_up
tendency {subst.}
Tendencja do stosowania praktyk protekcjonistycznych już szkodzi przedsiębiorstwom w UE.
A tendency to protectionist practices is already hurting EU businesses.
Istotnie, w Europie panuje tendencja do przedkładania procesu nad wynik.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
O ile wiem, tego rodzaju tendencja znajduje odbicie w danych statystycznych.
To my knowledge, such a tendency is also reflected in statistics.
tendencja (myös: trend, moda)
volume_up
trend {subst.}
Obecnie panuje tam tendencja do aresztowania ludzi wyrażających poglądy polityczne.
The current trend is to arrest people for expressing political views.
Jest to niepokojąca tendencja, która oddziałuje na wszystkie państwa członkowskie.
This is a worrying trend which is affecting all Member States.
Jest to tendencja, na którą pewnością zostanie położony większy nacisk.
This is a trend that will certainly be further accentuated.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "tendencja":

tendencja

Esimerkkejä "tendencja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishEwidentnie jest to bardzo pozytywna tendencja, co potwierdza ubiegłoroczny śródokresowy przegląd.
This is clearly a very positive development, according to last year's mid-term review.
PolishJeśli ta tendencja się utrzyma, będzie stanowić wsparcie dla uzyskania równowagi pomiędzy pokoleniami.
If that is maintained it will help to support the balance between the generations.
PolishChodzi o to, że w żargonie UE istnieje tendencja do używania tego wyrażenia: "instrumenty miękkiego prawa”.
The thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
Polishro częste, zazwyczaj łagodne do umiarkowanych, z tendencją do ustępowania w ciągu tygodnia od
Sensation of warmth, pain, paraesthesia and rash at the site of
PolishWidoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
PolishDlatego też tendencja do zwiększania personelu jest niezwykle silna.
The inclination to call for more staff is therefore great.
PolishMimo że wyniki bardzo się różnią w poszczególnych państwach członkowskich, ogólna tendencja jest pozytywna.
Although results vary across the different Member States, the general tone is positive.
PolishPokrzywka Kontaktowe zapalenie skóry Zimne poty Wrażliwość na światło Zwiększona tendencja do powstawania siniaków
Blood pressure increase Peripheral coldness Orthostatic hypotension2 Syncope2
PolishW Chinach w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła z 20 do 50 kilogramów, a tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje.
In China in the last 20 years, it increased from 20 to 50, and it's still increasing.
PolishCo więcej, istnieje ogromna tendencja, aby tworzyć uogólnienia odnośnie tego, kto jest tym wrogiem.
And one furthermore has the impulse to generalize, as much as possible, in defining who that enemy is.
PolishObecna tendencja jest taka, że dążymy ku niedopuszczalnemu poziomowi istniejącemu w nowych państwach członkowskich.
The spiral is now tending downwards towards the unacceptable level in the new Member States.
PolishTo zła tendencja i przyczynia się do zwalniania ludzi z pracy.
It is bad and it is putting people out of work.
PolishJest to bardzo pozytywna tendencja.
As we know, our societies are marked by ever-increasing life expectancy.
PolishZjawisko to charakteryzowała w ostatnich latach tendencja zwyżkowa, a teraz występuje również w krajach europejskich.
This phenomenon has been on the increase in recent years and now also occurs in European countries.
PolishWiem, jaka tendencja panuje w tej dziedzinie w Ameryce.
I am aware of American tendencies in this matter.
PolishBadania wskazują, że istnieje tendencja do najbardziej niezdrowych nawyków żywieniowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach.
Research suggests that eating patterns tend to be unhealthiest in low-income households.
PolishNależy obawiać się dalszej emigracji z regionu, w którym przed kryzysem tendencja uległa nieznacznej poprawie.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
PolishNie możemy pogodzić się z taką tendencją.
We cannot accept things moving in this direction.
PolishŻyją tam, i to z tendencją do jednej półkuli.
They live up there, and slightly to one side.
PolishDodatkowo podczas ostatniej dekady pojawiła się tendencja, że kontakty z "grupami" są z gruntu politycznie niebezpieczne.
Plus, during the last decade, we've been in the mode where dealing with groups was conceptually and politically dangerous.