"tam" - Englanninkielinen käännös

PL

"tam" englanniksi

volume_up
tam {adv.}
volume_up
tam {pron.}
EN

PL tam
volume_up
{adverbi}

tam (myös: oto, hań)
volume_up
there {adv.}
Tam niepobożni przestawają straszyć, i tam odpoczywają zwątleni w siłę.
There the wicked cease from troubling; And there the weary are at rest.
Mogłem podjechać tam innego dnia, ale czułem, że robie dobrze jadąc tam teraz.
I could've gone there another time, but I felt like going right then.
Tam też zobaczyłem powagę i radość; nie było tam fanfar i krzykliwych manifestacji.
There, too, I saw only solemnity and joy; there was no fanfare or ostentatious demonstrations.
tam
Oczekujemy odpowiedzi Parlamentu dotyczącej nakreślonych tam idei.
We look forward to receiving feedback from Parliament on the ideas that are set out.
Byłam tam - wyprzedano bilety na uroczystość w gwatemalskim Teatrze Narodowym.
I went to Guatemala and she had sold out the National Theater of Guatemala.
Tymczasem okazuje się, że pojawiają się tam tendencje bardzo niepokojące.
It is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
tam (myös: hen)
Tak, tu było atrakcyjnie, a my tam dążyliśmy do wolności.
Yes, over here it was attractive, but over there we were striving for freedom.
Mój kolega, o tam (poseł Guy Verhofstadt) nazwał nas "antyeuropejskimi”.
My colleague over there (Mr Guy Verhofstadt) referred to us as 'anti-European'.
A była tam Maryja Magdalena, i druga Maryja, które siedziały przeciwko grobowi.
And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
tam
volume_up
thither {adv.} [vanh.]
A tak dnia jednego, gdy tam przyszedł, skłonił się do onego gmaszku, i odpoczął tam.
And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber and lay there.
Ale do ziemi, do której tęsknić będziecie, abyście się tam wrócili, nie wrócicie się.
But to the land whereunto their soul longeth to return, thither shall they not return.
A on uciąwszy drewno, wrzucił tam, i sprawił, że wypłynęła ona siekiera.
And he cut down a stick, and cast it in thither, and made the iron to swim.
Na tym właśnie polega tragedia, która obecnie tam się rozgrywa.
That there is the drama, the tragedy that is currently taking place in that region.
And it's known for prostitution, violence, drugs: a hard place to grow up.
Myślę, że tam jest właściwe miejsce dla zajmowania się tymi zagadnieniami.
I think that is the right place to deal with this matter.
tam
volume_up
yon {adv.}
tam (myös: wtedy, dlatego)
volume_up
thereat {adv.} [vanh.]

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "tam":

tam

Esimerkkejä "tam"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishUE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.
The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
PolishOrgany ścigania nadal dokonują tam mordów politycznych i dopuszczają się przemocy.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
PolishJednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
PolishJuż samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.
This simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
PolishTAM mogły być selekcjonowane kiedy analogi tymidyny były kojarzone z abakawirem.
TAMs might be selected when thymidine analogs are associated with abacavir.
PolishDochodzi tam do większego barbarzyństwa, a niżeli można sobie to wyobrazić.
What is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
PolishUciekli tedy Berotczykowie do Gietaim, i byli tam przychodniami aż do onego dnia.
and the Beerothites fled to Gittaim, and have been sojourners there until this day).
PolishGdyż zakon gniew sprawuje; albowiem gdzie zakonu nie masz, tam ani przestępstwa.
for the law worketh wrath; but where there is no law, neither is there transgression.
Polish" Oni na to: "Nie chodzi o to kiedy musisz wyjechać, ale kiedy musisz tam być.
It's not about when you have to leave; it's about when do you have to reach there?"
PolishŻyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
Namibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
Polishdane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
PolishTam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
PolishMówimy tam, że ona powinna być po prostu otoczona ścisłymi warunkami bezpieczeństwa.
We say there that it should simply be accompanied by stringent safety conditions.
PolishNiezbyt oszałamiająco, ale jeśli wiecie co tam jest, staje się to wzruszające.
It's not very exciting, but if you know what's there, it's pretty emotional.
PolishTam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.
This is where you'll find the fastest growing young populations of the world.
PolishTo co widzicie, to w zasadzie rzut różnych instalacji, które tam umieściliśmy.
So, what you see here is basically a plan of many installations that were put there.
PolishMożecie państwo myśleć, że to nic wielkiego, ale tam, skąd pochodzę, ma to znaczenie.
Now, you may think that these things are little things, but not where I come from.
PolishAle wracając, gdzie jestem - do gatunków zwierząt, tam jest coś do zobaczenia.
But to come back, where I am at the animal species, there is things to see.
PolishI przywiedli wszystek lud, każdy wołu swego w ręce swej w nocy, i bito je tam.
And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.
PolishKiedy pojechałem tam pierwszy raz w 2000 r., pozostało tylko 3000 graników.
When I went there for the first time in 2000, there were only 3,000 groupers left.