"stanowisko" - Englanninkielinen käännös

PL

"stanowisko" englanniksi

PL stanowisko
volume_up
{neutri}

1. Armeija

stanowisko
Mówiąc inaczej, jedno stanowisko działa kosztuje tyle, ile trzy auta Riley Roadster.
To put it another way, one gun emplacement costs the same as three Riley Roadsters.

2. muu

stanowisko (myös: poza, postawa, podejście, nastawienie)
volume_up
attitude {subst.}
Jednakże stanowisko Rady w sprawie dyżuru obróciło to wniwecz.
However, the Council's attitude to standby time wrecked that.
Powiedział on, że jego stanowisko z pewnością nie wpłynie na wynik jutrzejszego głosowania.
It was when he stated that his attitude would scarcely have any influence on the outcome of tomorrow's vote.
Zapytałem Radę, jak długo zamierza znosić takie stanowisko prezydenta Polski, pana Kaczyńskiego.
I asked the Council how long it would continue to put up with this attitude of the Polish President, Mr Kaczyński.
stanowisko (myös: położenie, obsada, pozycja, ustosunkowanie)
volume_up
position {subst.}
W rzeczy samej to nie jest tylko moje stanowisko, ale jednomyślne stanowisko Komisji.
In fact, this is not just my position but the unanimous position of the Commission.
Takie jest moje stanowisko, a nie wątpię, że również stanowisko Komisji.
That is my own position and, I have no doubt, the position of the Commission.
Jednolite stanowisko Rady, jednolite stanowisko Parlamentu i jednolite stanowisko Komisji.
The unified position of the Council, the unified position of Parliament and the unified position of the Commission.
stanowisko (myös: posada, zadanie, praca, zawód)
volume_up
job {subst.}
W tej sytuacji pan Barroso jest nieodpowiednim człowiekiem na stanowisko przewodniczącego.
In this case, Mr Barroso is the wrong man for the job of president.
Stanowisko każe mi to mówić, ale to fakt.
Of course, it's my job to say that, but it's actually true.
Wadliwe są systemy klasyfikacji stanowisk pracy, jeżeli w ogóle istnieją.
Job classification systems are defective, if they exist.
stanowisko (myös: punkt widzenia)
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ogólne stanowisko instytucji jest bardzo zbieżne.
We are very pleased that the general standpoint of the institutions is very similar.
Są to alarmujące fakty i musimy szybko przyjąć jasne stanowisko.
These are alarming voices and we have to adopt a clear standpoint quickly.
Oświadczam, że w ten sposób, poprawione stanowisko zostało zatwierdzone.
I declare the standpoint thus amended to be accepted.
volume_up
slot {subst.}
stanowisko (myös: tytuł służbowy)
volume_up
job title {subst.}
stanowisko (myös: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {subst.}
Stanowisko to jest zgodne z prawem i praktyką międzynarodową.
Such a position is also in line with international law and practice.
Sądzę, że stanowisko Unii Europejskiej wobec terroryzmu powinno być absolutnie jasne.
I think the European Union line should be absolutely clear on terrorism.
Uważam, że należy podkreślić, że nasze stanowisko jest zupełnie jasne.
I think it should be stressed that our line is absolutely clear.
stanowisko (myös: urząd, posada, słup, poczta)
volume_up
post {subst.}
., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Panie komisarzu, kiedy zajął pad stanowisko w Brukseli, cena baryłki ropy wynosiła 25 USD.
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
Zajmowane stanowisko nie powinno mieć znaczenia.
It's not the post that should count.
stanowisko (myös: postawa, nastawienie, pozycja, ustosunkowanie)
volume_up
stance {subst.}
Cała społeczność międzynarodowa zajęła bardzo zbliżone stanowisko.
The whole international community followed with a very similar stance.
Zajmijcie jednoznaczne stanowisko i powiedzcie, że fundusz kryzysowy trzeba powiększyć.
Take a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.

3. Arkeologia

stanowisko
volume_up
site {subst.}
Jednak dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie, jakie dla stanowisk archeologicznych stanowią klęski żywiołowe.
However, today I should like to pay special attention to the threat posed to archaeological sites by natural disasters.

Esimerkkejä "stanowisko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMam nadzieję, że w obu tych przypadkach wyraźnie określiłem nasze stanowisko.
In both of these cases, I have therefore provided a clear statement, I believe.
PolishNastępnie na to stanowisko należy wybrać osobę wierzącą w integrację europejską.
Next, it must be performed by someone who believes in European integration.
PolishZ pewnością zbawienny był fakt, że Unia zajęła w tej kwestii zdecydowane stanowisko.
It was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
PolishCieszę się, że Parlament i Rada podzielają nasze podstawowe stanowisko w tej kwestii.
I am very pleased that Parliament and the Council share our basic view on this.
PolishMówiąc ogólnie, popieram państwa stanowisko, ale proszę o niedemonstrowanie go w Izbie.
Generally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
PolishW tym samym roku objęła stanowisko głównej reżyserki w teatrze dortmundzkim.
In the same year she moved to the Dortmunder Theater as senior play director.
PolishJakie działania podejmuje Komisja obecnie i jakie jest jej stanowisko w tej sprawie?
What work is the Commission currently doing and how does it view this issue?
PolishChciałbym objąć odmienne stanowisko.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to take a different approach.
PolishJak mówi pani poseł McGuinness, mogą oni przedstawić swoje stanowisko na piśmie.
As Mrs McGuinness says, they may present their contribution in writing.
PolishTakie stanowisko Parlamentu wobec Komisji jest oczywiście bardzo pożądane.
This is, of course, a very welcome tendency from Parliament towards the Commission.
PolishRada wyznacza również Roya Jenkinsa na stanowisko przewodniczącego Komisji.
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.
PolishChcemy w dalszym ciągu udzielać jej wsparcia - takie jest stanowisko mojej grupy.
We want to continue supporting Turkey; that is the opinion of my group.
PolishPrzez długi czas Europa zajmowała inne stanowisko, na przykład w kwestii lotnictwa.
For a long time, Europe has looked the other way, for example, in the case of aircraft.
PolishNasze stanowisko w tej kwestii musi być jasne i nie możemy godzić się na żadne ustępstwa.
We cannot compromise on this, and we have to be quite clear about what we want.
PolishDlatego, Pani Baronesso Ashton, musimy głośno i jasno wyrazić nasze stanowisko.
Therefore, Baroness Ashton, we must express our opinion loud and clear.
PolishUE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
PolishParlament zatwierdza nominację Romano Prodiego na stanowisko przewodniczącego Komisji.
Parliament approves the nomination of Mr Romano Prodi as president of the Commission.
PolishWłaśnie to stanowisko sprawiło, że poparłam sprawozdanie pani poseł Trautmann.
These were the positions that led me to support Mrs Trautmann's report.
PolishChciałbym się dowiedzieć, jakie jest stanowisko Komisji w tej sprawie.
I would be interested to know what the Commission's feeling is in this respect.
PolishNie sądzę, by zwracali się Państwo z tą kwestią do osoby pełniącej odpowiednie stanowisko.
I do not believe that you are addressing this issue to the right office holder.