"stać się" - Englanninkielinen käännös

PL

"stać się" englanniksi

volume_up
stać się {refleksiiviverbi}
volume_up
stać się {refl. vb:n perf.}

PL stać się
volume_up
{refleksiiviverbi}

stać się (myös: oberwać, dostać, przyjąć, przyjechać)
Czego zatem potrzeba, by stać się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie?
So how do you get to be the happiest man in the world?
To naprawdę powinno stać się środkiem umożliwiającym rozwiązanie tej sytuacji.
It really ought to appear as a means of getting out of this situation.
Dzięki niemu udało nam się dotrzeć tutaj, gdzie dziś się znajdujemy, a także stać się punktem odniesienia dla innych krajów.
It has enabled us to get where we are and to be a reference point for other countries.
To, co wydarzyło się w Japonii, mogło stać się w innym regionie świata - nawet tutaj.
What has happened in Japan could happen in other parts of the world - even here.
Musi stać się rzeczywistością i musi wydarzyć się za naszego życia.
This must become reality and it must happen within our lifetime.
Tak może stać się wkrótce również i w Unii, w obszarze energii.
It may happen to the Union pretty soon in the energy area.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "stać się":

stać się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "stać się" englanniksi

stać verbi
się pronomini

Esimerkkejä "stać się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishUważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
PolishWiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
Eco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
PolishGdyby nie miało się tak stać, wartość tej inicjatywy z pewnością by zmalała.
If these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
PolishPotrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
PolishPodstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje.
The tax on financial transactions and eurobonds should therefore be the cornerstone.
PolishSą pewne rzeczy, które pomogły mi stać się lepszym, niż mógłbym się stać.
There are some things that helped me, I think, be better than I would have been.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
PolishNiezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
Medical supervision for up to several days and assisted ventilation may be necessary.
PolishGdy sprawy przybiorą jeszcze groszy obrót, winny temu może się stać nawet pan Pöttering.
If things go from bad to worse, it will be Mr Pöttering who ends up being blamed.
PolishNie możemy stać i przyglądać się obojętnie tej nowej chińskiej dominacji.
We cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
PolishNie potrzebujemy sztywnej umowy, która może stać się nieaktualna zaraz po podpisaniu.
We do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
PolishPrawa człowieka powinny stać się dla nas przewodnikiem w podejmowanych decyzjach.
Human rights must be our guiding light in every policy choice we make.
PolishDziś próbujemy pomóc krajom rozwijającym się, aby mogły stać się częścią globalnego świata.
Today we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
PolishUE ma szansę stać się globalnym przodownikiem w dziedzinie praw człowieka.
The EU has the opportunity to champion the cause of human rights globally.
PolishMyślę, że w tym przypadku również powinniśmy stać się liderem i dać dobry przykład.
I think that here, too, we should take the lead and set a good example.
PolishTo naprawdę powinno stać się środkiem umożliwiającym rozwiązanie tej sytuacji.
It really ought to appear as a means of getting out of this situation.
PolishDe facto, studia obejmujące mobilność powinny naprawdę stać się obowiązkowe.
In fact, a course involving mobility really ought to be made compulsory.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
In the following situations, the management of your diabetes may require a lot of care:
PolishJeśli postawimy tę bibliotekę na dnie statku -- oto, jak wielki miał się stać.
So put that library at the bottom of that ship -- that's how big the thing was going to be.
PolishJak więc ograniczenie elastyczności może nagle stać się rozwiązaniem problemów budżetowych?
So how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?