PL

stać [stoję|stałbym] {verbin imperfekti}

volume_up
1. yleinen
Nie wolno nam stać w miejscu i przyglądać się, jak rozwija się nasza przyszłość.
We must not let ourselves stand by and be spectators of our own future.
Nie możemy stać i przyglądać się obojętnie tej nowej chińskiej dominacji.
We cannot stand by as neutral observers while this new Chinese domination proceeds.
Muszą stać, muszą zapłacić jedną trzecią pensji, aby tę wizę dostać.
People have to stand and they have to pay one third of their salary to get a visa.
W ten sposób nie dopuścimy, żeby OLAF stał się niesprawną instytucją, sparaliżowaną wewnętrznymi sporami.
This will allow us to prevent OLAF from being brought to a standstill and disabled by internal disputes.
Mogą stać się brutalne, a nawet prowadzić prymitywne wojny.
They're capable of extreme brutality, even a kind of primitive war.
Jeżeli Europa jest w stanie stać się kluczowym graczem w tym regionie, to będzie w stanie przezwyciężyć błędy swojej młodości.
If Europe is capable of becoming a key player in this area, it will be able to put the errors of its youth behind it.
Jeszcze raz, chodzi o uzmysławianie zawodnikom, żeby czerpali satysfakcję ze świadomości, że zrobili wszystko, na co ich było stać.
There again, it's getting the players to get that self-satisfaction, in knowing that they'd made the effort to do the best of which they are capable.
Niezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
Medical supervision for up to several days and assisted ventilation may be necessary.
Ewentualnie ta dyskusja może stać się niewygodna.
How do we open it up to really be able to have a conversation?
Jeżeli sprawy przybiorą taki obrót, Strassburg mógłby stać się "Scienceburgiem” (dosł. miastem nauki).
Strasbourg could become 'Scienceburg', and we should all be taking up this cause.
Aby tak się stało, społeczność międzynarodowa musi wyjaśnić przywódcom Rosji, że obecna sytuacja jest daleka od normalności i równowagi.
For this to occur, the international community must make it clear to the Russian leaders that the situation today is totally irregular and unsustainable.
Oczywiście, nie przewidywano tego, co się stało.
Obviously, what has occurred was not anticipated.
That actually occurred this year.
Można siadać, stać lub spacerować - zawsze w pozycji całkowicie wyprostowanej.
You can sit, stand or walk – just stay fully upright.
Gdy nauczyły sie stać prosto, zmieniły rozmiar i kształty.
Once they learn how to stay upright, they grew in size and shape.
I wołał Jonatan za chłopcem: Spiesz się co najrychlej, nie stój.
And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not.
2. "robiąc coś"
stać
Z punktu widzenia ochrony konsumentów również regulatorzy muszą wiedzieć, na czym stoją w sprawie gier hazardowych on-line.
From a consumer protection point of view, regulators also need to know where they stand about dealing with online gambling.
stać
Stoją tylko i czyszczą się do przesady.
They just stand around and groom excessively.
3. Merenkulku
stać (myös: przybić, przybijać)
volume_up
to dock [docked|docked] {intransitiiviverbi}
4. "na coś"
To nie jest pytanie w rodzaju "czy stać nas na to?”, ale "czy nas stać, aby tego nie zrobić?”.
It is not a question of 'can we afford to do it?' but 'can we afford not to do it?'
Nie stać nas brak spójności i nieefektywne rozdzielanie funduszy.
We simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.
Ilu obywateli Europy stać na adwokata i zwrócenie się do sądu?
How many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "stać":

stać

Esimerkkejä "stać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishUważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
PolishWiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
Eco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
PolishMusimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.
The rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
PolishAle szczodrobliwy o szczodrobliwości myśli, a przy szczodrobliwości stać będzie.
But the noble deviseth noble things; and in noble things shall he continue.
PolishTo, co wydarzyło się w Japonii, mogło stać się w innym regionie świata - nawet tutaj.
What has happened in Japan could happen in other parts of the world - even here.
PolishGdyby nie miało się tak stać, wartość tej inicjatywy z pewnością by zmalała.
If these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
PolishPotrzebne są nam oba instrumenty, ponieważ nie każdy musi się stać przedsiębiorcą.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
PolishDzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
PolishPodstawą powinny zatem stać się podatek od transakcji finansowych i euroobligacje.
The tax on financial transactions and eurobonds should therefore be the cornerstone.
PolishZachowanie tej wartości powinno stać się więc celem wspólnej polityki rybołówstwa.
Therefore, retaining this value should become an aim of the common fisheries policy.
PolishJednakże decyzja ta nie powinna stać się standardem w dziedzinie telekomunikacji.
However, this decision should not become a standard in the area of telecommunications.
PolishSą pewne rzeczy, które pomogły mi stać się lepszym, niż mógłbym się stać.
There are some things that helped me, I think, be better than I would have been.
PolishW dniu 9 lipca Południowy Sudan ma się stać pięćdziesiątym czwartym krajem Afryki.
Southern Sudan is set to become the fifty-fourth state in Africa on 9 July.
PolishForum powinno stać się punktem wyjścia dla debaty, która jest tak bardzo potrzebna.
This forum should become the starting point for the debate which is so badly needed.
Polishwystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
PolishTaka praktyka musi stać się priorytetem polityki zagranicznej Unii Europejskiej.
This practice must become the priority of European Union foreign policy.
PolishTak nie może się stać, ponieważ w ten sposób premiowalibyśmy prowadzenie złej polityki.
That must not happen, because we would then be rewarding bad policy with a bonus.
PolishRówność kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia musi stać się naprawdę faktem.
Equality between men and women in employment really must become a reality.
PolishWojna z terroryzmem nie może jednak stać się wszechogarniającym zaklęciem.
The war on terrorism must nevertheless not become an all-encompassing incantation.
PolishOsoby od niedawna bezrobotne nie powinny stać się osobami długotrwale bezrobotnymi.
The newly-unemployed should not be allowed to become long-term unemployed.