"spotkanie" - Englanninkielinen käännös

PL

"spotkanie" englanniksi

PL

spotkanie {neutri}

volume_up
1. yleinen
spotkanie (myös: narada, posiedzenie, zebranie, styk)
W poniedziałek wieczór odbyliśmy spotkanie Biura, a dzisiaj będziemy mieć kolejne spotkanie.
On Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
Przyciągały one większą uwagę europejskiej opinii publicznej, niż samo spotkanie.
They attracted much more attention from the European public than the meeting itself.
To absurd, bo kiedy spotkanie zamienia się w posiedzenie?
It is absolutely absurd because when is a meeting a meeting?
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Moje następne spotkanie z chirurgiem zostało wyznaczone, przypadkowo, zaraz po mojej zmianie w sklepie z prezentami.
My next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
spotkanie
Bliskie Spotkanie Trzy: Filadelfia, Pensylwania, 1989.
Close encounter three: Philadelphia, Pennsylvania, 1989.
"This is an incredible encounter with a manta.
Dla prawosławnego chrześcijanina spotkanie z ikoną stanowi bowiem akt komunii z osobą przedstawianą na ikonie.
For an Orthodox Christian, the encounter with the icon is an act of communion with the person represented in the icon.
Spotkanie w Kopenhadze będzie wielkim zgromadzeniem, w trakcie którego zostanie zawarte globalne porozumienie w sprawie zmian klimatu na okres po 2012 r.
The Copenhagen meeting will be a major rendezvous to reach a global climate change agreement for the period beyond 2012.
Spotkanie w Kopenhadze będzie najważniejszym globalnym szczytem w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia w sprawie zmian klimatu obejmującego okres po 2012 r. i po protokole z Kioto.
The Copenhagen meeting will be a major global rendezvous with a view to reaching a global climate-change agreement for post-2012/post-Kyoto.
Jeśli nie mamy odwagi kontynuować tej debaty po przyjęciu traktatu lizbońskiego, to moim zdaniem przegapimy ważne spotkanie z historią, spotkanie z udziałem Europy.
If we do not have the courage to continue this debate once the Treaty of Lisbon is in place, I think that we shall miss a serious rendezvous with history, Europe's rendezvous.
spotkanie
To niestety wyglądało jak jakieś spotkanie klasowe pracującej młodzieży.
But unfortunately that looked like a school reunion of professional teenagers.
2. Urheilu
spotkanie
volume_up
meet {subst.} [Amer.eng.]
W poniedziałek wieczór odbyliśmy spotkanie Biura, a dzisiaj będziemy mieć kolejne spotkanie.
On Monday evening we had a meeting of the Bureau, and we will have another meeting today.
Przywódcy państw zapowiedzieli kolejne spotkanie jeszcze w tym roku, prawdopodobnie we wrześniu.
The leaders agreed to meet again before the end of this year, probably in September.
My, w Jordanii, jesteśmy gotowi na spotkanie z przyszłością.
We in Jordan are ready to meet that future.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "spotkanie":

spotkanie

Esimerkkejä "spotkanie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZ całą pewnością pod przywództwem pana premiera Browna będzie to spotkanie udane.
I am very confident that, under Prime Minister Brown's leadership, it will be a success.
PolishW efekcie konferencję w Kopenhadze uznano za porażkę, a spotkanie w Cancún - za postęp.
As a result, Copenhagen was considered a failure and Cancún was viewed as progress.
PolishNastępne spotkanie na szczycie UE-Rosja stanowi kolejną szansę na kontynuację tych rozmów.
The next EU-Russia summit is another opportunity to continue these discussions.
PolishKiedy musiałam otworzyć szkołę w obozie dla uchodźców, poszłam na spotkanie z imamem.
When I had to open the school in the refugee camp, I went to see the imam.
PolishNie jest jeszcze jasne, jakie konkretne wyniki przyniesie to spotkanie.
It is not clear yet what the specific results will be following this visit.
PolishSpotkanie Tymczasowego Komitetu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Kingston na Jamajce.
The Interim Committee of the International Monetary Fund meets in Kingston, Jamaica.
PolishJak państwo wiedzą ostatnie takie spotkanie odbyło się 20 listopada zeszłego roku w Pekinie.
The last session, as you are aware, was on 20 November last year in Beijing.
PolishMusimy osiągnąć ten cel, przynajmniej zanim udamy się na spotkanie w Afryce Południowej.
We need to achieve this target at least before we go to South Africa.
PolishJutro rano mamy bardzo ważne spotkanie trójstronne z Prezydencją Słoweńską.
Tomorrow morning we have a very important trilateral discussion with the Slovenian Presidency.
PolishJak już mówiłem 15 maja odbędzie się spotkanie przedstawicieli UE i Chin w tej sprawie.
I have already said that human rights talks between the EU and China will take place on 15 May.
PolishOczywiście nie chciałam, aby takie spotkanie odbyło się od razu w sprawie Pakistanu.
Of course, I did not want one immediately as regards Pakistan.
PolishPoprosił ich by pewnego wieczora przynieśli na spotkanie problem, nad którym pracują.
He gave each of them some mescaline, and had them listen to some nice, relaxing music for a while.
PolishSpotkanie na szczycie Rosja/Unia Europejska (złożone projekty rezolucji) : Patrz protokól
Russia-EU Summit (motions for resolutions tabled) : see Minutes
PolishMam nadzieję, że spotkanie na szczycie z Meksykiem odbędzie się w tym roku.
I hope such a summit may be held with Mexico this year.
PolishZorganizujmy 7 maja spotkanie wszystkich państw członkowskich na szczycie w sprawie zatrudnienia.
Let us have an Employment Summit for all Member States on 7 May.
PolishTylko brytyjski premier Gordon Brown nie ugiął się i zbojkotował to przykre spotkanie.
Only Britain's Prime Minister Gordon Brown stuck to his guns and boycotted this unsavoury little get-together.
PolishZ pewnością nie będzie to spotkanie na szczycie pomiędzy donatorem a beneficjentem.
It is definitely not a donor/recipient summit.
PolishSpotkanie w Cancún było krokiem naprzód, choć był to niestety zdecydowanie krok mniejszy, niż potrzeba.
Cancún was a step forward, although, regrettably, a much smaller step that what is really needed.
PolishOd 10:30 do 12 miałem spotkanie z Judith, moją studentką.
From 10:30 a.m. to 12:00 p.m., I met with Judith who was one of my graduate students at the time.
PolishW Luksemburgu odbywa się 8. spotkanie Rady Współpracy UE-Armenia, UE-Azerbejdżan oraz UE-Gruzja.
The eighth EU-Armenia, EU-Azerbaijan, and EU-Georgia Cooperation Council meetings are held in Luxembourg.