"spostrzeżenie" - Englanninkielinen käännös

PL

"spostrzeżenie" englanniksi

volume_up
spostrzec {vb:n perf.}

PL spostrzeżenie
volume_up
{neutri}

spostrzeżenie (myös: uwaga, obserwacja, spostrzegawczość)
Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.
Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.
Sytuacja w Europie - i to jest moje drugie spostrzeżenie - jest bardzo specyficzna.
The situation in Europe, and this is my second observation, is very specific.
(FR) Madam President, I have one observation and three proposals.
spostrzeżenie (myös: komentarz, uwaga, głos)
volume_up
comment {subst.}
Chciałbym jednak uczynić jeszcze jedno spostrzeżenie.
However, I would like to make a further comment.
spostrzeżenie (myös: uwaga, ogłoszenie, wezwanie, wywieszka)
volume_up
notice {subst.}
spostrzeżenie (myös: uwaga)
volume_up
remark {subst.}

Esimerkkejä "spostrzeżenie"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishBardzo ważne jest też spostrzeżenie poczynione na temat rynku wewnętrznego.
Also, the point made about the internal market is very important.
PolishTo samo spostrzeżenie odnosi się do nadzoru nad rynkami finansowymi.
The same applies when it comes to supervising the financial markets.
PolishPozwolę sobie powtórzyć spostrzeżenie z mojego początkowego wystąpienia.
If I may, I will repeat one point I made in my initial address.
PolishKolejne spostrzeżenie jest takie, że tak naprawdę żaden z komisarzy nie zostaje wybrany przez obywateli.
Let us also make another point, that none of the Commissioners are actually elected by the people.
PolishTo wspaniałe spostrzeżenie, jednak coś zostaje pominięte.
That's a wonderful insight, but it leaves something out.
PolishTo spostrzeżenie okazuje się jeszcze trafniejsze, jeżeli uwzględnimy impas, jaki nastąpił w ubiegłym tygodniu na szczycie Rady.
This has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
PolishTo bardzo poważne spostrzeżenie i coś, czemu będzie trzeba poświęcić wiele uwagi w procesie udzielania absolutorium.
This is a very serious finding, and something to which much attention will need to be devoted in the discharge.
PolishSłuszną i ważną rzeczą jest spostrzeżenie, że w każdym z krajów panują specyficzne okoliczności - szczególnie w Libii.
It is right and important to observe that the circumstances are different in each country, particularly in Libya.
PolishPozwolę sobie jednak na pewne spostrzeżenie.
Permit me, however, to offer a reflection.
PolishZwykle mówią o tym tak, jakby było to jakieś oryginalne spostrzeżenie - naprawdę, opływają je, no kto by pomyślał!
They tend to tell you this as though it is an original insight - oh really, they swim around, well who would have thought it!
Polish. - Podzielam pani ogólne spostrzeżenie, że my również kształtujemy instytucje poprzez praktykę.
President of the Commission. - I agree with your general point that the institutions are also the way we shape them in practice.
PolishW moim sprawozdaniu zamieściłem spostrzeżenie, że na infrastrukturę badawczą i innowacje wydajemy obecnie jedną czwartą funduszy regionalnych.
My report notes that we are currently spending one quarter of regional funds on research infrastructure and innovation.
PolishTo jest pierwsze spostrzeżenie.
PolishChciałabym też uczynić osobiste spostrzeżenie w odniesieniu do materiałów dostarczanych lekarzom w celu rozprowadzenia wśród pacjentów.
I would also like to make a personal point with regard to the materials provided to healthcare professionals for distribution to patients.
PolishWiem, że spostrzeżenie pana posła jest bardzo ważne, ale ja tu i teraz mówię panu, że z tych krajów sprowadza się mięso nieobjęte uregulowaniami.
So I know the point you are making is a very important point, but I am telling you now that there is unregulated meat coming in from these countries.
PolishZnajduje się w nim nawet spostrzeżenie, że niektóre instytucje finansowe i organy nie zdawały sobie sprawy z charakteru, skali i złożoności podejmowanego ryzyka.
It even claims that some financial institutions and authorities did not understand the nature, amplitude and complexity of the risks they incurred.
PolishTo znaczy, że każde nasze spostrzeżenie musi zgadzać się z poprzednim, takim samym, bo inaczej nie ma ciągłości, i jesteśmy nieco zdezorientowani.
What it means is, for every perception we have, it needs to tally with the one like it before, or we don't have continuity, and we become a little bit disoriented.
PolishDrugie spostrzeżenie, którym chciałbym się podzielić, jest następujące: ważne jest, aby nie stracić sił i nie pozwolić się rozczarować, a także nie stracić ducha.
The second experience which I would like to share with you is this: it is important not to become exhausted or disenchanted, and it is important not to lose heart.
PolishDrugie spostrzeżenie jest takie, że współpracowaliśmy z europejskim sektorem ubezpieczeń i że w tym względzie bardzo istotne były analizy oddziaływania na poszczególne dziedziny.
The second is that we have worked together with the European insurance industry, and that the impact studies on the individual fields were very important in this regard.
PolishPo trzecie, UE powinna zawsze pamiętać błyskotliwe spostrzeżenie Schumana, że w historii naszego sukcesu ekonomia będzie służyć wspólnym celom, dobru człowieka, pokojowi i stabilności.
Thirdly, the EU should always remember Schuman's brilliance, i.e. that in our success story the economy would be made to serve common objectives, the human good, peace and stability.