"sposób" - Englanninkielinen käännös

PL

"sposób" englanniksi

PL

sposób {maskuliini}

volume_up
sposób (myös: droga, tor, zwyczaj, kierunek)
Podejmują działania na swój własny sposób, włączając w to sposób, w jaki pracują.
They do things their own way, including the way they work.
Teraz mamy bardziej demokratyczne spojrzenie i sposób tworzenia muzyki - dwukierunkowy sposób.
We now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
To nie jest sposób rozwiązywania problemów, szczególnie w przypadku odpadów.
That is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
sposób (myös: maniera)
Instytucje zyskują wiarygodność poprzez działanie w sposób przejrzysty.
Institutions earn their credentials by operating in a transparent manner.
Przepisy zostały rozszerzone, w odpowiedni sposób, na nowe usługi audiowizualne.
The rules have been extended, in an appropriate manner, to the new audiovisual services.
Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.
The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
sposób
volume_up
device {subst.} [kuv.]
Mówiłem wcześniej o wykorzystaniu urządzeń do tego, aby znacząco zmienić sposób leczenia choroby.
I talked before about the use of devices to dramatically change the way we treat disease.
Zależnie od typu posiadanego urządzenia przenośnego, są trzy sposoby uzyskiwania dostępu do Google Maila:.
Depending on the type of mobile device you have, you may be able to access Google Mail up to three different ways:
Inicjatywa obywatelska jest wspaniałym sposobem na pomyślne zainspirowanie prawdziwie europejskiej debaty wśród społeczeństwa obywatelskiego.
The citizens' initiative is a tremendous device for successfully unleashing a genuine European debate in civil society.
sposób (myös: styl, tryb)
Sposób stosowania produktu Intrinsa powoduje, że przypadki przedawkowania są mało prawdopodobne.
The mode of administration of Intrinsa makes overdose unlikely.
Sposób stosowania produktu Livensa powoduje, że przypadki przedawkowania są mało prawdopodobne.
The mode of administration of Livensa makes overdose unlikely.
W wyniku takiego sposobu działania lek kontroluje wydzielanie gonadotropin (LH i FSH).
Due to this mode of action, cetrorelix controls the secretion of gonadotropins (LH and FSH).
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
To w oczywisty sposób zmniejsza rolniczą produkcję europejską.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
sposób (myös: rząd, podejście, sznur, szereg)
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
So, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Sposób myślenia Komisji jest w bardzo dużej mierze zgodny z zaleceniami pani poseł Kaufmann.
The Commission's thinking is very much in line with the recommendations of Mrs Kaufmann.
Oczywiście wykorzystały ją w podobny sposób.
Obviously, these countries used their newfound freedom in line with past practice and habits.
sposób (myös: cecha, środek)
Nie znaczy to w żaden sposób zharmonizowanych, lecz konkurencyjnych.
This does not at all mean harmonised, but competitive.
Mam na myśli sposób myślenia, że jesteśmy swoją przeszłością.
And what I mean by that is the mindset that we are our past.
W żaden sposób nie jest moim zamiarem, by brzmiało to jak pouczanie naszych indyjskich przyjaciół.
I do not at all mean this to sound schoolmasterish towards our Indian friends.
sposób (myös: moda, styl)
Zasadę pomocniczości należy interpretować dynamicznie, a nie w sposób biurokratyczny.
The principle of subsidiarity must be interpreted dynamically and not in a bureaucratic fashion.
Po drugie należy w sposób sensowny przyspieszyć wdrożenie pakietu SESAR.
Secondly, the SESAR package must be brought forward in a sensible fashion.
Jednakże musimy działać jednocześnie na wszystkich frontach, w spójny i zdecydowany sposób.
However, we must act on all fronts at once in a consistent and determined fashion.

Esimerkkejä "sposób"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
PolishW jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
How should I, if I come from a third country, provide services in another country?
PolishDobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
PolishPłeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
Gender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
PolishDecyzje są przyjmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.4.
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.4.
PolishDecyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela.”
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
PolishJednak my mamy za płytką wyobraźnię, aby wykorzystać ten fakt w ciekawy sposób.
But we've kind of lacked imagination in how we could do that well or interestingly.
PolishProdukt w sposób zaprezentowany umożliwia leczenie dwustronnych zapaleń ucha.
The product as presented allows treating a dog suffering from bilateral otitis.
PolishPan komisarz Verheugen przyrzekł, że w odpowiedni sposób wykorzysta te środki.
Commissioner Verheugen has promised that he will use these funds accordingly.
PolishJest to prosty krok, który w dość prosty sposób uratuje życie milionów dzieci.
It is a simple step that will quite simply save millions of children's lives.
PolishChcemy jednak podkreślić, że nie możemy działać w podobny sposób w przyszłości.
However, we would like to emphasise that we cannot carry on like this in the future.
PolishW ten sposób junta chce powstrzymać ją przed kandydowaniem w nadchodzących wyborach.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
PolishMogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
PolishUjmując to w najbardziej prostacki sposób; inwestycje przyniosą wielkie zyski.
Putting it in the crassest possible terms, the investment reaps huge returns.
PolishPatrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
And we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
PolishWięc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.
So people were looking at these and they were talking about how different they are.
PolishKomisja oczekuje należytego działania i stosowania prawa w sposób niewybiórczy.
The Commission expects due process and non-selective application of the law.
PolishNie jest to jednak sposób na rozwiązanie problemów VW lub innych fabryk samochodów.
That, however, is not a solution to VW's problems or those of other car factories.
PolishWstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
Introduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
PolishNiewykorzystany produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
Any unused product should be discarded in accordance with local requirements.