"sporządzać" - Englanninkielinen käännös

PL

"sporządzać" englanniksi

PL sporządzać
volume_up
[sporządzam|sporządzałbym] {verbin imperfekti}

Warto zawsze sporządzać listę bieżących użytkowników, by dokładnie wiedzieć, kto wprowadza zmiany na koncie.
It's always a good idea to keep your list of users current, so that you know exactly who's making changes in your account.
Przed podaniem musi on zostać rozcieńczony w celu sporządzania roztworu do infuzji.
The concentrate must be diluted before use to make a solution for intravenous infusion.
Popieram pomysł, zgodnie z którym Komisja powinna sporządzać wszystkie projekty środków wykonawczych niezwłocznie po ich formalnym zgłoszeniu.
I support the idea that the Commission should make all draft implementing measures public as soon as they are formally proposed.
sporządzać (myös: przyrządzać)

Esimerkkejä "sporządzać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZadaliśmy sobie pytanie, czy te dzieci mogą sporządzać statystyki zupełnie nowego języka?
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
PolishRoztwory leku Paxene należy sporządzać i przechowywać w pojemnikach wykonanych ze szkła, polipropylenu lub tworzyw poliolefinowych.
Paxene solutions should be prepared and stored in glass, polypropylene, or polyolefin containers.
PolishWarto zawsze sporządzać listę bieżących użytkowników, by dokładnie wiedzieć, kto wprowadza zmiany na koncie.
It's always a good idea to keep your list of users current, so that you know exactly who's making changes in your account.
PolishMam zastrzeżenie natury praktycznej dotyczące liczby sprawozdań, które - jak zasugerowano - Komisja powinna sporządzać.
I do have a practical concern about the number of reports that it is suggested that the Commission should produce.
PolishIstnieje również profesja scrivener notaries, jednak prawnicy ci nie mogą sporządzać aktów urzędowych, a jedynie poświadczać podpisy.
There are also scrivener notaries. The latter cannot issue authentic acts and are only authorised to certify signatures.
PolishPrzestańmy sporządzać sprawozdania i rezolucje, przy pomocy których staramy się sprawiać wrażenie, że osiągnęliśmy porozumienie i jednomyślność.
Let us not continue producing reports and resolutions which attempt to give the impression of agreement and unanimity.
Polishsporządzać fotokopię dokumentu
PolishWszystkie państwa członkowskie mają prawo i obowiązek sporządzać akty ustawodawcze zapewniające porządek i bezpieczeństwo publiczne.
All the Member States have the right and obligation to draw up legislative acts that would ensure and consolidate public order and safety.
PolishZgadzam się ze sprawozdawcą, że oznacza to, iż Komisja musi ciągle monitorować sytuację i sporządzać sprawozdania z realizacji umowy.
I agree with the rapporteur that this means that the Commission has to constantly monitor the situation and report back regularly on how the agreement is progressing.
PolishWywiązał się spór o to, czy będzie trzeba też sporządzać statystyki dotyczące środowiska morskiego, inaczej mówiąc, statystyki na temat stanu zasobów rybnych.
There was disagreement about whether statistics can also be produced for the marine environment, in other words, statistics on the status of fish stocks.
PolishMusimy dostrzegać, a także bez wątpienia sporządzać wykaz sytuacji, w których naruszenie praw podstawowych wymaga wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia.
We shall have to see and, no doubt, list the situations in which such a fundamental rights violation specifically requires these infringement proceedings.
PolishObecnie 5,4 miliona mikropodmiotów jest zobowiązanych sporządzać sprawozdania roczne, choć obszar ich aktywności ogranicza się do konkretnego obszaru czy regionu.
At the moment, 5.4 million micro-enterprises are obliged to compile annual reports, even though their area of activity is limited to a particular local area or region.
PolishOznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.
This means that private companies can compile similar 'files', can create a profile for me, of the policies in which I believe, of my eating habits and even of my health.
PolishNie powinniśmy sporządzać nowego dokumentu.
For the sake of clarity, I think that what we have to do is not to write a new text but to maintain as much as possible of the core, i.e. the mandate we have, and try to add elements.
Polish. - (PT) Od 2005 r. spółki giełdowe w niektórych okolicznościach są zobowiązane sporządzać swoje sprawozdania skonsolidowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości.
in writing. - (PT) Since 2005 listed companies have been required in certain circumstances to draw up their consolidated accounts in compliance with international accounting standards.