PL

skrócić {verbi}

volume_up
1. yleinen
skrócić (myös: kurczyć)
Epidemia raka spowodowana przez chemikalia w środowisku miała skrócić nasze życia.
A cancer epidemic caused by chemicals in the environment was going to shorten our lives.
Chciałbym prosić o wyrozumiałość; postaram się w związku z tym skrócić moje oświadczenie końcowe.
I ask for your understanding and will try and shorten my closing statement at the end of the debate.
Dodatkowo, przynajmniej siedem państw członkowskich zostanie zmuszonych do skrócenia swoich okresów zatrzymania.
In addition, at least seven Member States are obliged to shorten their detention periods.
skrócić (myös: skracać)
volume_up
to draw in {v.} (chain, lead, rope)
skrócić (myös: zredukować, redukować, skracać, okrawać)
volume_up
to pare {transitiiviverbi}
skrócić (myös: zredukować, redukować, skracać, okrawać)
volume_up
to pare down {transitiiviverbi}
skrócić (myös: skracać, zmniejszyć, zmniejszać, okroić)
volume_up
to prune {transitiiviverbi} [kuv.]
2. Kielitiede
skrócić (myös: skracać)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "skrócić":

skrócić

Esimerkkejä "skrócić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishCzy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?
Is it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?
PolishKomisja podejmuje jednak wszelkie działania, aby ten czas skrócić do minimum.
The Commission is, however, making every effort to keep this time span as short as possible.
PolishZawłaszczyliśmy ziemię w samym sercu Państwa Lakotów, aby skrócić trasę pociągów.
We appropriated land for trails and trains to shortcut through the heart of the Lakota Nation.
PolishKomisja dołoży jednak wszelkich starań, aby skrócić ten proces do minimum.
However, we, the Commission, will make every effort to keep the process as short as possible.
PolishW tym celu należy skrócić procedury przyznawania pomocy finansowej z Funduszu Solidarności.
To do this, procedures for granting financial aid from the Solidarity Fund should be shortened.
PolishJeśli później okaże się jednak, że udało nam się skrócić czas wystąpień, to mogę wtedy udzielić głosu.
If I see later that we have cut down on speaking time then I may give the floor again.
PolishAby skrócić czas rozpuszczania tabletek, można je przedtem rozkruszyć.
To make the tablets dissolve faster you can crush them.
PolishW przypadku małych i średnich przedsiębiorstw państwa członkowskie mogą skrócić ten okres do trzech lat.
In the case of small and medium-sized enterprises, Member States can limit this period to three years.
PolishTrudno je zapamiętać, ale można je skrócić.
So you know, you can actually download -- it's hard to remember those.
PolishU osób w wieku powyżej 70 lat lekarz może zalecić niższą dawkę dobową i skrócić okres leczenia.
If you are older than 70 years your doctor may prescribe a lower daily dose and reduce the duration of treatment.
Polishlata, czas ten można jednak skrócić do kilku tygodni, przyjmując leki przyspieszające wydalanie leku Arava z organizmu.
This may be reduced to a few weeks by taking certain medicines which speed up removal of Arava from your body.
PolishTen wynik będzie korzystny dla pacjentów i pozwoli znacznie skrócić listy oczekujących, które czasami są nadmiernie długie.
This result will benefit patients and significantly cut waiting lists, which are sometimes excessively long.
PolishPowinniśmy również skrócić czas stosowania mechanizmu sztywnego kursu wymiany do jednego roku dla innych państw spoza strefy euro.
We should also reduce the exchange rate mechanism period to one year for other non-euro zone countries.
PolishPytanie tylko, jak bardzo da się skrócić?
The only question is, how short can you get?
PolishMożna wziąć czyjąś suknię, skrócić trzy cale, i zarejestrować jako nowy, oryginalny wzór.
A person can come in and take somebody else's gown, cut off three inches from the bottom, go to the E.U. and register it as a new, original design.
PolishByć może mogłaby Pani skrócić swoje uwagi?
Polishprzewodniczący Komisji - Generalnie rzecz biorąc Komisja chce jak najbardziej skrócić termin przyjęcia i wdrażania.
President of the Commission. - In general, the Commission wants to reduce as much as possible the time for adoption and implementation.
PolishJeśli powieść można wyrazić w 6 słowach, i skrócić pamiętnik do 6 słów, to na pewno wystarczy 6 słów na wykład TED.
So if a novel can be put into six words and a whole memoir can be put into six words, you don't need more than six words for a TEDTalk.
PolishCzy nie można go skrócić?
PolishPoza tym niewiele jest do dodania, a jeśli nawet ktoś zechce przekroczyć czas swojego wystąpienia, to ja mogę skrócić swój.
Other than that, there is not a lot to say, and even though one tends to want to exceed one's speaking time, I can cut mine short in this case.