"służyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"służyć" englanniksi

volume_up
służyć {vb:n imp.}

PL służyć
volume_up
[służę|służyłbym] {verbi}

1. yleinen

Po pierwsze to rynek ma nam służyć, a nie my mamy służyć rynkowi.
First, the market is there to serve us; we are not here to serve the market.
raczej służcie mężom Hemora, ojca Sychemowego; bo czemuż byśmy onemu służyć mieli?
serve ye the men of Hamor the father of Shechem: but why should we serve him?
Powinny także służyć promowaniu zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich.
They should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.

2. "czemuś"

służyć (myös: sprzyjać)
volume_up
to make for {v.} (sth: easy life, happy marriage)
Nadzór ten jednak powinien także służyć uświadamianiu konsumentów.
However, it should also serve to make consumers more aware.
Wszystko to ma służyć lepszemu wykorzystaniu nakładów, aby współpraca cywilno-wojskowa mogła w pełni zaistnieć.
The aim of all this is to make better use of funds so that civil-military cooperation may fully materialise.
W interesie pracowników musimy wyraźnie stwierdzić, że dyrektywa ta nie może służyć powstawaniu taniej siły roboczej.
We must make it clear in the interests of the workers that this directive must not be used to create cheap labour.
służyć
volume_up
to subserve {v.} [vir.] (purpose)

3. "czymś"

służyć
volume_up
to proffer [proffered|proffered] {transitiiviverbi} [vir.] (advice)
służyć
volume_up
to volunteer [volunteered|volunteered] {transitiiviverbi} (advice)

4. "u kogoś"

służyć (myös: być służącym)
volume_up
to valet {v.} (for sb)

Esimerkkejä "służyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishNie zapominajmy, iż dyrektywa ma służyć zarówno pracownikom, jak i usługodawcom.
Let us not forget that the Directive is aimed at helping both workers and contractors.
PolishObecnie europejski system regulacyjny może służyć za przykład dla innych.
Nowadays, the European regulatory framework is a model for other jurisdictions.
PolishSkuteczna strategia surowcowa UE musi służyć wspieraniu wolnego handlu.
A successful EU raw materials strategy must be aimed at encouraging free trade.
PolishMamy okazję obserwować rozrost biurokracji, który ma służyć potrzebom biurokracji.
What we see is that the bureaucracy is expanding to service the needs of the bureaucracy.
PolishW związku z tym PKB musi nadal służyć za wiarygodny wskaźnik polityki regionalnej.
Therefore, GDP must remain the reliable indicator for regional policy.
PolishNiemniej należy pamiętać, czemu mają służyć, i podchodzić do nich z ostrożnością.
However, they must be understood for what they are, and with caution.
PolishRegulacja i przejrzystość mają służyć zapobieganiu kolejnemu kryzysowi.
Regulation and transparency are supposed to prevent another financial crisis.
PolishChciałbym podkreślić, że współpraca musi również służyć szerzeniu wartości.
I would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
PolishMa to służyć wparciu naszych wysiłków w kwestii zmian klimatu oraz tworzenia miejsc pracy.
This work supports both our efforts on climate change and the creation of new jobs.
PolishInnowacyjność i rynki finansowe muszą służyć propagowaniu lepszej ochrony konsumentów.
Innovation and financial markets must promote better consumer protection.
PolishMogły one służyć jako pomoc podczas wstępnego opracowania koncepcji.
This was intended to provide guidelines for the development of an initial concept.
PolishTo nie ludzkość, obywatele i poszczególne osoby mają służyć globalizacji.
It is not humankind, citizens or human beings who must be at the service of globalisation.
PolishDialog ten ma służyć osiągnięciu konkretnych rezultatów, zwłaszcza w kwestiach praw człowieka.
This dialogue is seeking concrete results, especially in human rights issues.
PolishPowinna ona wytyczać cel i służyć za wzór dla innych negocjacji, które są właśnie prowadzone.
It should provide an objective and model for other negotiations currently in progress.
PolishNajwyższa pora, by proces i instrumenty zaczęły służyć treści.
Now is the time to put process and instruments at the service of the substance.
PolishNie wykorzystujcie religii do zabijania; religia ma służyć pokojowi i życiu.
Do not use religion for killing; religion is for peace and life.
PolishNie ma on jedynie służyć zagospodarowaniu pierwszych sześciu miesięcy roku.
Clogging up the first six months of the year is not its only use.
PolishWydaje się, że sprawozdanie pana posła Cercasa miało służyć osiągnięciu zadowalającego kompromisu.
Mr Cercas's report seems to have attempted to reach an acceptable compromise.
PolishUważam, że takie centra mogą służyć zapewnieniu naszym obywatelom lepszej opieki zdrowotnej.
I believe such centres can lead to better healthcare for our citizens.
PolishMusimy propagować przedsiębiorczy sposób myślenia - temu ma służyć program Small Business Act.
We must promote entrepreneurial mindsets - this is what the Small Business Act stands for.