PL rozumieć
volume_up
[rozumiem|rozumiałbym] {verbin imperfekti}

1. yleinen

Obydwie strony transakcji muszą rozumieć swe prawa i obowiązki.
Both sides of the bargain need to understand their rights and obligations.
W jednym przypadku zaczęliśmy lepiej to rozumieć, w przypadku świetlików.
There is one case that we have begun to understand better, and it's the case of fireflies.
Jest to apokaliptyczny scenariusz, który społeczność międzynarodowa musi zacząć rozumieć.
This is an apocalyptic scenario which the international community must start to understand.
Absolutnie rozumiem zainteresowanie Słowenii dostępem do morza.
I perfectly appreciate Slovenia's interest in having access to the sea.
Dlatego całkowicie rozumiem wątpliwości, jakie niektóre z decyzji Rady mogą budzić w Parlamencie.
I therefore wholly appreciate the questions that some of the Council Decisions may raise in Parliament.
Pozostaje pan zawsze obiektywny, a pana praca wskazuje na to, że ludzie ją doceniają i coraz bardziej rozumieją.
You remain objective, and your work is such that people appreciate it and are coming to understand it better.
Rozumiem, że pan poseł jest zainteresowany propagowaniem zgłoszeń z ław poselskich i się to panu bardzo dobrze udaje!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
- (DE) Pani przewodnicząca, w pełni rozumiem, że nie zawsze można zastosować procedurę zabrania głosu z sali.
- (DE) Madam President, I fully understand that often it is not possible to allow everyone to speak under the 'catch the eye' procedure.
Także miałam nadzieję na zabranie głosu w sprawie tego sprawozdania w ramach procedury "catch the eye” ale rozumiem, że prawdopodobnie nie będzie na to czasu.
(CS) Madam President, I was also hoping to speak under the 'catch the eye' procedure about this report but I understand that there will probably not be enough time now.
Dlatego ci, których sprawa dotyczy, nie rozumieją całej tej dyskusji o językach.
Accordingly, this dispute over the principle of language is something those involved find difficult to comprehend.
Nie rozumiem dlaczego nadal tyle osób stara się nie dostrzegać przemocy związanej z orientacją i tożsamością seksualną.
I cannot comprehend that there are still many people who turn a blind eye to violence based on sexual orientation and identity.
W związku z tym nie rozumiem, dlaczego Komisja i Rada podczas rozmów na szczycie nie potrafiły przyjąć stosownych poprawek.
I therefore fail to comprehend why the Commission and the Council failed to adopt the corresponding corrections during their summit talks.
Odniesienia dokonane w powyższym załączniku do akapitu szesnastego wspomnianego Protokołu należy rozumieć jako odniesienie do ustępu 16 niniejszego artykułu.16.
The references in that Annex to paragraph 16 of the said Protocol shall be construed as being made to paragraph 16 of this Article.16.
W tym załączniku odniesienia do & amp; #x201E; niniejszego Protokołu & amp; #x201D; należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego tytułu.2.
In that Annex, reference to & amp; amp; #x2018; this Protocol & amp; amp; #x2019; shall be construed as being to this Title.2.
W załączniku 4 do Protokołu nr 8 do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku, odniesienia do punktu 14 Protokołu należy rozumieć jako odniesienia do ustępu 14 niniejszego artykułu.
In Annex 4 to Protocol 8 to the Act of Accession of 16 April 2003, the reference to paragraph 14 of the Protocol shall be construed as being to paragraph 14 of this Article.
Niezależność organów prowadzących dochodzenie ma zatem niezwykłą wagę i ubolewam, że Rada tego nie rozumie.
The independence of investigating bodies is therefore of key importance and I regret that the Council fails to grasp this.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Can understand a wide range of challenging, longer texts and also grasp implicit meanings.
Nie rozumiem, jak można mówić, że jest to niedemokratyczne. Postępujemy zgodnie z uczciwą i demokratyczną procedurą parlamentarną.
I cannot begin to grasp how this can be termed undemocratic, for it is a fair and democratic parliamentary procedure that is being followed here.
Ponieważ obecnie rozumiemy, że współczesna kultura najwyraźniej przyjęła strategię tragedii.
Because what we realize today is that modern culture appears to have adopted a strategy of tragedy.
I kiedy się to studiuje, uświadamia się sobie, że różni ludzie na świecie w odmienny sposób rozumieją świat.
And so, when you study it, you realize that different people of the world have a different understanding of the world.
Ponieważ wiemy że nasze rozumienie świata i nas samych w tym zakresie jest realizowane w umyśle.
Because we know that our experience of the world and of ourselves within it is realized in the brain --
(Śmiech) Dopiero zaczynamy rozumieć, co może być zrobione.
(Laughter) But you're beginning to see what can be done.
Zaczynam rozumieć jak ta cała sprawa z motywem działa.
I'm starting to see how this whole motive thing works.
Już moja odpowiedź na Pana pierwsze pytanie pokazuje, że nie należy rozumieć tego określenia całkiem dosłownie.
From my first answer you can see that the expression can’t really be taken so literally.
volume_up
to sympathise {v.} [Brit. eng.]
Rozumiem również obawy moich koleżanek i kolegów posłów dotyczące prywatności, ale w tym zakresie raz jeszcze należy przypomnieć, że jest to umowa tymczasowa.
I also sympathise with the concerns of my fellow Members on the issue of privacy, but here we must again recall that this agreement is an interim one.
Ja rozumiem, że używamy procedury wizowej jako kija i marchewki, ale wobec rządów, a tym ludziom, którzy stoją w kolejce należy się normalne współczucie.
I understand that we use the visa procedure as a carrot and stick, but this should apply to governments, and we should sympathise with the people who stand in the queues.
volume_up
to sympathize {v.} [Amer.eng.]
rozumieć (myös: przypuszczać)
Is this how I should take it?
Świadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
Farmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Jednakże rozumiem, że zrównanie wynagrodzeń w Europie wymaga czasu.
However, I understand that it will take some time for salaries in Europe to equalise.
rozumieć (myös: zrozumieć, pojąć, pojmować, rozgryźć)
volume_up
to work out {v.} (clue, problem)
rozumieć (myös: zrozumieć, pojąć, pojmować)
volume_up
to catch on {v.} (to sth)
Rozumiem, że pan poseł jest zainteresowany propagowaniem zgłoszeń z ław poselskich i się to panu bardzo dobrze udaje!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
- (DE) Pani przewodnicząca, w pełni rozumiem, że nie zawsze można zastosować procedurę zabrania głosu z sali.
- (DE) Madam President, I fully understand that often it is not possible to allow everyone to speak under the 'catch the eye' procedure.
Także miałam nadzieję na zabranie głosu w sprawie tego sprawozdania w ramach procedury "catch the eye” ale rozumiem, że prawdopodobnie nie będzie na to czasu.
(CS) Madam President, I was also hoping to speak under the 'catch the eye' procedure about this report but I understand that there will probably not be enough time now.
rozumieć (myös: zrozumieć, pojąć, pojmować, przetrawić)
volume_up
to digest [digested|digested] {transitiiviverbi} [kuv.] (assimilate mentally)
rozumieć (myös: skumać)
volume_up
to get [got|got] {v.} [ark.]
Więc zaczynamy to wszystko rozumieć, ale są to dopiero początki.
So we are starting to get a handle on this, but only just the beginnings.
Gdy zaczynali rozumieć, że dinozaury były wyjątkowe.
People were starting to get an idea that dinosaurs were special.
Tak więc czy naprawdę rozumiemy, co to jest czy próbujemy rozumieć, czym my myślimy, że to jest?
So do we really understand what it is, or are we trying to get what we think it is?
Rozumiemy, że "pewną wagę” oznacza "wielką wagę” i zalecamy, aby Komisja przyjęła naszą ocenę.
We interpret 'certain weight' to mean 'great weight' and recommend that the Commission adopt our assessment.
Rozumiem, że niektórzy posłowie tej Izby interpretują Regulamin i rozumiem, że oznacza to, iż kwestia ta mieści się w zakresie naszego Regulaminu.
I understand that some people in this House interpret the Rules and I understand that to mean that we are within our Rules on this.
Nie wszystkie państwa członkowskie jednak rozumieją bądź stosują te zasady w jednolity sposób.
However, these rules are not interpreted or applied uniformly by the Member States.
Is this how I should take it?
Świadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
Farmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Jednakże rozumiem, że zrównanie wynagrodzeń w Europie wymaga czasu.
However, I understand that it will take some time for salaries in Europe to equalise.

2. "że"

Państwa członkowskie rozumieją to i są w pełni gotowe do ich obrony.
The Member States are aware of this and fully intend to safeguard them.
Rozumiem, że dziś nie jest właściwy czas na te rozmowy.
I am very aware that today is not the right day to pursue this.
w imieniu grupy ECR - Pani Przewodnicząca! Doskonale rozumiemy znaczenie pszczół w zapylaniu.
. - Madam President, we are all aware of the importance of bees in pollination.

3. "coś"

Państwa członkowskie rozumieją to i są w pełni gotowe do ich obrony.
The Member States are aware of this and fully intend to safeguard them.
Rozumiem, że dziś nie jest właściwy czas na te rozmowy.
I am very aware that today is not the right day to pursue this.
w imieniu grupy ECR - Pani Przewodnicząca! Doskonale rozumiemy znaczenie pszczół w zapylaniu.
. - Madam President, we are all aware of the importance of bees in pollination.
rozumieć (myös: zrozumieć)

Esimerkkejä "rozumieć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishRobotnica musi rozumieć różnicę pomiędzy mrówkami wykonującymi poszczególne zadania.
So it has to know the difference between a forager and a nest maintenance worker.
PolishNie wiem już, jak mam rozumieć ten tekst i jego odniesienia, przypisy i pułapki.
I no longer know what the texts, references, footnotes and traps mean.
Polish. - Różne osoby mogą rozumieć pojęcie "strefy dzikiej przyrody” inaczej.
in writing. - Wilderness can mean different things to different people.
PolishCzy mamy rozumieć, że pozostałe gospodarstwa nie prowadzą działalności eksportowej?
Does that tell us that the others should not have been exporting at all?
PolishZwracam się z pytaniem do autorów poprawki: czy tak należy to rozumieć?
I am asking the authors of the amendment: is that the way everyone understands it?
PolishI myślę, że gdy przyjrzymy się kulturze, w pewnym sensie zaczynamy rozumieć, skąd się wzięliśmy.
He doesn't stand quite as upright. ~~~ But there are a lot of similarities.
PolishSłowa ust jego są nieprawość i zdrada; nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił.
He deviseth iniquity upon his bed; He setteth himself in a way that is not good; He abhorreth not evil.
PolishUważam, że zaczynamy rozumieć, że rzeczy mogą zmienić się na lepsze.
I think there is an understanding that things could become better.
PolishCzy należy rozumieć go dosłownie, czyli jako „język ojca“ ?
Should it be understood quite literally as the ‘language of the mother’?
PolishEuropa zaczęła rozumieć, że nie może uchwalać przepisów, które pozwalają zabijać ludzi.
Europe has come to recognise that it cannot enact laws that permit ending a human life by violent means.
PolishNie jest jasne, co należy rozumieć przez ,,własne mechanizmy zbiorowego i militarnego bezpieczeństwa UE”.
What is meant by the EU's own collective and military safeguards is vague.
PolishW zasadzie nie potrafimy nawet uzgodnić, jak należy rozumieć artykuł 20.
We cannot even actually agree on what Article 20 means.
PolishNie należy błędnie rozumieć istoty sprawy: nie zamierzamy tworzyć nadrzędnej, scentralizowanej bazy danych.
Make no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
PolishW sumie sama nie wiem co mam rozumieć przez "afrykańską autentyczność".
In fact I did not know what African authenticity was.
PolishWolę racjonalizacji ram prawnych należy rozumieć jako powinność i nieodwołalne zobowiązanie.
The will to streamline the legislative framework must be perceived as a duty and an unbreakable commitment.
PolishWszystko to należy rozumieć w kontekście przesłanki, o której wspomniałem na początku mojego wystąpienia.
All this should be understood under the premise that I mentioned at the beginning of my speech.
PolishTo doświadczenie nauczyło mnie rozumieć, co czują moi pacjenci, zwłaszcza ci z chorobami spojówki.
This experience taught me to empathize more with my patients, and especially those with retinal diseases.
PolishPrzejrzystość, pod którą należy rozumieć odpowiednią sprawozdawczość, jest więc sprawą o zasadniczym znaczeniu.
Transparency, which means proper reporting, is therefore essential.
PolishNależy ją rozumieć jako wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska usługi w dziedzinie transportu morskiego.
This means efficient, safe, secure and environmentally friendly maritime transport services.
PolishJestem pewna, iż nie należy tego rozumieć jako uleganie zdyskredytowanej polityce "przewiduj i zapewnij”.
This, I am sure, should not be taken as succumbing to the discredited 'predict and provide' policy.