"rozległy" - Englanninkielinen käännös

PL

"rozległy" englanniksi

volume_up
rozległy {adj. maskuliini}

PL rozległy
volume_up
{adjektiivi maskuliini}

rozległy (myös: obszerny, szeroki, ogólnikowy)
volume_up
broad {adj.}
Oczywiście omawiany pakiet środków jest dość rozległy.
Of course, the package of measures that we are considering is quite broad.
Te działania stanowią rozległy i bardzo ważny obszar, wymagający od Komisji przeprowadzenia prac koordynacyjnych.
This represents a broad and important area of activity for the coordination work of the Commission.
Umiejętności potrzebne do walki z tymi problemami są bardzo rozległe.
And the skill sets required to tackle these things are very broad.
volume_up
vast {adj.}
Jednolity Akt Europejski z 1986 r. wprowadza rozległy sześcioletni program, który ma wyeliminować problemy.
The Single European Act of 1986 launches a vast six-year programme to sort these out.
Trzy kraje ciągną, każdy w swoją stronę, ten najbardziej rozległy i znaczący strategicznie region: Chiny, Rosja i Europa.
This vast and strategically vital region is being pulled three ways: by China, by Russia and by Europe.
Rozległe rejony wiejskie, zamieszkane przez 100 milionów ludzi, nie posiadały telefonów.
The vast rural areas, where 100 million people lived, there were no telephones.
rozległy (myös: ekspansywny, wylewny, rozlewny)
Katalog problemów jest tak rozległy, że zastanawia sam fakt, że negocjacje wciąż trwają.
The catalogue of problems is so extensive that it is puzzling that the negotiations are still carrying on.
Fulwestrant rozlegle i szybko jest rozmieszczany w tkankach.
Distribution Fulvestrant is subject to extensive and rapid distribution.
Posiada również rozległe doświadczenie w służbie publicznej jako polityk i jako urzędnik.
He also has extensive experience of public service, as both a politician and civil servant.

Esimerkkejä "rozległy"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJest to istotny akt pokoju, którego wpływ będzie bardzo rozległy.
It is a significant act of peace whose impact will radiate far and wide.
PolishWskazałam też jasno, że jest to służba, która musi odzwierciedlać rozległy zasięg i głębię Unii Europejskiej.
I have also made it clear that this is a service that must reflect the breadth and the depth of the European Union.
PolishChciałabym podnieść trzy kwestie, ponieważ sektor wina jest zbyt rozległy, abym mogła zająć się wszystkimi zagadnieniami.
I would like to raise three issues, since the wine sector is too far-reaching for me to cover all the issues.
PolishZabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar.
Polish., co wskazuje na rozległy proces dystrybucji zonisamidu w tkankach.
The apparent volume of distribution is about 1.1 – 1.7 l/ kg in adults indicating that zonisamide is extensively distributed to tissues.
PolishProblem wykluczenia społecznego jest bardzo rozległy i złożony, ponieważ obecnie - moim zdaniem - wiele osób stoi po prostu w obliczu walki o przetrwanie.
The problem of social exclusion is very widespread and multi-faceted, because, in my opinion, now many people simply face problems of survival.
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę *, rozległy obrzęk, naciek w miejscu podania, pęcherzyki w miejscu podania
Apnoea [ see section 4.4 for apnoea in very premature infants (≤ 28 weeks of gestation) ] Skin and subcutaneous tissue disorders Angioedema
PolishPo pierwsze, kryzys humanitarny jest rozległy i od dłuższego czasu organizacje pomocowe przesyłają raporty o rosnącej liczbie uchodźców.
Firstly, the humanitarian crisis is widespread and for a long time now the aid organisations there have been sending back reports about the growing numbers of internal refugees.
PolishPopieram także koncepcję, o której mowa w sprawozdaniu, żeby ta europejska strategia służyła ochronie systemów zapewniających powszechny i geograficznie rozległy dostęp do tego systemu.
I also agree with the idea expressed in the report that a European strategy on these diseases must protect services that enable universal and geographically widespread access to the system.