"rezygnować" - Englanninkielinen käännös

PL

"rezygnować" englanniksi

PL rezygnować
volume_up
{verbin imperfekti}

1. yleinen

rezygnować (myös: oddać, zaniechać, zrezygnować, rzucić)
Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.
And I don't think that we should give up on beauty.
Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"
The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?
rezygnować (myös: machnąć, zwątpić)
Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.
And I don't think that we should give up on beauty.
Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"
The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?
Na mocy traktatu obowiązek zorganizowania Komisji należy do jej przewodniczącego i nie mam zamiaru z niego rezygnować.
Under the treaty, the responsibility for the organisation of the Commission falls to its President, and I have no intention of renouncing it.
Wielka Brytania rezygnuje z dostępu do tego finansowania, nie ubiega się o środki z tego funduszu w celu otrzymania rabatu.
The UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
rezygnować (myös: ustąpić, zrezygnować)
Jednak wniosek, by poszczególni komisarze rezygnowali na żądanie Parlamentu jest niedopuszczalny i bezsensowny.
However, the call for the President of the Commission to ask individual Members of the Commission to resign at the request of Parliament is unacceptable and senseless.
Narzekałem, wahałem się, bez przerwy zwracałem się z tym do żony, która i tak od dawna już cierpiała, i w końcu zdecydowałem, że rezygnuję z pracy w brytyjskich służbach zagranicznych.
I moaned about it, I hesitated, I went on and on and on to my long-suffering wife, and eventually I decided to resign from the British Foreign Service.
W przypadku uchwalenia wotum nieufności, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swych funkcji, a minister spraw zagranicznych Unii rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.
If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the Union Minister for Foreign Affairs shall resign from the duties that he or she carries out in the Commission.
rezygnować
Narzekałem, wahałem się, bez przerwy zwracałem się z tym do żony, która i tak od dawna już cierpiała, i w końcu zdecydowałem, że rezygnuję z pracy w brytyjskich służbach zagranicznych.
I moaned about it, I hesitated, I went on and on and on to my long-suffering wife, and eventually I decided to resign from the British Foreign Service.
W przypadku uchwalenia wotum nieufności, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swych funkcji, a minister spraw zagranicznych Unii rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.
If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the Union Minister for Foreign Affairs shall resign from the duties that he or she carries out in the Commission.
rezygnować (myös: zrezygnować z, odmówić sobie)
Jak dotąd przyjmowaliśmy jasne sektorowe podejście i uważam, że nie powinniśmy z tego rezygnować.
Hitherto we have taken a clear sectoral approach, and I believe we must not forgo this.
rezygnować (myös: usuwać, obniżyć, obniżać, odwołać)
Często rezygnuje się z oficjalnych języków UE i państw AKP - parokrotnie podjęto taką decyzję odnośnie do portugalskiego.
Official languages of EU and ACP countries are frequently dropped, as has been the case with Portuguese on more than one occasion.
Tortury i gwałty często pozostają bezkarne, ponieważ władze po cichu rezygnują z prowadzenia dochodzenia lub, co gorsza, przeciwko samym kobietom wnoszone są pozwy o "zniesławienie”.
Torture and rape often go unpunished because the authorities quietly drop the cases or, worse still, accusations of 'defamation' are made against the women themselves.

2. "z czegoś"

(Śmiech) To potrafi sprawić, że się z czegoś rezygnuje.
(Laughter) That'll make you abandon something.
Przede wszystkim w omawianym budżecie pokazano determinację Parlamentu, aby w obecnym okresie kryzysu nie rezygnować z dużych inwestycji europejskich.
Above all, this budget demonstrates Parliament's determination not to abandon large-scale European investments during this crisis period.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
Crops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.

Esimerkkejä "rezygnować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishJest to wyraźny sygnał, że nie można rezygnować ze społeczeństwa obywatelskiego.
This is a clear signal that giving up on civil society is not an option.
PolishJest to więcej niż znak: Komisja nie ma zamiaru rezygnować z tej kwestii.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
PolishJeżeli rolnicy nie dostaną takiej zachęty dochodowej, będą rezygnować.
Unless farmers get that income stimulus, they will pull back.
PolishJednakże nie należy rezygnować z żywności przeznaczonej dla ludzi wyłącznie ze względu na "zieloną energię”.
However, we should not sacrifice human foodstuffs purely for the sake of 'green energy'.
PolishUważam, że nie powinniśmy rezygnować z wniosku, ale jasne jest, że na obecnym etapie nie ma zgody.
I think we should not kill the proposal, but it is obvious that there is no consensus at this stage.
PolishSądzę, że Europa nie może z nich w przyszłości rezygnować.
I do not believe that Europe can give these up in the future.
PolishMam nadzieję, że możemy stopniowo rezygnować z używania węgla.
I hope that we can gradually stop using coal.
PolishZawsze znajdą się grupy, które dzięki obowiązującemu status quo nie będą musiały rezygnować ze swoich przywilejów.
There will always be groups who, thanks to the status quo, do not have to surrender their privileges.
PolishDlaczego mielibyśmy z tego tak po prostu rezygnować.
I do not believe that we should just give this up.
PolishZ uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.
As the benefit of vaccination is high in this group of infants, vaccination should not be withheld or delayed.
PolishZ uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.
As the benefit of the vaccination is high in this group of infants, vaccination should not be withheld or delayed.
PolishZ uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać. zy
As the benefit of the vaccination is high in this group of infants, vaccination should not be withheld or delayed. t
PolishZamiast całkowicie odłączać konto i rezygnować z synchronizacji, możesz kliknąć Zaawansowane, aby wybrać synchronizowane elementy.
Instead of disconnecting your account entirely and disabling sync, you can choose what you want to sync by clicking Advanced.
PolishNa mocy traktatu obowiązek zorganizowania Komisji należy do jej przewodniczącego i nie mam zamiaru z niego rezygnować.
Under the treaty, the responsibility for the organisation of the Commission falls to its President, and I have no intention of renouncing it.
PolishProszę pozwolić mi od razu powiedzieć, że uważam nową koncepcję prezentacji wideo za dobry pomysł, z którego nie należy rezygnować.
Let me say at the outset that I also regard the new concept of video presentation as a good idea which should not be jettisoned.
PolishParlament wyraźnie stwierdził, że w tej tak istotnej sprawie Komisja nie powinna tak po prostu rezygnować i zdawać się na węgierski rząd.
Parliament has made it clear that the Commission should not simply roll over and give in to the Hungarian Government on this crucial issue.
PolishCo się tyczy rozszerzenia, kryzys każe ponownie przyjrzeć się warunkom debaty, niemniej jednak uważam, że nie powinniśmy rezygnować z rygorystycznego podejścia.
On enlargement, this crisis is re-opening the conditions of the debate, but I believe that we need to remain rigorous.
PolishJednak nie możemy w imieniu tego interesu poświęcać praw człowieka i rezygnować z naszej krytyki sytuacji w zakresie tych praw w Chinach.
However, we cannot sacrifice human rights and our criticism of the situation regarding human rights in China for the sake of a strategic interest.
PolishNiedopuszczalne jest, żeby młodzi ludzie pochodzący z biednych rodzin czy ze wsi musieli rezygnować z nauki z powodu swojej sytuacji finansowej.
It is unacceptable that young people originating from poor families or from a rural environment are obliged to leave school because of their financial situation.
PolishNadawcy publiczni w Unii Europejskiej nie powinni rezygnować z wysokiej jakości programów niszowych po to, aby konkurować z nadawcami prywatnymi.
The public service broadcasters across the European Union should not neglect high-quality niche programmes in order to compete with privately owned broadcasters.