"reprezentować" - Englanninkielinen käännös

PL

"reprezentować" englanniksi

PL reprezentować
volume_up
[reprezentuję|reprezentowałbym] {verbin imperfekti}

Większość ta musi reprezentować co najmniej 50  % kapitału subskrybowanego.
This majority must represent at least 50  % of the subscribed capital.
Zostaliśmy wybrani, aby reprezentować ludzi, a nie rządy czy instytucje.
We have been elected to represent the people, not governments or institutions.
Tak, musicie nas reprezentować w kwestiach pokoju, prawdy i wiary.
Yes, you have to represent us on the issues of peace and truthfulness and belief.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "reprezentować":

reprezentować

Esimerkkejä "reprezentować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishCo oczywiste, fundusze te powinny mieć odmienne cele i reprezentować ukierunkowane podejście.
Naturally, these funds should have different objectives and targeted approaches.
PolishJestem przekonana, że pani komisarz Malmström będzie doskonale reprezentować Komisję.
I am sure that Mrs Malmström will be a wonderful representative.
PolishUnię Europejską reprezentować będą przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji.
The European Union will be represented by the Presidents of the European Council and the Commission.
PolishW kwestii stworzenia rynku wewnętrznego energii Wspólnota zobowiązała się reprezentować wspólne stanowisko.
In creating an internal energy market, the Community has undertaken to speak with one voice.
PolishInteresy dzieci trzeba należycie zabezpieczyć i reprezentować, stosując odpowiednie procedury.
The interests of children must be adequately ensured and represented by applying the necessary procedures.
PolishParlament ma liczyć 750 posłów, z czego każde państwo ma reprezentować nie więcej niż 96 i nie mniej niż sześciu posłów.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
PolishJeśli poważnie myślimy o tych sprawach musimy godnie reprezentować nasze stanowisko związane z gwarancją ochrony środowiska.
If we are really serious, we must have an environmental guarantee worthy of the name.
PolishGórna plansza: reprezentować będzie równowagę sił pomiedzy państwami.
PolishDwa lata temu miałem zaszczyt reprezentować Parlament Europejski podczas Konferencji UE-Afryka w Rabacie.
Two years ago I had the honour of representing the European Parliament at the Euro-African Conference in Rabat.
PolishJest ona także znana tym deputowanym, którzy, tak jak ja, mieli zaszczyt reprezentować Parlament Europejski w tym kraju.
So too are the Members who had the honour of representing the European Parliament in that country. I was part of that group.
PolishNowa służba musi natomiast reprezentować 27 państw członkowskich UE i musi być zbudowana przede wszystkim na kompetencjach.
While the new service needs to be representative of the EU's 27 Member States, it must be built, first and foremost, on merit.
PolishLiczę na kontynuację tej bliskiej i owocnej współpracy na Bali, gdzie Parlament będzie reprezentować silna delegacja.
I look forward to continuing this close and fruitful cooperation in Bali, where Parliament will be represented by a strong delegation.
PolishChciałbym wiedzieć, kogo będzie reprezentować: Europę banków, Europę przedsiębiorstw i handlu; lecz nie Europę obywateli.
I should like to know whom he will be representing: the Europe of the banks, the Europe of business and trade; not the people's Europe.
PolishNa ceremonii ogłoszenia niepodległości Unię Europejską reprezentować będzie wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji.
The European Union will be represented at the Independence Day ceremony by the High Representative and Vice-President of the Commission.
PolishPragnę także poinformować państwa, że podczas dzisiejszej sesji plenarnej Komisję Europejską reprezentować będzie wiceprzewodniczący Šefčovič.
I would also like to inform you that the European Commission will be represented by Mr Šefčovič at today's plenary sitting.
PolishPoglądy, które będę tutaj reprezentować przez następne sześć miesięcy, nie będą moimi osobistymi poglądami, ani też stanowiskiem rządu czeskiego.
The views which I shall be representing here, over the next six months, will not be my personal views or those of the Czech government.
PolishMusi ona skupić się na oczekiwaniach obywateli Europy i mam także nadzieję, że grupa ta będzie reprezentować różnorodność obecnej Europy.
It needs to focus on the expectations of Europe's people, and I also hope that this group will be representative of the diversity of the Europe of today.
PolishPraca po prawej stanowiła dla niej przykład tego, z jakim szacunkiem powinna reprezentować sztuka, by przeciwstawiać się takim obrazom w mediach.
And she pointed to the image on the right as an example, to me, of the kind of dignity that needed to be portrayed to work against those images in the media.
PolishTraktat zlikwiduje demokrację parlamentarną w 49 nowych obszarach, ustawy będą uchwalać głównie ludzie, których nie możemy wybrać, a którzy będą nas reprezentować.
It will erase parliamentary democracy in 49 new areas and give us legislation and representation mainly by people we cannot elect or select.
PolishFunkcja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest funkcją zmieniającą się wraz ze zmieniającymi się czasami, ale musi on reprezentować stały uniwersalny zestaw wartości.
The function of European Ombudsman is a role that changes with time, but it must present a set of constant and universal values.