"randomizowanych" - Englanninkielinen käännös

PL

"randomizowanych" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "randomizowanych".

Esimerkkejä "randomizowanych"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishKońcowa analiza skuteczności objęła wszystkich chorych randomizowanych w obu etapach badania.
The final efficacy analysis included all patients randomized to both parts of the study.
PolishWyniki leczenia w randomizowanych grupach w 48 tygodniu (łączne dane dla badania MOTIVATE- 1 i MOTIVATE- 2) Różnica w leczeniu1
Outcomes of randomised treatment at week 48 (pooled studies MOTIVATE 1 and MOTIVATE 2)
PolishŁuszczyca Skuteczność infliksymabu oceniono w dwóch wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą:
The efficacy of infliximab was assessed in two multicenter, randomised, double blind studies:
PolishReakcje niepożądane związane z leczeniem w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych fazy 3 Badania diagnostyczne Zaburzenia serca
Treatment related adverse reactions in phase 3 randomized controlled studies Investigations
PolishKRAS uznano za czynnik predykcyjny dla leczenia cetuksymabem w 4 spośród randomizowanych badań kontrolowanych.
The KRAS status was recognised as predictive factor for the treatment with cetuximab in 4 of the randomised controlled studies.
PolishInfekcje W badaniu klinicznym REACH infekcje stwierdzono u 56, 3 % randomizowanych uczestników badania leczonych infliksymabem.
Infections In the REACH study, infections were reported in 56.3 % of randomized subjects treated with infliximab.
PolishZe względu na niewielką liczebność próby, różnica między wynikami w tych randomizowanych podgrupach mogła być przypadkowa.
The difference in results between these randomisation subgroups may have arisen by chance in view of their limited sample size.
PolishNatomiast bezpieczeństwo i skuteczność produktu Enbrel była oceniana w czterech randomizowanych badaniach z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo.
Instead, the safety and efficacy of Enbrel were assessed in four randomised, double-blind, placebo-controlled studies.
PolishU 50 % pacjentów leczonych preparatem { Nazwa własna } nie występowały zaostrzenia choroby w porównaniu do 24 % pacjentów randomizowanych do grupy kontrolnej.
with < Invented Name > did not experience any flare compared with 24.0% of the patients randomized to the control group.
PolishBezpieczeństwo stosowania IDflu oceniano w dwóch otwartych randomizowanych badaniach klinicznych, w których 2 974 osoby otrzymały wstrzyknięcie IDflu.
The safety of IDflu has been assessed in 2 open-label randomised clinical trials, 2,974 vaccinees received an injection of IDflu.
PolishBezpieczeństwo stosowania IDflu oceniano w dwóch otwartych randomizowanych badaniach klinicznych, w których 2 384 osoby otrzymały wstrzyknięcie IDflu.
The safety of IDflu has been assessed in 2 open-label randomised clinical trials in which 2,384 vaccinees received an injection of IDflu.
PolishBezpieczeństwo stosowania INTANZA oceniano w dwóch otwartych randomizowanych badaniach klinicznych, w których 2 974 osoby otrzymały wstrzyknięcie INTANZA.
The safety of INTANZA has been assessed in 2 open-label randomised clinical trials, 2,974 vaccinees received an injection of INTANZA.
PolishMediana czasu obserwacji u chorych randomizowanych do fazy leczenia podtrzymującego badania wynosiła 28 miesięcy od randomizacji do leczenia podtrzymującego.
For patients randomized to the maintenance phase of the trial, the median observation time was 28 months from maintenance randomisation.
PolishBezpieczeństwo stosowania INTANZA oceniano w dwóch otwartych randomizowanych badaniach klinicznych, w których 2 384 osoby otrzymały wstrzyknięcie INTANZA.
The safety of INTANZA has been assessed in 2 open-label randomised clinical trials in which 2,384 vaccinees received an injection of INTANZA.
PolishTrzydziestu ośmiu badanych, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie (> 40 % zmniejszenie częstości napadów) było randomizowanych do placebo lub kontynuacji leczenia lamotryginą.
Thirty-eight responders (> 40 % decrease in seizure frequency) were randomised to placebo or continuation of lamotrigine.
PolishW badaniach randomizowanych odnotowano większą częstość występowania półpaśca oraz zakażeń miejscowych wywołanych przez drożdżaki w ramieniu zawierającym produkt MabThera.
Localized candida infections as well as Herpes zoster was reported at a higher incidence in the MabThera-containing arm of randomized studies.
PolishW randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo filgrastym nie zwiększał częstości występowania działań niepożądanych związanych z chemioterapią.
In randomised, placebo-controlled clinical trials, filgrastim did not increase the incidence of undesirable effects associated with cytotoxic chemotherapy.
PolishBezpieczeństwo Optaflu zostało ocenione w sześciu randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych z aktywną próbą, przeprowadzonych jako część programu badań rozwojowych.
The safety of the Optaflu has been assessed in six randomized, active controlled clinical trials performed as part of the development program.
PolishCetuksymab stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią analizowano w 5 randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych i kilku badaniach wspomagających.
Cetuximab as a single agent or in combination with chemotherapy was investigated in 5 randomised controlled clinical studies and several supportive studies.
PolishW randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo filgrastym nie zwiększał częstości występowania działań niepożądanych związanych z chemioterapią cytotoksyczną.
In randomised, placebo-controlled clinical studies, filgrastim did not increase the incidence of undesirable effects associated with cytotoxic chemotherapy.

Muita sanoja

Polish
  • randomizowanych

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.