"raloksyfen" - Englanninkielinen käännös

PL

"raloksyfen" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "raloksyfen".

Esimerkkejä "raloksyfen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishW szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczności.
Raloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
PolishW szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczno ci.
Raloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
PolishW badaniu in vitro raloksyfen nie wpływa na wiązanie warfaryny, fenytoiny i tamoksyfenu.
In vitro, raloxifene did not interact with the binding of warfarin, phenytoin, or tamoxifen.
PolishW badaniu in vitro raloksyfen nie wpływa na wi zanie warfaryny, fenytoiny i tamoksyfenu.
In vitro, raloxifene did not interact with the binding of warfarin, phenytoin, or tamoxifen.
PolishStwierdzono jednak zwi kszon liczb zgonów na skutek udaru w ród kobiet przyjmuj cych raloksyfen.
However, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
PolishRaloksyfen nie wpływa na farmakokinetyk metyloprednizolonu podanego w pojedynczej dawce.
Raloxifene has no effect on the pharmacokinetics of methylprednisolone given as a single dose.
PolishRaloksyfen nie wpływa na warto pola pod krzyw (AUC) digoksyny w stanie równowagi.
Raloxifene does not affect the steady-state AUC of digoxin.
PolishRaloksyfen nie wpływa na farmakokinetykę metyloprednizolonu podanego w pojedynczej dawce.
Raloxifene has no effect on the pharmacokinetics of methylprednisolone given as a single dose.
PolishStwierdzono jednak zwiększoną liczbę zgonów na skutek udaru wśród kobiet przyjmujących raloksyfen.
However, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
PolishRaloksyfen nie wpływa na wartość pola pod krzywą (AUC) digoksyny w stanie równowagi.
Raloxifene does not affect the steady-state AUC of digoxin.
PolishRaloksyfen nie zwiększał ryzyka występowania raka jajnika ani endometrium po czteroletnim okresie stosowania.
After 4 years, raloxifene did not increase the risk of endometrial or ovarian cancer.
PolishRaloksyfen jest w dużym stopniu wiązany z białkami osocza (98- 99 %)
Raloxifene is strongly bound to plasma proteins (98-99 %).
PolishRaloksyfen nie zwi kszał ryzyka wyst powania raka jajnika ani endometrium po czteroletnim okresie stosowania.
After 4 years, raloxifene did not increase the risk of endometrial or ovarian cancer.
PolishRaloksyfen jest w du ym stopniu wi zany z białkami osocza (98- 99 %)
Raloxifene is strongly bound to plasma proteins (98-99 %).
PolishW porównaniu z placebo, raloksyfen nie powodował plamień, krwawień i przerostu endometrium.
Compared to placebo, raloxifene was not associated with spotting or bleeding or endometrial hyperplasia.
PolishNie wiadomo czy raloksyfen jest wydzielany z mlekiem kobiecym.
It is not known whether raloxifene is excreted in human milk.
PolishSubstancja czynna preparatu Optruma, raloksyfen to selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM).
The active substance in Optruma, raloxifene, is a selective oestrogen receptor modulator (SERM).
PolishU pacjentek otrzymuj cych raloksyfen grubo endometrium była identyczna jak u kobiet w grupie placebo.
Raloxifene treated women consistently had an endometrial thickness which was indistinguishable from placebo.
PolishRaloksyfen jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym.
Raloxifene is absorbed rapidly after oral administration.
PolishU pacjentek otrzymujących raloksyfen grubość endometrium była identyczna jak u kobiet w grupie placebo.
Raloxifene treated women consistently had an endometrial thickness which was indistinguishable from placebo.

Muita sanoja

Polish
  • raloksyfen

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.