"przystąpić" - Englanninkielinen käännös

PL

"przystąpić" englanniksi

volume_up
przystąpić {vb:n perf.}

PL przystąpić
volume_up
{verbi}

Turcja nie może przystąpić do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest to kraj europejski.
Turkey cannot join the European Union because it is not a European country.
Często zadajemy tu pytanie, czy Turcja jest gotowa przystąpić do UE.
Commissioner, we often ask here whether Turkey is ready to join the EU.
Oczywiście Turcja nie może przystąpić do UE do czasu spełnienia wszystkich kryteriów.
Naturally, Turkey cannot join the EU until all the criteria are met.
Teraz, gdy Komisja może sama przystąpić do negocjacji, mam nadzieję, że osiągniemy postęp w tym zakresie.
Now that the Commission is able to enter into negotiations itself, I hope that it will make headway in this regard.
Turcja to kraj, który w razie spełnienia kryteriów kopenhaskich będzie mógł i musi przystąpić do Unii Europejskiej.
Turkey is a country which, if it meets the Copenhagen criteria, will be able to enter the Union and must enter the European Union.
. - Słowacja jest pierwszym krajem byłego bloku komunistycznego, który chce przystąpić do strefy euro z dniem 1 stycznia 2009 r.
. - (PL) Slovakia is the first country of the former Communist bloc to wish to enter the euro area, as of 1 January 2009.
przystąpić (myös: przystępować)
Gdy zostanie już wybrany przewodniczący Komisji, musicie niezwłocznie przystąpić do powoływania pozostałych członków Kolegium, niezależnie od tego, który traktat będzie obowiązywał.
Once the President of the Commission has been elected, you must immediately set about forming the rest of the College, regardless of the Treaty in force.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przystąpić":

przystąpić

Esimerkkejä "przystąpić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishCzas teraz przystąpić do działania i wcielić w życie konkluzje Rady.
It is now time to move to action and put the Council conclusions into practice.
PolishSama Unia miała przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
The Union itself was to become a party to the European Convention on Human Rights.
PolishOgromnie żałuję, że mój własny kraj, Finlandia, nie zamierza przystąpić do tej konwencji.
I greatly regret that my own country, Finland, intends to remain outside the Convention.
PolishTeraz można przystąpić do podłączenia ampułko- strzykawki z rozpuszczalnikiem do łącznika fiolki.
Now you are ready to attach the pre-filled solvent syringe to the vial adapter.
PolishDlaczego Rosja nie miałaby pewnego dnia przystąpić do zreformowanej UE czy NATO?
Why should Russia not one day belong to a reformed EU or NATO?
PolishPo opracowaniu planów wstępnych można było przystąpić do planowania szczegółowego.
optimisation phase The preliminary planning phase paved the way for the detailed planning phase.
PolishMusimy jak najszybciej przystąpić do działań zmierzających do zakazania odrzutów.
We must get to the point of banning discards as soon as possible, Commissioner.
PolishSektor przedsiębiorczości jest gotów przystąpić do działania i my także chcemy otworzyć drzwi.
The business sector is ready to take action and we also want to open doors.
PolishTedy przyszli do niego matka i bracia jego; ale do niego przystąpić nie mogli dla ludu.
And there came to him his mother and brethren, and they could not come at him for the crowd.
PolishByć może należy przystąpić do presji znacznie bardziej mocnej niż dotychczas
Perhaps it is necessary to begin applying pressure which is very much stronger than at present.
PolishPotrzebujemy jasnych wytycznych, aby władze w Kosowie mogły przystąpić do pracy.
Commissioner, we need clear guidelines in order to set the authorities in Kosovo to work.
PolishKaż przystąpić pokoleniu Lewiego, a postaw je przed Aaronem kapłanem, aby mu służyli,
Bring the tribe of Levi near, and set them before Aaron the priest, that they may minister unto him.
PolishW 2008 roku prezydencja słoweńska postanowiła przystąpić do negocjacji.
The Slovenian Presidency decided to begin negotiations in 2008.
PolishUnia Europejska może teraz przystąpić do konwencji praw człowieka Rady Europy.
The European Union can now sign up to the Council of Europe's agreement on the protection of human rights.
PolishNiemniej jednak dużo większa liczba państw członkowskich powinna przystąpić do podpisanej umowy.
Nevertheless, a much bigger number of Member States should participate in the agreement signed.
PolishJestem przekonany, że będziemy mogli przystąpić do głosowań o godz. 12.20.
I am sure that we will be able to vote at 12.20.
PolishZgadzam się, że należy opracować plan działania i możliwie najszybciej przystąpić do pilnych rozmów.
I agree that an action plan should be drafted and that urgent talks should begin as soon as possible.
PolishNie mamy zbyt wiele czasu i musimy przystąpić do działania.
We do not have much time to play with and we must act now.
PolishW konsekwencji nie ma już powodów, aby nie mogły przystąpić do obszaru swobodnego przemieszczania się.
Consequently, there is no longer any reason why they cannot integrate into this area of free movement.
PolishKonfederacja ma dobre zamiary i jest gotowa przystąpić do negocjacji.
It is sincere and it is prepared to negotiate.