PL

przedstawić {verbi}

volume_up
1. yleinen
Niektóre krajowe banki centralne nadal prowadzą wymianę serii banknotów starszych niż przedstawione.
Several national central banks still exchange even older banknote series than those depicted.
Można to przedstawić jako klasyczny przykład politycznej ortodoksji, która zakłada, że Rosja dąży do niczego innego jak celów imperialnych.
This can be depicted as a classic example of political orthodoxy which assumes that Russia pursues nothing but imperial goals.
Na rycinie 2 przedstawiono na wykresie Kaplana- Meiera szacunkowy czas, jaki upłynął do wystąpienia po raz pierwszy wymiotów podczas badania.
The estimated time to first emesis in the study is depicted by the Kaplan-Meier plot in Figure 2.
przedstawić (myös: ukazywać, ukazać, przedstawiać, odmalować)
volume_up
to picture {transitiiviverbi}
Chcemy przedstawić pełny obraz naruszeń i zagrożeń praw człowieka wewnątrz, jak i wokół obozu Ashraf.
We want to present the whole picture of human rights violations and threats in and around Camp Ashraf.
Here's just a symbolic picture of that.
Póki co przedstawiłam wam obraz sytuacji, ale wciąż nie wytłumaczyłam, dlaczego tak się dzieje.
Now, I've just laid out the picture for you, but I still haven't explained to you why this is happening.
Gdybym ja był przewodniczącym Rady Europejskiej, zapewne też chciałbym przedstawić ten nieustający kongres wiedeński w samych superlatywach.
If I were President of the European Council I would probably also be anxious to portray this permanent Congress of Vienna in the most dazzling terms.
To jednak drażliwy temat, pracuję dla Discovery Channel, a chcemy wiernie przedstawić wydarzenia, traktując zwierzęta z szacunkiem.
But, this is a touchy subject, and I work for the Discovery Channel, and we want to portray accurately whatever it is we do, and we certainly want to do it with a lot of respect for the animals.
Bardzo niewiele osób w tej Izbie to popiera i źle się stało, że niektóre osoby z zewnątrz starały się przedstawić tę sytuację jako poparcie dla koncepcji "trzech przewinień”.
Very few people here support that, and it is very unfortunate that some people outside this House have sought to portray this as supporting 'three strikes and you're out'.
Inaczej trudno nam będzie przedstawić całą rzecz w świetle tego, co dotąd sformułowaliśmy.
Otherwise, it will be very difficult to represent the whole thing in light of what we have formulated so far.
Właśnie to przedstawiła parlamentowi portugalskiemu partia, którą reprezentuję.
And this was precisely what the party I represent here presented to the Portuguese Parliament.
Oczywiście w ostatecznym rozrachunku Komisja będzie musiała zaproponować, przedstawić i zastosować bardzo zrównoważone podejście.
Of course, at the end of the day, the Commission has to put forward, represent and implement a very balanced approach.
przedstawić (myös: przedstawiać, określić, określać)
volume_up
to set out {v.} (sth/state, explain)
Takie stanowisko chciałem przedstawić w tej sprawie, panie przewodniczący.
That is the position that I wanted to set out here, Mr President.
Chciałbym przedstawić stanowisko Komisji w tej sprawie.
I would like to set out the Commission's position in this regard.
Spróbuję teraz przedstawić to, co zamierzamy osiągnąć.
I will now set out what we were trying to achieve.
przedstawić (myös: przedstawiać)
volume_up
to dramatise {v.} [Brit. eng.] (enact, depict)
przedstawić (myös: przedstawiać)
volume_up
to dramatize {v.} [Amer.eng.] (enact, depict)
przedstawić (myös: wykładać, wyłożyć, ogłaszać, ogłosić)
volume_up
to enunciate {transitiiviverbi}
volume_up
to proffer {transitiiviverbi} [vir.]
Oprócz tego dla mołdawskiej opozycji istotny jest dostęp do głównych mediów, tak aby mogli oni przedstawić swoje opinie i prowadzić spór polityczny na równych warunkach.
Furthermore, it is essential for the Moldovan opposition to gain access to main media in order to put across their opinions and to engage in political contests on equal terms.
przedstawić (myös: przedstawiać, wysuwać, wysunąć)
volume_up
to put up {v.} (proposal, argument)
Pan poseł Gollnisch nie przedstawił nawet jednego wiarygodnego pomysłu, nawet jednej pozytywnej propozycji, jak możemy rozwiązać ten problem w Europie, z wyjątkiem typowej dla siebie diatryby.
He did not put up one credible idea, not one positive idea, of how we can tackle this problem in Europe, except the usual diatribe that comes from him.
Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.
The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Komisja powinna szybko przedstawić wniosek dotyczący europejskiego podatku od transakcji.
The Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.
Do kwietnia wszystkie państwa członkowskie muszą przedstawić swoje plany oszczędnościowe.
All the Member States have to submit their austerity plans up to April.
2. "fakty, argumenty"
przedstawić (myös: przedstawiać)
Wszystkie argumenty przedstawione w sprawozdaniu uzasadniają tę decyzję.
All the arguments set forth in the report justify this decision.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
Commissioner Oettinger has already appeared in plenary a couple of times to set forth what he stands for and what he wants to do.
Będziemy wdzięczni, jeśli po zakończeniu swojego dochodzenia przedstawi pani jego wyniki w tej Izbie.
When your investigation is complete, we should be obliged if you would set forth your findings in this House.

Esimerkkejä "przedstawić"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishChciałabym w ramach tej debaty przedstawić dwie uwagi.
(CS) Madam President, I would like to make two other comments on the debate.
PolishKomisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.
The Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
PolishKomisja ma przedstawić wniosek legislacyjny w pierwszym kwartale 2011 roku.
A Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
PolishMusi pani zrozumieć, że nie mogę przedstawić mojej osobistej opinii w tej sprawie.
You must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
PolishTo dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
That is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
PolishJak już mówiłam na wstępie, zamierzam przedstawić komunikat w sprawie sportu.
As I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
PolishChciałbym dziś wieczorem przedstawić państwu jedną ogólną uwagę i trzy szczegółowe.
I have one general remark and three specific ones to put before you tonight.
PolishMożemy przedstawić częstotliwość wystrzałów jako funkcję lokalizacji zwierzęcia.
So we could show the firing rate of that neuron as a function of the animal's location.
PolishPo pierwsze chciałbym przedstawić EIT w kontekście historycznym.
Mr President, firstly I would just like to put the EIT in a historical context.
PolishChciałabym przedstawić panu trzy wyjaśnienia.
Member of the Commission. - Mr President, I have three explanations to present to you.
PolishPragnę przedstawić dwie bardzo szybkie uwagi.
rapporteur. - (ES) Madam President, I would like to make two very rapid points.
PolishChciałbym się z państwem skonsultować i przedstawić niebawem konkretne propozycje.
I would like to consult you and move forward soon with concrete proposals.
PolishChciałbym przedstawić jeszcze oświadczenie w sprawie Serbii.
(PL) Madam President, I would like to say one more thing on the subject of Serbia.
PolishPowinien pan przedstawić Parlamentowi Europejskiemu inicjatywę w tej sprawie.
Mr President, you should present an initiative to Parliament on this issue.
PolishWtedy także Komisja miała przedstawić sprawozdanie Radzie, a Parlamentowi nie.
At that time there was also to be a report to the Council but no report to Parliament.
PolishJak mówi pani poseł McGuinness, mogą oni przedstawić swoje stanowisko na piśmie.
As Mrs McGuinness says, they may present their contribution in writing.
PolishTaką właśnie wizję mogę państwu przedstawić, jeśli chodzi o stosunki z Rosją.
This is therefore the vision that I can give you on relations with Russia.
PolishChciałabym przedstawić specjalną uwagę na temat obecnych wyborów prezydenckich w Gruzji.
Let me make a special comment on the present presidential elections in Georgia.
PolishSpróbuję najpierw pokrótce przedstawić nasze różne inicjatywy w tej dziedzinie.
I shall start by trying to outline our various initiatives in this area.
PolishUważam, że będą Państwo musieli jak najszybciej przedstawić globalny plan.
I think you will have to come forward as fast as possible with a global plan.