"przedsięwzięcia" - Englanninkielinen käännös

PL

"przedsięwzięcia" englanniksi

volume_up
przedsięwzięcia {feminiini mon.}

PL przedsięwzięcia
volume_up
{feminiini monikko}

przedsięwzięcia (myös: działania, operacje)
Mimo tego chciałabym wspomnieć teraz o jednej zasadniczej kwestii: cywilny charakter tego przedsięwzięcia jest koniecznym warunkiem, by zapewnić przejrzystość działań.
Having said this, I now wish to mention one vital point: the civil nature of the project, an essential condition to ensure the transparency of operations.
Jednak nie stracą oni jedynie swojej neutralności, ale okaże się, że oni także płacą za żołnierzy i zbrojenia w celu przedsięwzięcia operacji wojskowych, których mogą nie pochwalać.
But they will not only lose their neutrality, they will find themselves helping to pay for soldiers and armaments to undertake military operations that they may not approve of.
przedsięwzięcia (myös: projekty, plany)
Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (
Effects of certain public and private projects on the environment (
Niewydane środki z tych projektów mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia w przedmiotowej dziedzinie.
Unspent funds from these projects may be allocated to this field.
Te wspólne przedsięwzięcia jednak kosztują.
However, these joint projects cost money.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przedsięwziąć":

przedsięwziąć
przedsięwzięcie

Esimerkkejä "przedsięwzięcia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishUdostępnienie środków unijnych na tego typu przedsięwzięcia jest więc kluczowe.
Making European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
PolishZ uwagi na skalę tego przedsięwzięcia istnieje dodatkowe fundamentalne wyzwanie.
There is an additional fundamental challenge because of the scale of this.
PolishPan zaiste oznajmił mi, i dowiedziałem się; tedyś mi ukazał przedsięwzięcia ich,
And Jehovah gave me knowledge of it, and I knew it: then thou showedst me their doings.
PolishPrzedsięwzięcia sportowe promują też spójność społeczną, demokrację i rozwój osobisty.
Sport activities also promote social cohesion, democracy and personal development.
PolishTe wszystkie przedsięwzięcia nie były przewidziane w wieloletnich ramach finansowych.
None of these undertakings was provided for in the Multiannual Financial Framework.
PolishChciałbym wiedzieć, dlaczego pan premier nie ma zamiaru powtórzyć tego przedsięwzięcia.
What I would like to know is why he has no intention of repeating the exercise.
PolishI tak po ośmiu godzinach prawie nic nie zostało z całego przedsięwzięcia.
So after eight hours that's pretty much all that was left of the whole thing.
PolishZnane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków.
There are initiatives by the Commission aimed at making it easier to obtain funding.
PolishAle ta agencja nie wpływa jedynie na duże komercyjne linie lotnicze lub przedsięwzięcia.
But this agency is not just affecting big commercial airlines or businesses.
PolishMusimy zwracać uwagę na to, żeby te przedsięwzięcia były wykonalne dla przemysłu.
We need to ensure that industry can actually implement these actions.
PolishMyślę, że poczucie współpracy zwiększa powagę tego przedsięwzięcia.
So the notion of collaboration -- I think this reinforces how important that is.
PolishŻeby obydwa te przedsięwzięcia się powiodły, potrzeba odpowiednich europejskich rządów.
For both of the above, success is dependent on sound European governance.
PolishZnaczenie tego przedsięwzięcia znalazło już swój wyraz w słowach wielu mówców.
The importance of this has already been stated by several speakers.
PolishNie wiemy, co zrobić z odpadami nuklearnymi w ramach tego przedsięwzięcia.
We do not know what to do with the nuclear waste from this project.
PolishPowodzenie tego przedsięwzięcia było rzeczą wręcz niewiarygodną.
The fact that this was possible was one of the most amazing developments of our time.
PolishTurkmenistan stanowi bezsprzecznie klucz do sukcesu tego przedsięwzięcia.
Clearly, Turkmenistan is crucial to the success of this project.
PolishŁączny koszt przedsięwzięcia wynosi 2,2 miliona euro, a uczestniczą w nim partnerzy z obu krajów.
The total cost is EUR 2.2 million, with partners involved on both sides of the Channel.
PolishPowinniśmy również pamiętać, jakie były podstawowe założenia tego przedsięwzięcia.
We should also remember what the basic principles were.
PolishOkoło jedną trzecią budżetu przeznaczono na przedsięwzięcia, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa.
Around one third of the budget is devoted to items that increase the sense of security.
PolishKoszty przedsięwzięcia zostaną rozłożone pomiędzy budżet Wspólnoty oraz poszczególne państwa członkowskie.
The costs will be distributed between the Community budget and Member States.