"przedłożyć" - Englanninkielinen käännös

PL

"przedłożyć" englanniksi

PL przedłożyć
volume_up
{verbi}

1. yleinen

volume_up
to proffer {transitiiviverbi} [vir.]
przedłożyć (myös: przedkładać, wysuwać, wysunąć, postulować)
volume_up
to propound {transitiiviverbi}

2. "projekt, prośbę, wniosek"

przedłożyć (myös: oddawać, składać, złożyć, przedkładać)
Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.
The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.
Dlatego postanowiliśmy przedłożyć te pytania Komisji i Radzie.
This is why we decided to submit these questions to the Commission and Council.
Komisja może przedłożyć Radzie odpowiedni wniosek.
The Commission may submit a proposal to the Council to that effect.
Zamierzamy przedłożyć ten plan przed końcem bieżącego roku.
We intend to present the plan before the end of this year.
Komisja ma zamiar przedłożyć pod koniec listopada europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych.
The Commission intends to present the European Strategic Technology Plan at the end of November.
W drugiej połowie bieżącego roku Komisja planuje przedłożyć nowy komunikat w sprawie modernizacji szkolnictwa wyższego.
Later this year, the Commission plans to present a new Communication on the modernisation of higher education.
przedłożyć (myös: wysunąć, wytoczyć)
Z tego względu uważam, że powinniśmy przedłożyć śmielszy wniosek.
For that reason I think that we have to put forward a bolder proposal.
Komisja oraz Rada będą musiały zareagować na ten wniosek i przedłożyć wnioski alternatywne.
The Commission and the Council will have to react to this proposal and put forward their alternatives.
You put forward this proposal .

3. "wniosek, projekt ustawy"

przedłożyć (myös: sponsorować, patronować)

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "przedłożyć":

przedłożyć

Esimerkkejä "przedłożyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
PolishJak Państwu wiadomo, jesienią Komisja zamierza przedłożyć wnioski ustawodawcze.
As you know, the Commission intends to table legal proposals in the autumn.
PolishProtokół badania należy przygotować i przedłożyć do EMEA do lipca 2008 r.
The study protocol will be finalised and submitted to the EMEA by July 2008.
PolishMożna jedynie przedłożyć alternatywny projekt rezolucji w imieniu grupy politycznej.
Only an alternative motion for a resolution may be tabled on behalf of a political group.
PolishMam nadzieję, że nowa Komisja będzie mogła przedłożyć taką propozycję jak najszybciej.
I hope that the new Commission will be able to table such a proposal as soon as possible.
PolishByliśmy w stanie przedłożyć propozycję 2,4 miliarda euro rocznie w latach 2010-2012.
We were able to put a figure on the table - EUR 2.4 billion annually - between 2010 and 2012.
PolishZamierzamy przedłożyć Radzie Europejskiej wnioski w tej sprawie.
We are going to make proposals on that matter to the European Council.
PolishMusimy przedłożyć metodę wspólnotową nad metodę międzyrządową.
We need to give priority to the Community method rather than the intergovernmental method.
PolishTo prawda, że mogliśmy przedłożyć poprawkę, ma pani rację.
It is true that we could have submitted an amendment, you are right.
PolishKońcowy raport z badania należy przedłożyć do maja 2013 r.
The final study report for the trial will by submitted by May 2013.
PolishKomisja powinna przyjąć te propozycje i niezwłocznie przedłożyć nowe, poprawione rozporządzenie.
The Commission should take these proposals on board and table a new, improved regulation without delay.
PolishSą sygnały, że Amerykanie pracują nad projektem dotyczącym celu emisji CO2, który chcą przedłożyć.
There are signals that the Americans are busy drafting a CO2 emissions target which they want to table.
PolishZaktualizowany Plan zarządzania ryzykiem należy ponadto przedłożyć:
In addition, an updated RMP should be submitted
PolishNie mogę przedłożyć formalnego sprawozdania w sprawie wniosków z nieformalnego spotkania, o czym zresztą mówiłem już wcześniej.
As I said, I cannot report any formal conclusions to you from an informal meeting.
PolishChciałabym przedłożyć trzy propozycje dotyczące pakietu dwu sprawozdań, które są dziś przedmiotem naszej debaty.
I should like to make three proposals for the package of two reports that we have discussed today.
PolishJeśli instytucja lub organ nie odniesie się odpowiednio do zalecenia wstępnego, mogę przedłożyć Parlamentowi sprawozdanie specjalne.
If it fails to respond satisfactorily, I may send a special report to Parliament.
PolishPodejrzewamy jednak, że Węgry mogły nie przedłożyć pełnego tekstu ustawy, że grają na zwłokę.
We have the suspicion, however, that Hungary may not have provided the full text of the Act, that it is playing for time.
PolishW imieniu grupy PPE-DE chciałbym przedłożyć wniosek.
on behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Mr President, on behalf of the PPE-DE Group I would like to introduce a motion.
PolishNależy również przedłożyć aktualny dokument RMP.
In addition, an updated RMP should be submitted
PolishMimo to podam kilka powodów, dla których wasza Komisja zgodziła się przedłożyć te teksty pod obrady.
Even so, I would like to mention some of the reasons that have led your Commission to agree to table these texts nonetheless.