PL przeżyć
volume_up
{verbi}

Doświadcza przeżyć, jednego po drugim. ~~~ Co się z nimi dzieje?
It has moments of experience, one after the other.
Film to nie tylko „kolorowe obrazki, ale również cała gama przeżyć akustycznych“.
A film is not just a collection of “colourful images, but also an abundance of listening experiences.”
And many experiences like this happened to me.
przeżyć (myös: przeżywać, żyć, mieszkać)
Bezgłowe ciała mogą przeżyć przez około dzień, ale niewiele robią.
These headless bodies can live for about a day, but they don't do much.
Pozwólmy naszym obywatelom wybierać, jak chcą przeżyć swoje życie.
So, let us give our citizens a choice in how they live their lives.
W dziedzinie rolnictwa zasugerował on, że Unia Europejska może przeżyć z przedłożonymi wnioskami.
On agriculture, he suggested that the EU could live with the proposals on the table.
Aby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
Musieliśmy więc zapobiec wojnie nuklearnej, jeśli chcieliśmy przeżyć.
So we had to prevent nuclear war if we expected to survive.
I oczywiście wiedzieliśmy już, że uda jej się przeżyć.
And of course, we knew now that she was going to survive.
Te, którym udało się przeżyć, to stworzenia podobne do krokodyli.
The survivors that do get through produce this world of crocodile-like creatures.
These are years that we could get.
Widzisz ludzi, którzy z trudem dają radę przeżyć.
You see people struggling to get by.
Bezgłowe ciała mogą przeżyć przez około dzień, ale niewiele robią.
These headless bodies can live for about a day, but they don't do much.
Pozwólmy naszym obywatelom wybierać, jak chcą przeżyć swoje życie.
So, let us give our citizens a choice in how they live their lives.
W dziedzinie rolnictwa zasugerował on, że Unia Europejska może przeżyć z przedłożonymi wnioskami.
On agriculture, he suggested that the EU could live with the proposals on the table.
przeżyć (myös: przeżywać)
przeżyć (myös: przeżywać)
volume_up
to outlive {v.} (live longer than)
Will they outlive me?
przeżyć (myös: trwonić, zużywać, zużyć, wydawać)
Brak mi ich. ~~~ Jednak w Rzymie przeżyłem niezwykły rok.
I missed them, but I did spend that extraordinary year in Rome, and it's a place that is never far from my mind.
Ale zaskakująco mało zajmujemy się tym, co najważniejsze: jak działa umysł, choć to naprawdę decyduje o jakości przeżyć.
Yet, we spend surprisingly little time taking care of what matters most -- the way our mind functions -- which, again, is the ultimate thing that determines the quality of our experience.
Ale to niezbędne warunki, by przeżył swoje pierwsze 2-3 lata zanim urośnie na tyle, by wypłynąć dalej.
But this is crucial habitat and it's where they spend the first two, three years of their lives, until they're big enough to go out on the rest of the reef.
Nikt nie może twierdzić, pani przewodnicząca, że w okresie niecałych dziesięciu lat europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przeżyła istotny wzrost.
Nobody can argue, Madam President, that in less than ten years, the European area of freedom, security and justice has undergone considerable growth.
Podczas wizyty po upływie sześciu miesięcy od resekcji guza, przeżyło bez progresji 20, 5 % pacjentów, którzy otrzymali 5- ALA i 11 % pacjentów poddanych standardowej operacji.
At the visit six months after tumour resection, 20.5 % of 5-ALA-treated-patients and 11 % of patients who underwent standard surgery were alive at the six-month visit without progression.
Jeśli chcecie przeżyć musicie mieć odpowiednie zaplecze.
If you want to stay alive you've got to have backups.
Astronauci i nurkowie doceniają znaczenie powietrza, pożywienia, wody, temperatury, tego, co pozwala przeżyć w kosmosie lub pod wodą.
Astronauts and aquanauts alike really appreciate the importance of air, food, water, temperature -- all the things you need to stay alive in space or under the sea.
Jeśli przeżyjemy, każdy na tej sali odczuje skutki tego, co dzieje się w miastach odczuje skutki tego, co dzieje się w miastach w ramach tego niezwykłego zjawiska.
Everybody in this room, if you stay alive, is going to be affected by what's happening in cities in this extraordinary phenomenon.

Esimerkkejä "przeżyć"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishFilm to nie tylko „kolorowe obrazki, ale również cała gama przeżyć akustycznych“.
A film is not just a collection of “colourful images, but also an abundance of listening experiences.”
PolishMówię o wykorzystaniu hibernacji, by pomóc ludziom przeżyć uraz.
I'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
PolishPrzez długi czas nie wierzyłam, że mogę przeżyć wielką przygodę.
The story that I told myself was that adventurers looked like this.
PolishDzięki niej jest również w stanie przeżyć.
A society is only worth, and only survives by, the contract with which it provides itself.
PolishW tych książkach można dostrzec migawki tych chwil, przeżyć i ludzi, których spotkałem.
And in these books, you can find these short, little glimpses of moments and experiences and people that I meet.
PolishJak ci tak trudno to przeżyć, to zrób z nim co chcesz.
if it's that hard to withstand, then do what you like
PolishMoże on też już nie żyć, ale na pewno przeżyć pożar.
Perhaps he is die since, but he lived through the fire.
PolishDo tej pory, mówiłam sobie, że nie mogę przeżyć przygód bo nie mam 6 stóp wzrostu, mięśni i brody.
For so long, I told myself that I couldn't have an adventure because I wasn't six foot tall and athletic and bearded.
PolishZacząłem rozmyślać, jeśli chłopiec mógł przeżyć bez oddychania przez tak długo to musi być sposób, żeby udało się to także mnie.
And I think if something is done by one person it can be done by others.
Polishzmuszony do grzechu, żeby przeżyć.
And therefore I was forced to sin, forced to sin to make a living,
PolishCo ważne -- nie, cudownie -- udało mu się przeżyć.
Remarkably -- no, miraculously -- he lived.
PolishParafrazując sławne powiedzenie powiem, że jestem przekonana, że "jeżeli dajesz choremu lekarstwo, pomagasz mu przeżyć dzień.
To paraphrase a famous saying, I believe that 'if you offer the patient a drug, you have helped him for a day.
PolishI doświadczyłem wielu takich przeżyć.
And many experiences like this happened to me.
PolishMój doktorant na Ukrainie badał traumę ludzi, którym udało się przeżyć ten socjalistyczny horror, choć to są wyjątki.
My PhD on Ukraine dealt with the traumas of people who had survived this socialist horror, even though survivors were the exception.
PolishZmuszony do grzechu, żeby móc przeżyć.
PolishA to oznacza, że informacje mogą "przeżyć" osobniki, które nauczyły się danych informacji, a następnie może ona być przekazywana z pokolenia na pokolenie.
And that means it can outlast the individuals who learned that information, and it can accumulate from generation to generation.
PolishInaczej seria daily mirror: Zestawione w formie collagu fotografie z wojen i katastrof przedstawiają bezczasową uniwersalność rzeczy i przeżyć strasznych.
The series daily mirror is quite different: the photographs of war and catastrophe here assembled into a collage convey a sense of the timeless universality of terror.
PolishGdyby nie fakt, że wszystkie środki ostrożności były perfekcyjnie przewidziane, dobrze zorganizowane i właściwie przećwiczone, wielu ludzi prawdopodobnie mogłoby nie przeżyć.
Had not all the safety precautions been perfectly devised, well organised and properly drilled, many of the people there could probably not have survived.
PolishMiliony obywateli tego regionu czekają na promyk nadziei, aby, w sensie symbolicznym, przeżyć raz jeszcze wydarzenia praskiej wiosny w najbliższych miesiącach.
There are millions of citizens in this region who need to rekindle this hope by symbolically going through again now, in the forthcoming months, the events of the Prague Spring.
PolishIstnieje forma przesadnego nacjonalizmu: każdy chciałby zostać Napoleonem III na mniejszą skalę i przeżyć przygodę w Meksyku, aby zapomniano o problemach jego kraju.
There is a form of exaggerated nationalism: everyone attempts to be a small-scale Napoleon III and have a Mexican adventure so that the problems of their country are forgotten.