"produkować" - Englanninkielinen käännös

PL

"produkować" englanniksi

PL produkować
volume_up
[produkuję|produkowałbym] {verbin imperfekti}

Wyobraźcie sobie, że potrafimy produkować doskonałe soczewki.
Imagine being able to make perfect lenses.
Musimy rozważyć, jak produkować żywność i czynić ją dostępną.
We must consider how we can produce food and make it available.
Można produkować chipy DNA w garażu i odczytywać informacje genetyczne całkiem szybko.
You can actually be making DNA chips in your garage and decoding some genetic programs pretty rapidly.
I tak jak poprzednie stworzenie, potrafi produkować pasma światła.
And like the one you just saw, it can produce these as bands of light.
Chcę powiedzieć, że świat nie powinien produkować więcej aluminium i stali niż potrzebuje.
I mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Rolnicy nie mogą w dalszym ciągu produkować mleka w obecnych warunkach.
Farmers cannot continue to produce milk under the current conditions.
Zaczęliśmy odkrywać, jak obliczać by produkować.
We started to figure out how you can compute to fabricate.
produkować
volume_up
to mill [milled|milled] {transitiiviverbi} (steel, paper)

Esimerkkejä "produkować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishInne reformy także zmierzają do tego, żeby w Unii Europejskiej produkować mniej.
Other reforms also aim at producing less in the European Union.
PolishNalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.
PolishMożemy je produkować w dużym nakładzie za ok. 25$, w niskim nakładzie za ok. 40$.
We think we can build these in high volumes for about 25 dollars, in low volumes for about 40 dollars.
PolishMożna produkować chipy DNA w garażu i odczytywać informacje genetyczne całkiem szybko.
You can actually be making DNA chips in your garage and decoding some genetic programs pretty rapidly.
PolishA to oznacza, że pojazdy kolejowe można produkować w większych ilościach i po mniejszych kosztach.
This means that railway vehicles can be manufactured in greater numbers and at lower cost.
PolishCzy powinniśmy przestać produkować wino z powodu problemu alkoholizmu?
Should we stop producing wines because of alcoholism?
PolishZaczekałem aż grzybnia przestanie produkować zarodniki.
I actually chased the mycelium, when it stopped producing spores.
PolishNawet dla niewidomych oczywistym jest, że Afgańczycy nadal będą produkować opium bez względu na sytuację.
So it is obvious, even to the blind, that the Afghan people will go on producing opium come what may.
PolishPonieważ zdają sobie sprawę, że to jedyny pewny sposób, aby produkować energię czystą, nie emitującą dwutlenku węgla.
Because they know that that is one sure way to do carbon-free energy.
PolishWyobraźcie sobie, że jesteśmy w stanie produkować wszystkie twarde materiały używając tej techniki.
Imagine making all of our hard materials that way.
PolishUważam, że kwestie te wymagają rozstrzygnięcia, ponieważ my w Irlandii chcemy nadal produkować zboża i ziemniaki.
I think that that needs to be addressed, because we in Ireland want to continue producing cereals and potatoes.
PolishW okresie menopauzy kobiece jajniki przestają produkować hormon żeński estrogen, który korzystnie wpływa na kości.
At the menopause, a woman's ovaries stop producing the female hormone oestrogen, which helps keep bones healthy.
PolishDyrektor powiedział, że kilka kobiet zaczęło produkować moje wzory z formy i sprzedawać je w Ameryce.
The director there said there were several women casting and producing my designs now in molds, and this was sold also to America.
Polish. ~~~ Które łatwo będzie adaptować i produkować nowe urządzenia.
It distributes itself out into these various wells or holes, and turns color, and all done with paper and carpet tape.
PolishWydawnictwa, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku, przestaną produkować wartościowe, sprawdzone przez ekspertów, drogie książki.
To allow them to remain competitive, publishers will stop producing valuable, expert-reviewed, costly books.
PolishWino można by nawet produkować w Tajlandii.
Polishczerwonokrwinkowego oznacza, że organizm przestaje produkować lub zmniejsza produkcję czerwonych krwinek, co powoduje ciężką anemię.
PRCA means that the body has stopped or reduced the production of red blood cells which causes severe anaemia.
PolishAle ponieważ muszą być lekkie i elastyczne, a każdy z nich jest inny, nie możemy ich produkować masowo. ~~~ Niestety.
But because they have to be light and flexible, and each one of them is different, they can't be mass-produced, unfortunately.
Polishdo czerwonokrwinkowego oznacza, że organizm przestaje produkować lub zmniejsza produkcję czerwonych krwinek, co powoduje ciężką anemię.
PRCA means that the body has stopped or reduced the production of red blood cells which causes severe anaemia.
PolishW końcu Kalifornia zaczęła produkować za dużo pożywienia aby transportować je świeże, co było przełomem na rynku konserw i mrożonek.
Eventually, California produced too much food to ship fresh, so it became critical to market canned and frozen foods.