"procedura" - Englanninkielinen käännös

PL

"procedura" englanniksi

PL

procedura {feminiini}

volume_up
1. yleinen
That is not the normal procedure.
Jeżeli zaś chodzi o metodę wyboru unijnego sędziego, to powinna znajdować zastosowanie procedura przewidziana w konwencji.
As for the method of electing a Union judge, the normal procedure provided for in the convention should apply.
Dzisiaj mamy aż piętnaście zgłoszeń i zmienia to normalną procedurę i ilość czasu, przyznanego każdej Grupie na wypowiedź.
Today we had as many as fifteen requests and this is altering the normal procedure and the amount of time given to each Group to speak.
Pani komisarz, nie ma wątpliwości, że procedura budżetowa na rok 2008 jest sporym wyzwaniem.
Commissioner, there is no doubt that the 2008 budget proceedings will be quite challenging.
Znamy to stanowisko Rady z poprzednich procedur pojednawczych.
We are familiar with this position of the Council from previous conciliation proceedings.
Wiem, że prezydencja węgierska będzie dokładać wszelkich starań, żeby doprowadzić tę procedurę do pomyślnego końca.
I know the Hungarian Presidency will do everything in its power to bring this original proceeding to a positive conclusion.
procedura (myös: proces, przebieg, metoda, technologia)
Procedura współdecyzji przekształciła się w procedurę współniezdecydowania.
The co-decision process has transformed into a co-indecision process.
Proces ten jest nazywany „zwykłą procedurą ustawodawczą” (poprzednio procedurą „współdecyzji”).
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
Zdali sobie oni po prostu sprawę, że procedura ich wyboru nie była procedurą demokratyczną.
However, people realised that the process did not involve democratic choice.
procedura (myös: zabieg, tryb)
Jest to procedura najprostsza, najmniej biurokratyczna i najbardziej demokratyczna.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
Proces ten jest nazywany „zwykłą procedurą ustawodawczą” (poprzednio procedurą „współdecyzji”).
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
Procedura jest zatem realizowana zgodnie z Regulaminem.
Therefore, the procedure is in accordance with the Rules of Procedure.
2. ATK
procedura
Z tego powodu należy stosować rutynową procedurę uzupełniania objętości krwi u tych pacjentów.
Therefore, routine volume replacement should be performed in such patients.
Robi się rutynową powtórkę całej procedury, po czym z pomocą kolegi zakłada się spadochron.
You do some routine refresher training, and then you go to put on your parachute and a buddy helps you.
There were no graphics routines.

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "procedura":

procedura

Esimerkkejä "procedura"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishZatem system zarządzania procedurą azylową musi być wyraźnie oddzielony od imigracji.
The system governing it must therefore be clearly separate from immigration.
PolishTaka procedura może być wzięta pod uwagę w razie przedawkowania preparatu DepoCyte.
Management of overdose should be directed at maintaining vital functions.
PolishTo standardowy procedura, według której będziemy zbierać resztę danych.
It's a standard template by which we're going to hang the rest of this data.
PolishDwadzieścia państw członkowskich objętych jest procedurą nadmiernego deficytu.
Twenty Member States are experiencing excessive deficit procedures.
PolishProcedura dostarczania wyników wyszukiwania składa się z trzech głównych etapów:
The three key processes in delivering search results to you are:
PolishTaka jest procedura. Zatem pan Dacian Cioloş jest uwzględniony w przedmiotowych rozmowach.
That is the way it happens, so Mr Dacian Cioloş is fully included in these discussions.
PolishZawierała ona na przykład stwierdzenie, że cała procedura jest zbyt biurokratyczna.
He said, for example, that the whole thing is too bureaucratic.
PolishTen produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą „ dopuszczenia warunkowego ”.
This medicinal product has been authorised under “ Exceptional circumstances”.
PolishTen produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą ‘ dopuszczenia warunkowego ’.
This medicinal product has been authorised under “ Exceptional circumstances”.
PolishProcedura pytań z sali daje dobrą okazję do polemiki.
Mr President, catch-the-eye is a good opportunity for polemics.
PolishJest to procedura standardowo stosowana w Europie, która minimalizuje ryzyko niebezpiecznych emisji.
This is standard practice in Europe and minimises the risk of hazardous emissions.
PolishNasze posiedzenia, debaty i procedura uzgadniania pozostawiły mi uczucie dużego zadowolenia.
Our meetings, debates and conciliation procedures have all left me feeling very satisfied.
PolishProcedura ta mogłaby być przeprowadzona na poziomie krajowym poprzez wdrożenie zmiany typu II.
This could indeed be done through a type II variation at national level.
PolishPani komisarz, nie ma wątpliwości, że procedura budżetowa na rok 2008 jest sporym wyzwaniem.
Commissioner, there is no doubt that the 2008 budget proceedings will be quite challenging.
PolishNie zużytą pozostałość należy zniszczyć zgodnie zobowiązującą procedurą.
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
PolishTen produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą ‘ dopuszczenia warunkowego ’.
The medicinal product has been authorised under “ Exceptional Circumstances”
PolishCo więcej, współpraca policyjna została teraz objęta procedurą współdecyzji.
Furthermore, police cooperation now comes under codecision.
PolishProcedura niebieskiej kartki umożliwia zadanie pytania innemu posłowi.
These blue cards allow a Member to ask another Member a question.
PolishZ drugiej strony w Stanach Zjednoczonych procedura zatwierdzenia trwa tylko 15 miesięcy.
In the US, on the other hand, approval takes only 15 months.
PolishProcedura przydzielania funduszy została uproszczona, co również przyspieszy ich wypłatę.
The allocation of funds has been made simpler and this will also speed up the disbursement of funds.