"problemy finansowe" - Englanninkielinen käännös

PL

"problemy finansowe" englanniksi

PL problemy finansowe
volume_up

problemy finansowe
Grecja nie jest jedynym krajem strefy euro mającym problemy finansowe.
Greece is not the only State in the euro area facing financial problems.
Grecja ma oczywiście ogromne problemy finansowe, ale może sobie z nimi poradzić.
Greece obviously has huge financial problems, but it can deal with them.
Wzrost spreadów zwiększa problemy finansowe krajów i wzbogaca rynki ich kosztem.
The increase in spreads increases countries' financial problems and enriches the markets at their expense.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "problemy finansowe" englanniksi

problemy substantiivi
problem substantiivi
finansowe adjektiivi
finansowy adjektiivi

Esimerkkejä "problemy finansowe"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishWszystkie te kwestie dotykają obywatela Europy, podobnie jak problemy gospodarcze i finansowe.
All of the above affect the European citizen, as do economic and financial issues.
PolishJeżeli chodzi o kraje, w których występują większe problemy finansowe, musimy rozegrać tę sprawę w duchu solidarności i spójności.
In relation to countries with greater financial difficulties, the way we play it must involve solidarity and cohesion.
PolishBiorąc pod uwagę obecne problemy finansowe, łączenie naszych zasobów jest nie tylko pożądane z punktu widzenia polityki, ale wręcz niezbędne.
Given the current financial difficulties, pooling our resources is not only politically desirable, it is essential.
PolishTrzeba również pamiętać, że firmy tego rodzaju są bardzo wrażliwe na natężenie konkurencji i wszelkie problemy finansowe oraz administracyjne.
We must also remember that such enterprises are very sensitive to intensified competition and to all financial and administrative problems.
PolishJak już wspomniałam, chodzi o współpracę na rzecz globalnego ożywienia, dlatego problemy finansowe i gospodarcze stanowić będą ważny punkt w naszym programie.
As I said before, it is about cooperating for global recovery, so financial and economic questions will be very high on our agenda.
PolishW tym kontekście Komisja pracuje nad zorganizowaniem konferencji donatorów, która powinna pomóc złagodzić najbardziej palące problemy finansowe dotyczące Kosowa.
In this context the Commission is working on organising a Donors' Conference that should help alleviate the most pressing financial challenges concerning Kosovo.
PolishProblemy spowodowane przez operacje finansowe w ostatnich latach były skutkiem odrzucenia lub ignorowania regulaminów przez tych, do których należało ich przestrzeganie.
The problems caused by financial activity in recent years were due to rule books being either torn up or ignored by those whose job it was to enforce them.
PolishW Wielkiej Brytanii many problemy finansowe, ograniczamy liczbę usług, mamy wybory powszechne, mówimy o oszczędnościach, a tutaj marnujemy pieniądze.
We have trouble in the UK with finances, we are cutting services, we have a general election, we are talking about saving money, and yet we are wasting money hand over fist over here.
PolishSłuży to zapewnieniu dalszej ochrony przed tego rodzaju działaniami tym, których kariera artystyczna dobiega końca lub tym, których w inny sposób zajmują problemy finansowe.
This will ensure that those who are near the end of their playing careers or those who may have other economic issues with regard to them can get further protection from it.
PolishChciałabym po prostu, aby Komisja ponownie przemyślała praktyczne konsekwencje swoich projektów, ich skutki finansowe oraz problemy, jakie sprawi to władzom w państwach członkowskich.
I would simply like the Commission to reconsider the practical consequences of its proposals, the financial impact and the problems for the authorities in the Member States.