"próbować" - Englanninkielinen käännös

PL

"próbować" englanniksi

volume_up
próbować {vb:n imp.}

PL próbować
volume_up
[próbuję|próbowałbym] {verbin imperfekti}

Nie powinniśmy wtrącać się czy próbować ingerować w indywidualne przypadki.
We should not barge in and try to influence an individual case.
Można próbować je kontrolować bez zrozumienia każdego składnika.
You can try to control them without that fundamental understanding of every component.
Możemy i powinniśmy próbować zmienić tę sytuację przez dywersyfikację i solidarność.
We could and should try to change the situation through diversification and solidarity.
NIE próbować odblokować ampułko- strzykawki przed wstrzyknięciem.
DO NOT attempt to unlock the pre-filled syringe prior to injection.
Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.
Please do not attempt to improve communication about what you are not doing!
W innym przypadku wiele osób mogłoby próbować unikać tego wyzwania.
Otherwise, many people could attempt to evade this challenge.
Sprawdzamy i próbujemy, a jeśli zajdzie taka potrzeba - działamy lub reagujemy.
We check and test and, if needed, we act or react.
Dzień po tym funkcjonowała już tak dobrze, że próbowano zrobić jej testy.
The next day, she was doing so well, they wanted to run tests on her.
A tutaj widać mnie, gdy próbuję uniknąć zmoknięcia podczas testowania czujników, które wypuszczają wodę.
And here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.
próbować
próbować (myös: spróbować, wypróbować)
próbować (myös: spróbować)
próbować (myös: spróbować)
Rozpoczęliśmy Ekspedycję Sorcerer II, gdzie, jak w przypadku wielkich wypraw oceanograficznych, próbowaliśmy pobierać próbki wód oceanicznych co 200 mil.
And we started the Sorcerer II Expedition, where we were, as with great oceanographic expeditions, trying to sample the ocean every 200 miles.
Jednak wczoraj sam w ramach testu próbowałem wysłać skargę za pośrednictwem strony internetowej rzecznika.
However, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
UE próbowała obserwować proces. Wyrażamy głębokie ubolewanie, że nasi obserwatorzy zostali wydaleni z sali sądowej.
The EU attempted to observe the trial, and we deeply regret that our observers were barred from the courtroom.
Poprzez proces udoskonalania, prób, błędów i wielu testów próbowałem przetworzyć ten skomplikowany koncept miasta statutowego na coś znacznie łatwiejszego.
Through a process of refinement, trial and error, a lot of user testing, I tried to boil this complicated concept of charter city down to the bare essentials.

Esimerkkejä "próbować"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishMusimy wciąż próbować poprawić nasze stosunki z tak ważnym państwem, jakim jest Iran.
We have to keep trying to improve relations with such an important country as Iran.
PolishPo pierwsze, nie ma sensu próbować rozwiązywać wczorajszych problemów.
First of all, there is no point in trying to solve yesterday's problems.
PolishJuż dawno temu nauczyłem się, że nie warto próbować przerywać wystąpień pani posłanki Lulling.
I long ago learnt it is not worth trying to stop Mrs Lulling from speaking.
PolishNie ma co nawet próbować." Pracownicy charytatywni nazywają to zmęczeniem współczuciem.
And there are some charity workers who call this compassion fatigue.
PolishMusimy również nadal próbować zjednywać sobie serca Afgańczyków.
We must also of course continue to win the hearts of the Afghan people.
PolishMusimy próbować osiągnąć maksymalną dyscyplinę budżetową i oszczędności.
We must strive for maximum budgetary discipline and austerity.
PolishŁatwo się rozpuszcza ale nie należy bać się go próbować.
It can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
PolishDlatego UE musi usilniej próbować odzyskiwać nienależne płatności.
Therefore, it is very important that the EU tries harder to recover funds paid out incorrectly.
PolishCzyli kopniecie ludzika, a on powinien próbować odzyskać równowagę.
So, you kick the guy and the guy's supposed to counter-balance.
PolishInaczej mówiąc: po nieudanej próbie wejścia przez drzwi, UE ma zamiar próbować wchodzić przez okno.
In other words, trying to enter through the window after failing to get in through the door.
PolishNie jest to jednak powód, dla którego nie mielibyśmy dalej próbować.
However, this is no reason why we should not keep on trying.
PolishMoże zamiast je eliminować, powinniśmy próbować nimi manipulować?
Shouldn't we think about manipulation, rather than elimination?
PolishW naszym odczuciu mieliśmy do zrobienia jedną rzecz, i tylko jedną, zamiast próbować mieć wszystko.
So our sense was we had to do one thing, and only one thing, instead of trying to have everything.
PolishWiemy już, że musimy próbować wyjaśnić te fakty naukowo.
So we know that we need to start unpicking the science behind this.
PolishZmiany klimatu będą zaostrzać sytuację, coraz więcej uchodźców będzie próbować podróży do Europy.
Climate change will exacerbate the situation, with even more refugees attempting the journey to Europe.
PolishUE nie posiada uprawnień do tego, aby próbować nadzorować różnorodność opinii oraz swobodę w reklamie.
The EU has no place trying to control the diversity of freedom of opinion and freedom in advertising.
PolishWówczas dopiero uzyskamy obiektywne informacje o możliwych zagrożeniach i będziemy mogli próbować ich uniknąć.
We would then have objective information about the possible threat and might hope to avoid it.
PolishWięc zachowywałam się jak dwulatka i nawet nie chciałam próbować.
So I acted like a two-year-old and refused to work.
PolishCzy można uznać za socjalne omijanie sposobów, jakie parlamenty narodowe zastosowały, aby próbować chronić pracowników?
How social is it to overturn the way national parliaments have tried to protect workers?
PolishNie wydaje mi się, abyśmy byli w stanie rozstrzygnąć tę sprawę z obecną Komisją i nawet nie warto próbować.
I do not think that we can resolve this issue with this Commission and there is no point in trying to do so.