"pozbywać" - Englanninkielinen käännös

PL

"pozbywać" englanniksi

PL

pozbywać {verbin imperfekti}

volume_up
pozbywać (myös: wysiąść)

Esimerkkejä "pozbywać"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishŻarówek takich należy się pozbywać i obchodzić z nimi zgodnie z instrukcją.
They must be properly disposed of and handled according to the instructions.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used OptiSet must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used SoloStar must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used SoloStar as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy się pozbywać w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used OptiSet as required by your local regulations.
PolishNależy pozbywać się każdego nie zużytego leku lub jego resztek zgodnie z lokalnymi przepisami
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
PolishNiepotrzebnych leków nie należy pozbywać się za pośrednictwem ścieków lub systemu kanalizacji miejskiej.
Medicines no longer required should not be disposed of via wastewater or the municipal sewage system.
PolishNie musi pozbywać się emocji.
And invariably, you see a tear, because the penny has dropped.
PolishMusimy razem pozbywać się tych barier.
We must eliminate these barriers together.
PolishWięc uważam, że nie powinniśmy pozbywać się naszych wyobrażeń o sukcesie Ale powinniśmy się upewnić, że na pewno są nasze.
So what I want to argue for is not that we should give up on our ideas of success, but we should make sure that they are our own.
PolishDlaczego by miała się go pozbywać?
PolishMoje drugie pytanie jest następujące: w jaki celu mielibyśmy pozbywać się tego aktu prawnego, jeśli nie mamy pewności co do sposobu rozwoju sytuacji na rynku w przyszłości?
My second question is as follows: why eliminate this regulatory tool when we have no assurances as to how the market will evolve?
PolishJedyny sposób rzeczywistego wdrożenia unijnego prawodawstwa dotyczącego odpadów polega na tym, aby nie pozbywać się rtęci w celu jej ostatecznego unieszkodliwienia w formie ciekłej.
The only way of actually implementing the EU's waste legislation is not to dump mercury for permanent disposal in liquid form.
PolishKiedy już to wszystko poukładacie, nie ma żadnego powodu, żebyście nie mogli mieć rynku zbytu dla tego wszystkiego, gdzie możecie się szybko pozbywać tych obligacji.
Once you have all of that put together, there's not one reason why you couldn't actually have a marketplace for all of that, where you cannot dispose of all of those bonds in a pretty quick way.
PolishPomimo, że strzykawki posiadają te zabezpieczenia, to ważne jest, aby zużytych strzykawek pozbywać się w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami uzyskanymi od pracownika służby zdrowia.
Although these syringes offer this safety feature, it is important that you dispose of used syringes properly and according to the instructions given to you by your healthcare provider.