"powieść się" - Englanninkielinen käännös

PL

"powieść się" englanniksi

volume_up
powieść się {refleksiiviverbi}
volume_up
powieść się {refl. vb:n perf.}

PL powieść się
volume_up
{refleksiiviverbi}

Ich zwolennikom nie może powieść się zamiar przekształcenia UE w strefę wolnego handlu, w której nie byłoby społecznej odpowiedzialności.
Its protagonists must not succeed in turning the EU into a free trade zone without social accountability.
powieść się

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "powieść się":

powieść się

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "powieść się" englanniksi

powieść substantiivi
English
powieść verbi
English
się pronomini

Esimerkkejä "powieść się"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishI rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie, leżącej około Galilei.
And the report of him went out straightway everywhere into all the region of Galilee round about.
PolishPowieść zaczyna się na starym Zachodzie, w sercu republiki reńskiej.
The novel begins in old West Germany, in the heart of the Rhine Republic.
PolishMusimy uczciwie przyznać, że realizowany projekt może się nie powieść, dlatego należy rozmawiać o alternatywach.
We have to be honest and admit that the current project might fail, and we have to discuss the alternatives.
Polish♫ taki plan musi się powieść.
PolishWielkim wstydem byłoby, gdyby ustanowienie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego miałoby się nie powieść z powodu przeszkód o charakterze biurokratycznym.
It would be a great shame if the establishment of the Ecolabel were to fail due to bureaucratic obstacles.
PolishAby takie działania mogły się powieść, muszą one iść w parze ze skuteczniejszą, ukierunkowaną i szybszą wymianą danych w Europie i na świecie.
For such actions to work, they must go hand in hand with more effective, focused and faster exchanges of data both within Europe and globally.
Polishnie powieść się
PolishTak, że się rozeszła powieść o tobie między narodami dla piękności twojej; boś doskonałą była dla sławy mojej, którąm był włożył na cię, mówi panujący Pan.
And thy renown went forth among the nations for thy beauty; for it was perfect, through my majesty which I had put upon thee, saith the Lord Jehovah.
PolishInny istotny tutaj czynnik to fakt, iż spójność polityki wpływającej na rozwój może jedynie wtedy się powieść jeśli wdrażana jest na najwyższym szczeblu politycznym.
Another essential factor here is that the coherence of policies that impact on development can only come about properly if they begin to be implemented at the highest political level.