"potężny" - Englanninkielinen käännös

PL

"potężny" englanniksi

volume_up
potężny {adj. maskuliini}
PL

potężny {adjektiivi maskuliini}

volume_up
potężny (myös: dorosły, wielki, duży, wysoki)
But what you do need is a very big computer.
Potem wylewamy potężne fundamenty dla biernego ogrzewania słonecznego.
And then we poured a big foundation for passive solar.
Przemysł rybny wykorzystuje potężne urządzenia.
Industrial fishing uses big stuff, big machinery.
To potężny środek, którego się domagałam od dłuższego czasu, dlatego cieszę się z niego.
This is a powerful measure that I have been earnestly calling for for a long time and I welcome it.
Dwa tysiące lat temu, Grecy mieli potężny wgląd.
Two millennia ago, those Greeks had some powerful insights.
Mówiliśmy: "Dolar jest całkiem potężny.
We said, "The dollar's quite powerful actually."
potężny (myös: olbrzymi, wielgachny)
volume_up
humongous {adj.} [Brit. eng.] [ark.]
potężny (myös: mocny, możny)
Gdzie są potężne Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Unia Europejska, które twierdzą, że są krajami cywilizowanymi?
Where are the mighty United States, China, Russia and the European Union, which claim to be civilised countries?
A pracy wiele podjął około miast Judzkich; mężów też walecznych i potężnych miał w Jeruzalemie.
And he had many works in the cities of Judah; and men of war, mighty men of valor, in Jerusalem.
Cały ten majestat dzikości stalowo lśniące kopyta, eksplozje, co swój początek brały z jego potężnych trzewi
All that savage grandeur, the steely glinting hooves, the eruptions driven from the creature's mighty innards,
potężny
volume_up
ponderous {adj.} (bulk, weight)
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
To potężna siła dynamiki płynów; i by pójść jeden krok dalej, pokażę wam ustonoga zabierającego się za ślimaka.
So this is a potent force in fluid systems, and just to sort of take it one step further, I'm going to show you the mantis shrimp approaching the snail.
Oto, co się dzieje - używamy techniki coraz bardziej precyzyjnej i potężnej. i obracamy ją przeciwko sobie.
What's happening is we're taking this technology -- it's becoming more precise, more potent -- and we're turning it back upon ourselves.
Ale zobaczymy też potężny ruch od otwartości do zamknięcia.
But, also, there's going to be tremendous movement from the open to the closed.
Mamy teraz oczywiście niesamowicie potężne komputery.
A tremendous thing that people refer to as a killer app is called the Internet.
Przygotowując to sprawozdanie, Inge Grassle wykonała potężną pracę. Zasługuje zatem na podziękowanie.
Inge Grassle has done a tremendous job of work in this report and deserves our thanks.
To właśnie przed tym panem stoi potężne zadanie przeprowadzenia tej klasyfikacji semantycznej.
It is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
potężny (myös: otyły, tęgi, mocny, silny)

Esimerkkejä "potężny"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

PolishPo drugie, perspektywa europejska stanowiła potężny czynnik motywujący do postępu.
Secondly, the European perspective has been a great incentive for progress.
Polish(Emitowie pierwej mieszkali w niej, lud potężny i wielki, i wysokiego wzrostu, jako Enakimowie;
(The Emim dwelt therein aforetime, a people great, and many, and tall, as the Anakim:
PolishNic dziwnego więc, że widzimy potężny wzrost populacji wron.
And out of those, nine-tenths of the human growth population is occurring in cities.
PolishMa pan teraz do czynienia z owocami własnego sprawozdania z 2004 - i otrzymuje pan potężny policzek.
You can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
PolishKiedy ma się potężny budżet, szuka się kosztownych inwestycji.
And once you have a very, very large budget, you actually look for expensive things to spend it on.
PolishPotężny kryzys przechodzi także sektor hodowli zwierząt gospodarskich.
Livestock farming is also facing a huge crisis.
PolishSkupiał się na wydarzeniach jak następna wojna światowa, potężny wybuch wulkanu, nawet uderzenie w Ziemię asteroidy.
He looked at the odds of another world war, of a massive volcanic eruption, even of an asteroid hitting the Earth.
PolishMusicie przyznać, że to potężny wybór.
You've got to admit that's a lot of choice.
PolishPrezydencja francuska przypadła na niełatwy czas - światem, w tym również Unią Europejską wstrząsnął potężny kryzys finansowy.
It coincided with a time when the world, including the European Union, was shaken by a dramatic financial crisis.
PolishIstnieje potężny deficyt demokratyczny.
Polishktóry, za każdym razem gdy go dosiadano, podobnie się zrywał rzecz jasna, z większą siłą, potężny był, błyszczący i olśniewający.
who whenever he was mounted would buck just like that, though more hugely of course, enormous, gleaming, resplendent.
PolishPowodzenie Unii w propagowaniu pokoju i wolności nie ma sobie równych w historii, lecz teraz sukces ten narażony jest na potężny atak.
The EU success in promoting peace and freedom is without historical parallel but is now under high-level attack.
PolishCo najważniejsze, istnieje potężny związek między tym, co postrzega się jako brak, a największymi twórczymi zdolnościami ludzkości.
And, most importantly, there's a partnership between those perceived deficiencies and our greatest creative ability.
Polish. ~~~ W świecie instytucji osoby zdolne rozwiązać problem, mają też potężny budżet.
So what happens in an institution is the very person who has the power to solve the problem also has a very, very large budget.
PolishTo mój potężny rentgen.
This is a quite high-powered X-ray machine.
PolishPrzedsięwzięcia na lądzie i morzu muszą zostać wzmocnione, abyśmy przynajmniej mogli wytrzymać potężny napływ nielegalnych imigrantów.
Land and sea enterprises must be strengthened so that we can at least withstand the massive influx of illegal immigrants.
PolishPrzewidywany wzrost gospodarczy i kulturowy jest potężny, ale nie mniejsze jest różnego typu ryzyko, że nastąpi globalne zachwianie równowagi.
The prospects for both economic and cultural enrichment are huge, but the risks of various types of new global imbalance are also huge.
PolishLud potężny, i wielki, i wysokiego wzrostu, jako Enakimowie; ale wygubił je Pan przed nimi, a Ammonitowie opanowali je i mieszkali na miejscu ich;
a people great, and many, and tall, as the Anakim; but Jehovah destroyed them before them; and they succeeded them, and dwelt in their stead;
PolishBiorąc pod uwagę potężny kryzys, w jakim nadal tkwimy i który niestety spowoduje, że jeszcze więcej osób znajdzie się bez pracy, to stanowczo za mało.
Given the immense crisis that we still find ourselves in and that will, sadly, still bring us many more unemployed, this is far too little.
PolishWszyscy jesteśmy wystawieni na potężny marketing leków na receptę, co nie ma tak naprawdę sensu ponieważ nie możemy ich po prostu kupić.
There's enormous marketing of prescription drugs to people like you and me, which, if you think about it, makes no sense at all, since we can't buy them.